دانلود پایان نامه بررسی تاثیر استراتژ های تقسیم سود سهام برروی ارزش بازار شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر استراتژ های تقسیم سود سهام برروی ارزش بازار شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این راستا، سه مدل ارزشیابی حقوق صاحبان سهام با گسترش مدل اهلسن، ارتباط بین درآمدها، سود سهام و محتوای اطلاعاتی سود سهام در ارزشیابی شرکت ها بررسی می شود.

در راستای این هدف ، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی (ترازنامه ، صورت حساب سود وزیان، صورت گردش وجه نقد ) و اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1376-1385 ارائه داده بودند ، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع45 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. روش تحقیق در این پژوهش همبستگی است. و برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، ازضریب همبستگی پیرسون  و رگرسیون خطی چند متغیره و تجزیه و تحلیلANOVA استفاده شده است.

نتایج تحقیق حاکی ازآن است که ، در مدل اول،  بدهی ها ، درآمد های دائمی ودر مدل دوم، خالص جریان نقد عملیاتی ، بدهی ها و سرمایه گذاری و در مدل سوم، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و بدهی های به طور عمده و مثبتی در ارتباط با قیمت سهام، کل نمونه های انتخابی می باشند، همچنین نتایج حاصل از مقایسه سه مدل موید این واقعیت است که، قابلیت تشریحی و توانایی مدل دوم به منظور پیش بینی ارزش بازار شرکت بیش دو مدل دیگر  می باشد.

فصل اول

کلیات تحقیق

(1-1مقدمه

با توجه به رونق و فعالیت مجدد بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های اخیر و نظر به اینکه بورس اوراق بهادار همانند یک کانال هدایت کننده منابع مالی عمل می نماید، قادر است در صورت آماده بودن سایر شرایط و زمینه ها موجبات هدایت منابع مالی را به سمت فعالیت های تولیدی فراهم نماید و به تبع آن در جهت رشد، توسعه و شکوفائی اقتصادی کشور عمل نمایند، بنابر این، تحقیق و کنکاش پیرامون موضوعات و مسائل گوناگونی که به نوعی مرتبط با بورس اوراق بهادار هستند، از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار می باشد، تا با بهره گیری از نتایج و پیامدهای این تحقیقات، در جهت استفاده از این ابزار مهم ، گام های مؤثری برداشته شود. از جمله مسائل و موضوعاتی که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه اند، سیاست تقسیم سود است، اینکه شرکت ها کدام سیاست را در تقسیم سود انتخاب نمایند تا در نهایت به عنوان یک سیاست مطلوب تقسیم سود باعث افزایش قیمت سهام در بازار شود، و سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در بورس ترغیب نماید،  همیشه به عنوان یک مسأله عمده و مهم مطرح بوده است.

اهمیت این مسئله نزد مدیران شر کت ها نیز ، هم به جهت استفاده از اطلاعات حاصله در فرایند اداره شر کت و هم بواسطه ارزیابی بازار از عملکرد آنان جدی است ؛ از همین بخشی از توان و توجه مدیران شرکت ها معطوف به مقو له ای است که از آن با عنوان «سیاست های تقسیم سود» یاد می شود.

اما مهم تر از سیاست تقسیم سود ، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است . این موضوع می تواند راهگشایی تصمیم گیر های مهم اقتصادی برای گروه های مختلف ذینفع ، بویژه سر مایه گذاران باشد . زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده بدست آمده از این ریشه یابی ، نه تنها به توضیح رفتار شرکت هادر گذشته کمک می نماید ، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آن ها در این حوزه فراهم می آورد.

تحقیق حاضر که در راستای همین موضوع صورت پذیرفته، می تواند تا حدودی جوابگوی ابهامات موجود در این زمینه باشد. به منظور بررسی مباحث نظری موضوع و آشنایی با ابعاد آن ، مفاهیم زیر ارائه می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه بررسی نقش جشنواره های موضوعی تئاتر در تغییر نگرش نویسندگان و کارگردانان هنرهای نمایشی تهران

دانشگاه آزاداسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )رشته ارتباطات اجتماعی

گرایش: روزنامه نگاری

 

عنوان:

بررسی نقش جشنواره های موضوعی تئاتر در تغییر نگرش نویسندگان و کارگردانان هنرهای نمایشی تهران

 

استاد راهنما:

دکتر فیروز دیندار فرکوش

استاد مشاور:

دکتر حسن رستمی

زمستان 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

توجه به تئاترهای موضوعی و کارکرد آنها به واسطه رایج بودن آنها در کشور ما مسئله ای حائز اهمیت است. به نظر می رسد کار کردن این گونه تئاترها و قرار گرفتن در قالب غیر منعطف و چارچوب بندی شده آنها هنرمند را از پرداختن آزادانه به این هنر و رسانه قوی و ایجاد خلاقیت در این وادی باز می دارد.

این پژوهش بر آن است که این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و به این پرسش پاسخ دهد که آیا برگزاری جشنواره های موضوعی تئاتر در تغییر نگرش کارگردانان و نویسندگان موثر بوده است یا خیر؟

برای دست یابی به نتایج در این پژوهش از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شده است و جامعه آماری این پژوهش نویسندگان و کارگردانان عضو مرکز هنرهای نمایشی شهر تهران است. این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال اصلی است که برگزاری جشنواره های موضوعی تا چه میزان در تغییر نگرش و جهان بینی نویسندگان و کارگردانان تئاتر تأثیر دارد.

واژگان کلیدی:

تئاتر، جشنواره های موضوعی، نویسنده، کارگردان، تغییر نگرش

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1-مقدمه. 1

1-2-بیان مساله تحقیق.. 3

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-4-اهداف پژوهش… 4

1-4-1- هدف کلی پژوهش… 4

1-5-سوالات و فرضیه های تحقیق: 5

1-6-تعریف مفاهیم: 5

1-6-1- تئاتر. 5

1-6-2- جشنواره های موضوعی.. 6

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- چهار چوب نظری پژوهش… 8

2-1-1- نمایش و نقش عناصر نمایشی.. 8

2-1-2-  نمایش و تعریف آن.. 8

2-1-3- تاریخچه. 10

2-1-4- تئاتر معاصر ایران.. 13

2-1-4-1-نمایش در عصر مشروطه: 13

2-1-4-2-تئاتر دوره پهلوی.. 15

2-1-4-3-دعوای تئاتر ملی.. 20

2-1-4-4- نمایشنامه. 26

2-1-4-5- کارگردان.. 27

2-1-4-6- بازیگر. 28

2-1-4-7-حرکت… 29

2-1-4-7-ریتم. 30

2-1-4-8- رقص…. 32

2-1-4-8- گفتار و بیان.. 33

2-1-4-9-طراحی صحنه. 34

2-1-4-9- لباس… 36

2-1-4-10-نور در نمایش… 37

2-1-4-11-گریم در نمایش… 39

2-1-4-12-جلوه های صوتی.. 39

2-1-4-13-وسایل صحنه. 40

2-1-4-14-تماشاگر. 41

2-2- گونه های نمایشی.. 44

2-2-1- تراژدی.. 44

2-2-2- کمدی.. 46

2-2-3- فارس… 48

2-2-4- ملودرام. 50

2-2-5- تراژیکمدی.. 52

2-3- نمایش و انواع آن در ایران.. 53

2-3-1- بازی های نمایشی.. 55

2-3-2-  نمایش عروسکی.. 56

2-3-4- تعزیه. 57

2-4- سبک های هنری- نمایشی.. 58

2-4-1- کلاسی سیسم. 58

2-4-2- رمانتی سیسم. 58

2-4-3-  رئالیسم. 59

2-4-4- ناتورالیسم. 59

2-4-5- سمبولیسم. 59

2-4-6- اکسپرسیونیسم. 60

2-4-7- دادائیسم. 60

2-4-8- سوررئالیسم. 60

2-4-9- اگزیستانسیالیسم. 61

2-4-10- پست مدرنیسم. 61

2-4-11- آوانگاردیسم. 61

2-5- نظریات تئاتر. 62

2-5-1-  نظریه روان کاوی.. 62

2-5-1-1- فروید. 62

2-5-1-2- ژاک لاکان.. 66

2-5-1-3-  نظریه فمینیستی و جنسیت… 68

2-5-1-4- کاریل چرچیل و توزاک شانگ…. 71

2-5-1-5- نظریه دریافت و واکنش مخاطب… 74

2-5-1-7-اقتباس تئاتری.. 79

2-5-1-8-اولنای دیوید ممت… 80

2-5-1-9-نظریه ماتریالیستی، پسامدرن و پسا استعماری.. 83

2-5-1-10-نظریه پسامدرن.. 83

2-5-1-11- پسامدرنیسم و تئاتر. 86

2-5-1-12-  نظریه پسااستعماری.. 88

2-5-1-13-  توفان امه سزر. 91

2-6- نظریه های شرطی سازی پاولف،اسکینر و ثرندایک.. 92

2-6-1 شرطی شدن کلاسیک چسیت؟. 92

2-6-2-  شرطی شدن در سطح بالاتر. 93

2-6-3-تعمیم و تمیز محرک.. 94

2-6-4-خاموشی و برگشت خود به خودی.. 94

2-6-5-شرطی شدن کلاسیک انسانها : 95

2-6-6-انتقادات از نظریه ثرندایک: 98

2-7-نظریه شرطی سازی کنشگر اسکینر. 98

2-7-1-رفتار پاسخ گر و رفتار کنشگر. 98

2-7-2-تقویت کننده های مثبت و منفی : 100

2-8-پیشینه پژوهش… 101

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

3-1- روش پژوهش… 103

3-2- جامعه آماری.. 103

3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 103

3-4- روش جمع آوری داده ها 104

3-5- ابزارگرد آوری اطلاعات… 104

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها 104

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 106

4-2- ویژگی های جمعیت شناختی.. 106

جدول4-1: توزیع فراوانی جنسیت در نمونه مورد مطالعه. 106

جدول4-2: توزیع فراوانی وضعیت تاهل در نمونه مورد مطالعه. 107

جدول4-3: توزیع فراوانی بازه سنی در نمونه مورد مطالعه. 107

جدول4-4: توزیع فراوانی تحصیلات در نمونه مورد مطالعه. 108

جدول4-5: توزیع فراوانی سابقه در نمونه مورد مطالعه. 108

جدول4-6: توزیع فراوانی زمینه فعالیت در نمونه مورد مطالعه. 109

4-3-یافته های توصیفی.. 121

جدول 4-34 میانگین و انحراف متغیر های پژوهش… 121

4-4- یافته های استنباطی.. 122

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 127

5-2- محدودیت های پژوهش… 129

5-3- پیشنهادات پژوهشی.. 129

1-    مقدمه

از زمانی که میرزا فتحعلی آخوندزاده اولین «دراما»ی ایرانی، ملا ابراهیم خلیل کیمیاگر، را در 1229ق، پنج سال بعد از قرارداد ترکمانچای نوشت(خلج،17:1381 )، گونه ادبی جدیدی در میدان ادبی ایران به وجود آمد که در طول بیش از یک قرن، بنا به فراز و فرود راه، تولیدات چندی داشته است. این لحظه پاگیری نمایش­نامه نویسی جدید در ایران مقارن و همخوان با تاریخ مدرنیته[1]است: میرزا آقا تبریزی و مرتضی قلی خان مویدالممالک نیز پیش از صدور فرمان مشروطه به سیاق غرب، نمایش نامه می نوشتند.(بکتاش، 13: 1356). از آن زمان تا کنون به تناسب شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه این هنر دستخوش تغییرات متفاوتی شده است. و در دهه های اخیر جشنواره های موضوعی تئاتر بیشتر در جامعه رایج شده اند و محتوای این جشنواره­ها جامعه هنری و به تبع آن مخاطبان را دستخوش تغییرات کرده و عکس العمل های متفاوتی در این خصوص ایجاد شده است.

همه رسانه ها در کار زیر و رو کردن محتویات اندیشه های ما هستند و حضورشان در زندگی ما از لحاظ شخصی، سیاسی، اقتصادی، زیبا شناختی، روانشناسی، اخلاقی و اجتماعی آن چنان نافذ و گسترده است که ما به هیچ رو از تماس، تأثیر پذیری و تغییری که در ما پدید می آورند در امان نخواهیم ماند(کمالی پور،63: 1371).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه بررسی نقش تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران ایرانی

عنوان : بررسی نقش تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران ایرانی

چکیده

پایان نامه مذکور به نقش تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران ایرانی پرداخته و چالشهای این وسیله ی ارتباطی را در بین کاربران ایرانی به نقد و بررسی کشانده است.

اهداف اصلی تحقیق به بررسی نقش تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران ایرانی پرداخته است و اهداف فرعی آن به شناخت و راهنمایی برای مقابله با تبعات منفی تلفن همراه ، تغییر نگرش افراد نسبت به کارایی این وسیله و مهندسی فرهنگی به منظور استفاده ی بهینه از این وسیله اشاره دارد.

در این تحقیق بنا به ماهیت موضوع از روش پیمایشی استفاده شده است.

نتایج تحقیق عبارت است از: استفاده از تلفن همراه و اجتماع گریزی افراد، رابطه وجود دارد. هر چه میزان استفاده از تلفن همراه افزایش پیدا کند، اطلاعات فرد از محیط اجتماعی افزایش می یابد. همچنین بین استفاده از تلفن همراه و شکل گیری جامعه ی مجازی رابطه وجود دارد. در همین حال تلفن همراه می تواند روش جدیدی برای برقراری ارتباط در جامعه محسوب شود ، این در حالیست که این وسیله ی ارتباطی با خود مشکلات فرهنگی در جامعه ایجاد کرده

تلفن همراه درعصر حاضر به عنوان یک رسانه جمعی شناخته می شود که هدف اصلی آن  برقراری ارتباط در جامعه  می باشد  که  در اشکال مختلف  نوشتاری، کلامی و تصویری نقش بسیار زیادی در گسترش ارتباطات جامعه به عهده گرفته است.

 

مقدمه

اما با توسعه خدمات تلفن همراه در ایران و افزایش تعداد خطوط اپراتورهای مختلف ، مسایل اجتماعی و فرهنگی جدیدی گریبانگیر جامعه شده است .

با توجه به بنیان های ارزشی تلفن همراه می توان گفت این وسیله ارتباطی  دارای جنبه های تخریبی و یا سازندگی گوناگونی در جامعه است که مثبت و یا منفی بودن آن به نوعی به تاثیر متقابل  میزان غلبه و ورود اطلاعات از طریق این ابزار، ارتباط پیدا می کند.

این در حالیست هم اکنون  شمار کاربران تلفن همراه در کشور به بیش از 46 میلیون نفر رسیده است که این رقم به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای  دولت نهم به حساب می آید .

بدون شک نباید از افزایش برق آسای شمار مشترکان در کشور بی تفاوت عبور کرد وباید آن را روزنه امیدی  دانست  برای ورود جامعه ایرانی به  دنیای  ارتباطات و فناوری اطلاعات، اما افزایش کمی این وسیله ارتباطی بدون توجه به هیچ پیش زمینه فرهنگی جامعه، می تواند خود سرچشمه بسیاری از آسیب های فرهنگی و اجتماعی به حساب آید که به طور مستقیم یا غیر مستقیم زندگی شخصی و اجتماعی تمامی افراد را مورد تهدید قرار می دهد.

در همین حال امروزه به دلیل پیچیدگی های گسترده روابط اجتماعی و اداری باید استفاده از تلفن همراه را به عنوان یکی از محبوب ترین ابزار ارتباطی مغتنم شمرد و از فرصت هایی که توسط آن ایجاد می شود استفاده کرده و برای تهدید های آن چاره  ای بیندیشیم .

البته نباید فراموش کرد که هر فناوری جدیدی که پا به عرصه ظهور می گذارد از نظام باورها و عقاید و فرهنگ افراد یک جامعه فاصله دارد و ظهور تلفن همراه در کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده  به همین  دلیل  در زمینه چگونگی تطبیق آن با نظام های انسانی باید سعی شود نوعی آشتی بین لجام گسیختگی فناوری و اصالت فرهنگی و باورهای جامعه  ایجاد کرد و این فرایند آشتی در واقع همان فرهنگ سازی است که می بایست در کشور ما نیز شکل بگیرد.

این درحالیست که وظیفه خطیر  فرهنگ سازی نه تنها به عنوان وظیفه عمومی تمامی سازمان و نهادها مربوطه  محسوب می شود، بلکه تک تک افراد جامعه به صورت خود جوش باید در زمینه ارتقاء فرهنگ استفاده از این وسیله ارتباطی گام برداشته و اقداماتی را انجام دهند.

اگرچه متاسفانه ما همیشه در زمینه فرهنگ سازی استفاده از ابزار های نوین تاخیر داریم و پس از فراگیر شدن آنها و ظهور آثار مثبت و منفی این ابزارها در جهت فرهنگ سازی اقداماتی انجام می دهیم.

اما در هرحال راهکار های واکسینه کردن جامعه در قبال  فن آوری های روز  باید صورت گیرد  و تاخیر دراین اقدام بهتر از به فراموشی سپردن آن تحت هر شرایطی است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه بررسی میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک دربین طبقه متوسط جدید و عوامل موثر بر آن

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه دکتری(Ph.D )

گرایش : جامعه شناسی سیاسی

 

 

عنوان :

بررسی میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک

دربین طبقه متوسط جدید و عوامل موثر بر آن

(مورد مطالعه : استادان دانشگاه و دبیران دبیرستانهای شهر همدان )

 

استاد راهنما :

دکتر طهمورث شیری

 

استاد مشاور :

دکتر ابولفضل دلاوری

 

 

بهار   1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

فصل اول :کلیات

1-1-  بیان مساله تحقیق.. 2

1-2-  بیان ضرورتهای انجام تحقیق.. 7

1-3- بیان اهداف تحقیق.. 10

1-4- محدوده مکانی مورد مطالعه 11

1-5- تعریف مفاهیم. 13

1- 5-1-فرهنگ سیاسی.. 13

1-5-2-فرهنگ سیاسی دمکراتیک… 14

1-5-3- بررسی مفهوم طبقه متوسط جدید. 15

1-5-3-1- مفهوم طبقه. 15

1-5-3-2- طبقه متوسط جدید. 18

فصل دوم :مبانی و چهارچوب نظری

2-1- پیشینه تحقیق.. 24

2-1-1- تحقیقات  خارجی (اروپایی و آمریکایی) 24

2-1-1-1- آلموند و وربا 24

2-1-1-2- رونالد اینگلهارت… 25

2-1-1-3-رابرت پاتنام. 27

2-1-1-4- لاری دایاموند. 27

2-1-1-5- استیون ای . فینکل.. 28

2-1-1-6- الکس وان سیکل.. 28

2-1-1-7- پل زیگموند. 29

2-1-2- مطالعات تطبیقی آسیایی – اروپایی.. 29

2-1-2-1- تحقیق ایچی ایکدا ، یاسو یامادا و ماسارو کونو (2004) 29

2-1-2-2- تحقیق ژان بلوندل و تاکه شی اینوگوچی (2006) 31

2-1-2-3-  تحقیق اویچول کیم، گیر هلگسون و بیانگ مان (دمکراسی، اعتماد و اثر بخشی سیاسی) (2007) 33

2-1-2-4- مارک تسلر. 35

2-1-2-5- دانیل پرایس(1999) 36

2-1-3- مطالعات داخلی.. 37

2-1-3-1- محمود سریع القلم. 37

2-1-3-2- ماروین زونیس(1975) 38

2-1-3-3- آر .دی . گاستیل.. 39

2-1-3-4-حسین بشیریه( 1375) 39

2-1-3-5- کتابی و همکاران (1380) 39

2-1-3-6-سرمایه اجتماعی و گونه های دمکراتیک فرهنگ سیاسی.. 40

2-1-3-7- مسعود گلچین و همکاران (فرهنگ سیاسی دموکراتیک و عوامل مرتبط با آن) (1378)، 41

2-1-3-8- سرمایه اجتماعی ، جامعه مدنی و دموکراسی.. 41

2-1-3-9- بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی– اجتماعی.. 42

2-1-3-10- بررسی عوامل موثر بر فرهنگ سیاسی در شهر شیراز. 42

2-1-4- جمع بندی ادبیات تحقیق.. 42

2-2- مبانی نظری.. 44

2-2-1- رویکردهای روانشناسانه. 46

2-2-1-1- نظریه فرهنگ مدنی.. 46

2-2-1-2- رهیافت توسعه سیاسی.. 49

2-2-1-3- رهیافت معرفت شناسانه. 51

2-2-2- نظریات متاثر از رهیافت مدرنیسم. 53

2-2-3- نظریه های مربوط به جامعه مدنی.. 58

2-2-4-  رویکردهای نظری درباره رابطه مذهب و گرایش به دمکراسی.. 68

2-2-5- جمع بندی مباحث نظری.. 71

2-3- چهارچوب نظری.. 72

2-5- فرضیات تحقیق.. 82

2-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی.. 84

2-6-1- فرهنگ سیاسی دمکراتیک… 84

2-6-2-متغیرهای مستقل.. 92

2-6-2-1- احساس امنیت… 92

2-6-2-2- دینداری.. 95

2-6-2-3-موقعیت اقتصادی – اجتماعی.. 97

2-6-2-4-میزان استفاده از رسانه های جمعی.. 100

2-6-2-5- سرمایه اجتماعی.. 101

2-6-2-6- ارزش های فرامادی 105

فصل سوم :روش تحقیق

3-1- روش تحقیق.. 108

3-2- تکنیک جمع آوری داده ها 108

3-3- جامعه آماری.. 109

3-4- حجم نمونه. 109

3-5- روش نمونه گیری 110

3-6- ابزار اندازه گیری ( پایایی و روایی ) 113

3-6-1- پیش آزمون ( پایایی) 114

3-6-2- اعتبار ابزار اندازه گیری.. 115

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- تحلیل یک متغیره 118

4-1-1- توزیع جنسی پاسخگویان 118

4-1-2- وضعیت سنی پاسخگویان. 118

4-1-3- رشته تحصیلی.. 119

4-1-4- توزیع پاسخگویان از نظر موقعیت شغلی.. 120

4-1-5- اعتماد درون گروهی.. 120

4-1-6- اعتماد نهادی.. 121

4-1-7- اعتماد برون گروهی ( اعتماد تعمیم یافته ) 122

4-1-8- انسجام اجتماعی 123

4-1-10- سرمایه اجتماعی کل.. 125

4-1-11-  دینداری 126

4-1-12-امنیت اقتصادی.. 127

4-1-13- احساس امنیت جانی.. 128

4-1-14- احساس امنیت سیاسی 129

4-1-15- احساس امنیت اجتماعی کل.. 130

4-1-16- استفاده از رسانه های مکتوب… 131

4-1-17- استفاده از رسانه های صوتی ، تصویری داخلی.. 132

4-1-18- استفاده از رسانه های صوتی ، تصویری خارجی.. 133

4-1-19- استفاده از اینترنت 134

4-1-20- مصرف رسانه ای کل.. 135

4-1-21- تحصیلات 136

4-1-22- درآمد. 136

4-1-23- پایگاه اقتصادی – اجتماعی.. 137

4-1-24- گرایش به ارزش های فرامادی.. 138

4-1-25- شاخص ها و معرف های متغیر وابسته ( گرایش به فرهنگ دموکراتیک ) 139

4-1-25-1- مدارای سیاسی.. 139

4-1-25-2- حمایت از ارزش آزادی.. 140

4-1-25-3- حمایت از تساوی جنسیتی.. 141

4-1-25-4- مطلوبیت حکومت دمکراتیک 142

4-1-25-5- دانش سیاسی.. 143

4-1-25-6- علاقه سیاسی.. 144

4-1-25-7- مشارکت سیاسی.. 144

4-1-25-8- گرایش به جنبه های تکثر گرایانه و هنجارین فرهنگ دموکراتیک… 145

4-1-25-9- گرایش به جنبه های درگیرانه و رفتاری فرهنگ دموکراتیک… 146

4-1-25-10- میزان گرایش کلی به فرهنگ سیاسی دموکراتیک ( متغیر وابسته تحقیق ) 147

4-1-26- تحلیل عاملی بر روی شاخص ها و ابعاد متغیر وابسته. 148

4-2-تحلیل دو متغیری 150

4-2-1- رابطه بین جنسیت و فرهنگ دموکراتیک… 151

4-2-2- رابطه بین رشته تحصیلی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 152

4-2-3- رابطه بین موقعیت شغلی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 153

4-2-4- رابطه بین سن و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 154

4-2-5- رابطه بین تحصیلات ( سطح آموزش) و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 155

4-2-6- رابطه بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 156

4-2-7 رابطه بین امنیت اجتماعی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 157

4-2-8- رابطه بین فرامادیگرایی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 158

4-2-9- رابطه بین استفاده از رسانه ها و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 159

4-2-10- رابطه بین دینداری و گرایش به فرهنگ دموکراتیک 160

4-2-11- رابطه بین اعتماد درون گروهی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 161

4-2-12- رابطه بین اعتماد نهادی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 162

4-2-13- رابطه بین اعتماد تعمیم یافته و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 163

4-2-14- رابطه بین انسجام اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک… 164

4-2-15- رابطه بین مشارکت اجتماعی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک… 165

4-3- رگرسیون چند متغیری.. 166

4-3-1- رگرسیون گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک با مشارکت شاخصه های توسعه. 166

4-3-2- رگرسیون گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک با مشارکت شاخصه های سرمایه اجتماعی.. 167

4-3-3-  رگرسیون گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک با مشارکت نسبی تمامی متغیرهای مستقل.. 168

فصل پنجم:جمع بندی و نتیجه گیری

نتیجه گیری.. 172

5-1- نتایج بخش توصیفی.. 172

5-2- نتایج بخش تبیینی.. 176

5-2-1- شاخص های توسعه و میزان گرایش به فرهنگ دموکراتیک 176

5-2-2- دینداری و گرایش به دموکراسی.. 179

5-2-3- شاخص های سرمایه اجتماعی و گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک… 180

5-4- خلاصه نتیجه گیری.. 184

فهرست منابع 188

پیوست ها 198

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                               صفحه

جدول 2-6-1- ابعاد فرهنگ سیاسی دموکراتیک… 87

جدول 2-6-2- معرف ها و گویه های فرهنگ سیاسی دموکراتیک… 90

جدول 2-6-3- معرف ها و گویه های امنیت اجتماعی.. 94

جدول2-6-4- معرف ها و گویه های سنجه دینداری.. 96

جدول 2-6-5- معرف ها و گویه های پایگاه اقتصادی – اجتماعی.. 99

جدول 2-6-6- معرف ها و گویه های استفاده از رسانه های جمعی.. 101

جدول 2-6-7- معرف ها و گویه های سرمایه اجتماعی.. 104

جدول 2-6-8- معرف ها و گویه های گرایش به ارزش های فرامادی.. 106

جدول 3-1- سهم هر یک از طبقات نمونه از حجم نمونه. 111

جدول 3-2- سهم زیر گروهها ی طبقات اصلی از حجم نمونه. 112

جدول 3-3- خوشه های انتخابی از زیر گروههای مختلف… 113

جدول 3-4- پایایی ابزار اندازه گیری فرهنگ سیاسی دموکراتیک ( متغیر وابسته ) 114

جدول 3-5- پایایی ابزار اندازه گیری سرمایه اجتماعی.. 114

جدول 3-6- پایایی ابزار اندازه گیری سنجه دینداری.. 115

جدول 3-7- پایایی ابزار اندازه گیری متغیر امنیت اجتماعی.. 115

جدول 4-1-1-  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنس… 118

جدول 4-1-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن.. 118

جدول 4-1-3-  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی.. 119

جدول 4-1-4- فراوانی بر حسب موقعیت شغلی.. 120

جدول 4-1-5- اعتماد درون گروهی.. 120

جدول 4-1-6- اعتماد نهادی.. 121

جدول 4-1-7- اعتماد برون گروهی.. 122

جدول 4-1-8- انسجام اجتماعی.. 123

جدول 4-1-9- مشارکت اجتماعی.. 124

جدول 4-1-10- سرمایه اجتماعی کل.. 125

جدول 4-1-11- میزان دینداری.. 126

جدول 4-1-12- احساس امنیت اقتصادی.. 127

جدول 4-1-13- احساس امنیت جانی.. 128

جدول 4-1-14- احساس امنیت سیاسی.. 129

جدول 4-1-15- احساس امنیت اجتماعی کل.. 130

جدول 4-1-16- استفاده از رسانه های مکتوب… 131

جدول 4-1-17- استفاده از رسانه های صوتی تصویری داخلی.. 132

جدول 4-1-18- استفاده از رسانه های صوتی تصویری خارجی ( ماهواره ) 133

جدول 4-1-19- استفاده از  اینترنت… 134

جدول 4-1-20- مصرف رسانه ای کل.. 135

جدول 4-1-21- تحصیلات… 136

جدول 4-1-22- درآمد. 137

جدول 4-1-23- پایگاه اقتصادی – اجتماعی.. 137

جدول 4-1-24- گرایش به ارزش های فرا مادی.. 138

جدول 4-1-25-1- مدارای سیاسی.. 139

جدول 4-1-25-2- حمایت از ارزش آزادی.. 140

جدول 4-1-25-3-حمایت از تساوی جنسیتی.. 141

جدول 4-1-25-4- مطلوبیت حکومت دموکراتیک… 142

جدول 4-1-25-5-دانش سیاسی.. 143

جدول 4-1-25-6- علاقه سیاسی.. 144

جدول 4-1-25-7- مشارکت سیاسی.. 144

جدول 4-1-25-8- گرایش به جنبه های تکثر گرایانه فرهنگ دموکراتیک… 145

جدول 4-1-25-9- گرایش به جنبه های رفتاری فرهنگ دموکراتیک… 146

جدول 4-1-25-10- گرایش کلی به فرهنگ سیاسی دموکراتیک… 147

جدول 4-1-26-1- نتایج تحلیل عاملی شاخصه ها و معرف های فرهنگ دموکراتیک… 149

جدول 4-1-26-2- ابعاد معرف های فرهنگ دموکراتیک پس از تحلیل عاملی.. 150

جدول 4-2-1- جنسیت و فرهنگ دموکراتیک… 151

جدول 4-2-2-  رشته تحصیلی و فرهنگ دموکراتیک… 152

جدول 4-2-3- رابطه موقعیت شغلی و فرهنگ دموکراتیک… 153

جدول 4-2-4-  سن و فرهنگ دموکراتیک… 154

جدول 4-2-5- تحصیلات و فرهنگ دموکراتیک… 155

جدول 4-2-6-  پایگاه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک… 156

جدول 4-2-7- امنیت اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک… 157

جدول 4-2-8- فرامادی گرایی و فرهنگ دموکراتیک… 158

جدول 4-2-9-  استفاده رسانه ای و فرهنگ دموکراتیک… 159

جدول 4-2-10- دینداری و فرهنگ دموکراتیک… 160

جدول 4-2-11- اعتماد درون گروهی و فرهنگ دموکراتیک… 161

جدول 4-2-12- اعتماد نهادی و فرهنگ دموکراتیک… 162

جدول 4-2-13-  اعتماد تعمیم یافته و فرهنگ دموکراتیک… 163

جدول 4-2-14- انسجام اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک… 164

جدول 4-2-15- مشارکت اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک… 165

جدول 4-3-1- رگرسیون گرایش به فرهنگ دموکراتیک با مشارکت شاخصه های توسعه. 166

جدول 4-3-2- رگرسیون گرایش به فرهنگ دموکراتیک با مشارکت شاخصه های سرمایه اجتماعی.. 167

جدول 4-3-3- رگرسیون گرایش به فرهنگ دموکراتیک با مشارکت تمامی متغیرها 168

جدول 5-1- توزیع پاسخگویان در گونه های چهار گانه فرهنگ سیاسی.. 173

-1-  بیان مساله تحقیق:

موضوع دموکراسی و گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک موضوعی است که همراه با شکل گیری تحولات دموکراتیک در کشورهای اروپایی توجه مردم سایر کشورهای جهان را به خود جلب کرد. شکل گیری جنبش های دموکراتیک و آنچه هانتینگتون (1373) تحت عنوان امواج سه گانه دموکراسی میخواند به تدریج نگرشها و دیدگاههای مردم را درباره سیاست و شکل های مطلوب و مشروع نظام سیاسی تحت تاثیر قرار داد تا آنجا که امروزه فرهنگ سیاسی دموکراتیک به مطلوب ترین و مترقی ترین گونه فرهنگ سیاسی تبدیل شده است  به گونه ای که حتی نظام های اقتدار گرا در ترسیم مختصات نظام سیاسی خود سعی می کنند حداقل در ظاهر آنرا بر اساس ترتیبات و تشکیلات دموکراتیک تنظیم کنند و صورتی دموکراتیک به آن ببخشند .

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شوشتر

 

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد “M.A

رشته:علوم اجتماعی

گرایش: جمعیت شناسی

عنوان:

بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز

استاد راهنما:

دکتر نصرالله پور افکاری

 

استاد مشاور:

دکتر احمد علی کیشی پور

  

زمستان 91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2.بیان مسئله و اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………..5

1-3.اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….6

1-4.توصیف منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………….6

1-5.شرح مفاهیم و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………….7

1-6.مشارکت……………………………………………………………………………………………………………………..9

1-7.پایگاه اقتصادی و اجتماعی…………………………………………………………………………………………….10

1-8.کاربرد نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………….10

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………12

2-2.سرمایه………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-3.اشکال سرمایه………………………………………………………………………………………………………………12

2-4.تفاوت انواع سرمایه………………………………………………………………………………………………………14

2-5.تاریخچه سرمایه…………………………………………………………………………………………………………..15

2-6.مفهوم سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………15

2-7.اجزاءسرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………17

2-8.دیدگاه های نظری داخلی سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………18

2-9.دیدگاه های نظری خارجی سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………….21

2-9-1.نظریه جیمز کلمن…………………………………………………………………………………………………….21

2-9-2.نظریه پیر بوردیو………………………………………………………………………………………………………24

2-9-3.نظریه رابرت پاتنام……………………………………………………………………………………………………25

2-9-4.نظریه فرنسیس فوکویاما……………………………………………………………………………………………26

2-10.دیدگاه های حاشیه نشینی……………………………………………………………………………………………28

2-10-1.دیدگاه لیبرالیستی……………………………………………………………………………………………………28

2-10-2.دیدگاه ساختارگرایان………………………………………………………………………………………………29

2-10-3.دیدگاه نوسازی………………………………………………………………………………………………………30

2-11.تعریف حاشیه نشینی………………………………………………………………………………………………….32

2-12.علل پیدایش حاشیه نشینی در ایران………………………………………………………………………………35

2-13.پیامدهای زیستی حاشیه نشینی در ایران…………………………………………………………………………37

2-14.ویژگی های حاشیه نشینی……………………………………………………………………………………………39

2-14-1.نمونه هایی از اوصاف عمومی زندگی حاشیه نشینی……………………………………………………40

2-14-2.رشد حاشیه نشینی………………………………………………………………………………………………….42

2-14-3.پیامدهای حاشیه نشینی……………………………………………………………………………………………43

2-15.پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..50

2-15-1.تحقیقات داخلی انجام شده………………………………………………………………………………………50

2-15-2.تحقیقات خارجی انجام شده…………………………………………………………………………………….56

2-16.مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………58

2-16-1.نظریه استافر……………………………………………………………………………………………………………58

2-16-2.نظریه ساستاد………………………………………………………………………………………………………….58

2-16-3.نظریه اورت .اس.لی………………………………………………………………………………………………..59

2-16-4.نظریه زلینسکی……………………………………………………………………………………………………….59

2-16-5.نظریه بوردیو………………………………………………………………………………………………………….59

2-17.انواع حاشیه نشینی………………………………………………………………………………………………………59

2-18.چهارچوب نظری……………………………………………………………………………………………………….68

2-19.فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….71

2-20.مدل نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………72

فصل سوم : روش تحقیق

3-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….74

3-2.روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..74

3-3.جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………..75

3-4.تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………76

3-4-1.شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………..77

3-4-2.ابزار گردآوری تحقیق………………………………………………………………………………………………..77

3-5.شیوه امتیاز دهی……………………………………………………………………………………………………………77

3-6.روش تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………78

3-6-1.روش های آماری توصیفی…………………………………………………………………………………………78

3-6-2.روش های استنباطی………………………………………………………………………………………………….78

3-7.اعتبار و روایی تحقیق……………………………………………………………………………………………………78

3-7-1.اعتبار………………………………………………………………………………………………………………………78

3-7-2.روایی……………………………………………………………………………………………………………………..79

3-8.قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………..80

3-9.قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………..80

3-10.واحد تحلیل و سطح مشاهده……………………………………………………………………………………….80

3-11.استخراج……………………………………………………………………………………………………………………80

3-12.تعریف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………..81

3-12-1.تعاریف نظری متغیر وابسته……………………………………………………………………………………..81

3-12-2.تعاریف نظری متغیر مستقل…………………………………………………………………………………….81

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………85

4-2.آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………….85

4-3.آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………101

فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات

5-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….113

5-2.نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………113

5-3.محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………….115

5-4.پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………..116

منابع و مآخذ

الف : فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………..118

ب : فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………122

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………….123

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….124

فهرست جداول

عنوان                                                                                           صفحه

2-1.جدول : منابع سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………28

4-1.جدول : توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………….85

4-2.جدول : توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………87

4-3.جدول :آمارهای توصیفی وضعیت تاهل پاسخ دهندگان……………………………………………………..88

4-4.جدول :آمارهای توصیفی قومیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………….89

4-5.جدول :آمارهای توصیفی تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………….90

4-6.جدول : آمارهای توصیفی اشتغال پاسخ دهندگان………………………………………………………………914-7.جدول :آمارهای توصیفی نوع شغل پاسخ دهندگان……………………………………………………………92

4-8.جدول :آمارهای توصیفی درآمد ماهیانه پاسخ دهندگان………………………………………………………93

4-9.جدول :آمارهای توصیفی مسکن پاسخ دهندگان……………………………………………………………….944-10.جدول :آمارهای میزان کنترل اجتماعی…………………………………………………………………………..95
4-11.جدول :آمارهای میزان اعتماد اجتماعی…………………………………………………………………………..96
4-12.جدول :آمارهای میزان مشارکت رسمی و غیر رسمی……………………………………………………….97
4-13.جدول :آمارهای میزان انسجام اجتماعی………………………………………………………………………….98
4-14.جدول :آمارهای میزان روابط اجتماعی…………………………………………………………………………..99
4-15.جدول : رابطه بین سرمایه اجتماعی و سن……………………………………………………………………..101
4-16.جدول : رابطه بین سرمایه اجتماعی و جنس…………………………………………………………………..101
4-17.جدول :آزمون t برای میانگین دو گروه (مجرد و متاهل)………………………………………………….102
4-18.جدول : توزیع فراوانی بر حسب تاهل…………………………………………………………………………..1024-19.جدول :آزمون t برای میانگین دو گروه مجرد و متاهل……………………………………………………..103
4-20.جدول : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب قومیت…………………………………………………..103
4-21.جدول : آنالیز واریانس بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و قومیت……………………………………….102
4-22.جدول : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب اشتغال………………………………………………….104
4-23.جدول : آزمون t برای اختلاف میانگین های دو گروه (شاغل و بیکار)………………………………104
4-24. جدول : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات……………………………………………105
4-25. جدول : آنالیز واریانس سرمایه اجتماعی و تحصیلات…………………………………………………….105
4-26. جدول : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب مسکن………………………………………………….106
4-27. جدول : آنالیز واریانس سرمایه اجتماعی و وضعیت مسکن……………………………………………..106
4-28. جدول : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب نوع شغل………………………………………………107
4-29. جدول : آنالیز واریانس سرمایه اجتماعی و نوع شغل………………………………………………………107

4-30. جدول : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب درآمد ماهیانه………………………………………..108

4-31. جدول : آنالیز واریانس سرمایه اجتماعی ودرآمد ماهیانه………………………………………………… 108

4-32.جدول : رابطه بین سرمایه اجتماعی و کنترل اجتماعی……………………………………………………..109

4-33. جدول : رابطه بین سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی……………………………………………………109

4-34. جدول : رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی………………………………………………..110

4-35. جدول : رابطه بین سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی…………………………………………………..110

4-36. جدول : رابطه بین سرمایه اجتماعی و روابط اجتماعی……………………………………………………111

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                     صفحه

4-1.نمودار : سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………86

4-2.نمودار : جنس پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………87

4-3.نمودار : پاسخ دهندگان به تفکیک تاهل…………………………………………………………………………..88

4-4.نمودار : پاسخ دهندگان به تفکیک قومیت………………………………………………………………………..89

4-5. نمودار : پاسخ دهندگان به تفکیک تحصیلات………………………………………………………………….91

4-6. نمودار : پاسخ دهندگان به تفکیک وضعیت اشتغال…………………………………………………………..92

4-7.نمودار : پاسخ دهندگان به تفکیک نوع شغل…………………………………………………………………….93

4-8. نمودار : پاسخ دهندگان به تفکیک درآمد ماهیانه………………………………………………………………94

4-9.نمودار : پاسخ دهندگان به تفکیک وضعیت مسکن……………………………………………………………95

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                     صفحه

2-1 .شکل: نظریه جیمز کلمن………………………………………………………………………………………………24

2-2 .شکل: مدل نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………72

 

چکیده

هدف از این تحقیق ،بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز است .که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای  تعداد400نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شده اند .واحد تحلیل ، فرد است .روش گردآوری اطلاعات به صورت پیمایشی می باشدکه برای اندازه گیری متغیرها و گردآوری اطلاعات از‌» پرسشنامه محقق»استفاده شده است.در گردآوری داده ها از روش میدانی و پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است .پس از بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه ، با استفاده از نرو افزار spssتجزیه و تحلیل گردیده اند .جهت بررسی معنی داری بین متغیرها و آزمون های همبستگی نا پارامتریک که برای متغیرهای کمی ،کاربرد دارند، فرضیات آزمون شده به تحلیل پرداخته شد.نتایج نشان گر آن است که متغیرها ،عدم امکانات رفاهی ،فقر ،عدم شغل نامناسب ،جنگ تحمیلی ، فقدان نهادهای سازمان یافته نقش مهمی درشکل گیری حاشیه نشینی در شهرستان اهواز داشته اند .بین متغیرهای وابسته رابطه مثبت و مستقیم مشاهده گردیده است .

واژگان کلیدی : سرمایه اجتماعی – اعتماد – مشارکت – حاشیه نشینی اهواز

1.مقدمه

امروزه در کنار سرمایه های انسانی ، مالی و اقتصادی ، سرمایه دیگری بنام سرمایه اجتماعی مورد بهره برداری قرار گرفته است.این مفهوم به پیوندها ، ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد.که با خلق هنجار ها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود. سرمایه اجتماعی به عنوان یک اهرم ، مورد اقبال فراوان نیز واقع شده است .در دیدگاه های سنتی مدیریت توسعه سرمایه های اقتصادی ،فیزیکی و نیروی انسانی مهمترین نقش را ایفا می کردند.اما در عصر حاضر برای توسعه بیشتر از آنچه به سرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمند باشیم به سرمایه اجتماعی نیازمندیم .زیرا بدون این سرمایه استفاده از دیگر سرمایه ها به طور بهینه انجام نخواهد شد.در جامعه ای که فاقد سرمایه اجتماعی کافی است سایر سرمایه ها ابتر می مانند و تلف می شوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خلخال

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (M.A)

گرایش: پژوهش

 

 

عنوان:

بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن

 

 

استاد راهنما:

دکتر صمد عابدینی

 

 

زمستان  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………….  1

فصل اول: کلیات پژوهش

1ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………… 2

1ـ2ـ بیان مساله……………………………………………………………………………………… 3

1ـ3ـ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………… 5

1ـ3ـ1ـ هدف کلی……………………………………………………………………………………. 5

1ـ3ـ2ـ اهداف جزئی تحقیق…………………………………………………………………………. 5

1ـ4ـ اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………….. 5

1ـ5ـ سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………. 6

1ـ6ـ فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………… 6

1ـ7ـ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق………………………………………………………………….. 7

فصل دوم: بررسی پیشینه و تدوین مبانی نظری

2ـ1ـ چارچوب تئوریک………………………………………………………………………………. 8

2ـ2ـ پیشینه مطالعاتی موضوع……………………………………………………………………. 25

2ـ2ـ1ـ پیشینه مطالعاتی در خارج………………………………………………………………… 25

2ـ2ـ2ـ پیشینه مطالعاتی در ایران…………………………………………………………………. 25

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

3ـ1ـ روش تحقیق………………………………………………………………………………….. 31

3ـ2ـ جامعه آماری…………………………………………………………………………………. 32

3ـ3ـ حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری………………………………………………………………. 32

3ـ4ـ روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………. 32

3ـ5ـ ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………. 32

3ـ6ـ اعتبار و روایی ابزار اندازه‌گیری…………………………………………………………… 33

3ـ7ـ پایایی ابزار اندازه‌گیری……………………………………………………………………… 33

3ـ8ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………… 34

3ـ9ـ متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………….. 35

3ـ10ـ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم………………………………………………………….. 35

3ـ10ـ1ـ تعاریف نظری…………………………………………………………………………… 35

3ـ10ـ2ـ تعاریف عملیاتی و شاخص‌های متغیرها………………………………………………… 37

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

4ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………. 38

4ـ2ـ یافته‌های توصیفی……………………………………………………………………………. 39

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

4ـ3ـ آمار استنباطی……………………………………………………………………………….. 49

فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و ارائه پیشنهادهای تحقیق

5ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………. 53

5ـ2ـ نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………… 54

5ـ3ـ پیشنهادها…………………………………………………………………………………….. 57

5ـ3ـ1ـ پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………… 57

5ـ3ـ2ـ پیشنهادات پژوهشی تحقیق………………………………………………………………… 58

5ـ4ـ محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………….. 58

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………….. 59

پیوست

پرسشنامه………………………………………………………………………………………….. 60

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                   صفحه

جدول (3ـ1): ضریب پایایی متغیرهای اصلی تحقیق……………………………………………. 34

جدول (4ـ1): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت……………………………………….. 39

جدول (4ـ2): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات…………………………….. 40

جدول (4ـ3): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل………………………………… 40

جدول (4ـ4): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع شغل……………………………………… 41

جدول (4ـ5): شاخص‌های مرکزی و پراکندگی درآمد و سن……………………………………… 41

جدول (4ـ6): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب محل سکونت…………………………………. 44

جدول (4ـ7): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع مسکن……………………………………. 44

جدول (4ـ8): تفکیک نمونه برحسب سؤالات محرومیت اجتماعی………………………………. 45

جدول (4ـ9): تفکیک نمونه برحسب سؤالات رضایت اجتماعی…………………………………. 46

جدول (4ـ10) تفکیک نمونه بر حسب سؤالات اعتماد اجتماعی…………………………………. 47

جدول (4ـ11): تفکیک نمونه برحسب سؤالات سنت‌گرایی………………………………………. 47

جدول (4ـ12): تفکیک نمونه بر حسب سؤالات تصور ذهنی……………………………………. 48

جدول (4ـ13): تفکیک نمونه برحسب سئوالات خاص‌گرایی…………………………………….. 48

جدول (4ـ14): نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین همبستگی بین محرومیت اجتماعی و خاص‌گرایی 49

جدول (4ـ15): نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی رضایت اجتماعی با خاص‌گرایی شهروندان…………………………………………………………………………………………………….. 49

جدول (4ـ 16): نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی اعتماد اجتماعی با خاص‌گرایی شهروندان…………………………………………………………………………………………………….. 50

جدول (4ـ17): نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین همبستگی بین سنت‌گرایی و خاص‌گرایی 50

جدول (4ـ18): نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین همبستگی بین تصور ذهنی و خاص‌گرایی 51

جدول (4ـ19): نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جهت تعیین اختلاف میانگین خاص‌گرایی برحسب تحصیلات    51

جدول (4ـ20): نتایج آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه جهت تعیین اختلاف میانگین خاص‌گرایی برحسب شغل  52

جدول (4ـ21): نتایج آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه جهت تعیین اختلاف میانگین خاص‌گرایی برحسب درآمد 52

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                   صفحه

نمودار (4ـ1): جنسیت پاسخگویان………………………………………………………………… 39

نمودار (4ـ2): تحصیلات پاسخگویان…………………………………………………………….. 40

نمودار (4ـ3): تحصیلات پاسخگویان…………………………………………………………….. 41

نمودار (4ـ4): نوع شغل پاسخگویان……………………………………………………………… 42

نمودار (4ـ5): هیستوگرام درآمد پاسخگویان……………………………………………………… 43

نمودار (4ـ6): هیستوگرام سن پاسخگویان………………………………………………………… 43

نمودار (4ـ7): محل سکونت پاسخگویان………………………………………………………….. 44

نمودار (4ـ8): نوع مسکن پاسخگویان……………………………………………………………. 46

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن می‌باشد. چهارچوب نظری تحقیق برگرفته از نظریه‌های پارسنز، جورج هربرت مید، گیدنز، فوکویاما، پاتنام، اینگلهارت، ملک‌پور، سیمن، هومنز، مک کله لند، لرنر، هانتیگتون و پاول است. این تحقیق به روش پیمایشى و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه افراد 18 تا 64 سال شهر اردبیل تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها 500000 نفر گزارش گردید. براساس نمونه‌گیری کوکران تعداد 384 نفر به‌‌عنوان نمونه آماری انتخاب که با هدف پوشش هرگونه خطای احتمالی به 400 نفر ارتقا داده شد و با ترکیبی از نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و نمونه‌گیری تصادفی اقدام به انتخاب نمونه‌ها گردید. به‌منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک‌طرفه استفاده شده است. درنهایت در بررسی فرضیه‌های تحقیق نتایج ذیل حاصل شده است: بین محرومیت اجتماعی، رضایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، سنت‌گرایی شهروندان، تصور شهروندان از گستره خاص‌گرایی و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی (تحصیلات، شغل و درآمد) و میزان خاص‌گرایی شهروندان بین 18 تا 64 ساله و عوامل مرتبط با آن رابطه معناداری وجود دارد. همچنین  بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی (تحصیلات، شغل و درآمد) و میزان خاص‌گرایی شهروندان، نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک‌طرفه در هریک از مؤلفه‌ها حاکی از تفاوت معنادار با خاص‌گرایی می‌باشد.

1ـ1ـ مقدمه

عام‌گرایی و خاص‌گرایی از موضوعاتی است که در جریان در گرفتن بحث جهانی شدن در نوشته‌های جامعه‌شناسان مطرح شده است. در تعریف برخی جامعه‌شناسان عام‌گرایی به جریان مورد حمایت سرمایه‌داری جهانی اشاره دارد که می‌کوشد فرهنگ‌های مقاوم را از سر راه خود بردارد و وارثان آن فرهنگ‌ها در دل یک فرهنگ مصرفی، لذت‌جو و بی‌تعصب حل کند. تا راه را برای گسترش بازار سرمایه‌داری باز شود و خطراتی که از سوی فرهنگ و مذهب، سرمایه‌های آن‌ها را تهدید می‌کند خنثی شود.

خاص‌گرایی نیز اشاره به فرهنگ‌هایی دارد که خطر را دریافته‌اند و می‌کوشند با پناه بردن به ارزش‌های ملی، مذهبی، بومی، صیانت (حتی در حد افراط) از آن ارزش‌ها خود را از هجوم این فرهنگ عام‌گرا حفظ کنند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه بررسی میزان تاثیر نشریات محلی خوزستان بر نگرش فرهنگی مخاطبان

                دانشکده فرهنگ ارتباطات

                     پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

عنوان پایان نامه:

بررسی میزان تاثیر نشریات محلی خوزستان بر نگرش فرهنگی مخاطبان

استاد راهنما:

 دکتر امید علی مسعودی

استاد مشاور:

دکتر صدیقه ببران

نیمسال تحصیلی : بهمن 91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

بخش اول

کلیات تحقیق

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-1-بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-2-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

هدف اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

اهداف فرعی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

سئوال اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………

فرضیه اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

بخش دوم

ادبیات و مبانی نظری تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مفهوم فرهنگ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………..

تعاریف فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

طبقه بندی تعاریف فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

تعریف رسانه محلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

نظریات مرتبط با تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظریه برجسته سازی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

نظریه استفاده ورضایت مندی…………………………………………………………………………………………………………………………………

نظریه نشر ونو آوری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظریه ارتباطات توسعه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بخش سوم

روش شناسی تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

نوع روش وابزار جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………

تعریف مفهومی وعملیاتی متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….

متغیر های مستقل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………

متغیر وابسته تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

مقیاس سازی وتهیه پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………….

گویه های سنجش متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………

گویه های سنجش متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………………..

سنجش اعتبار و روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

روش تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………

بخش چهارم

یافته های تحقیق

فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

تحلیل فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….

شاخص های توصیفی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..

بخش پنجم

نتیجه گیری وپیشنهادات

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

نتایج کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

نتایج جزیی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

موانع ومحدویت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….

بخش ششم

منابع وپیوستها

منابع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

فهرست جداول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

چکیده: نشریات محلی دسته ای از رسانه هایی هستند که در دنیای رسانه ای جدید در کنار انبوهی از رسانه های جدید و قدیم به کار اطلاع رسانی و انتقال پیام مشغولند از این رو در این فضای رسانه ای جدید تداوم و استمرار فعالیت آنها منوط به رعایت پاره ای از شاخص های محتوایی و فنی است . شاخص های مورد استفاده در این تحقیق برگرفته از دو مفهوم رسانه بودن و محلی بودن این نشریات است و بیشتر مربوط به شاخص های محتوایی است.سئوال اصلی ما در این تحقیق عبارتست از اینکه  مطبوعات محلی استان خوزستان  با توجه به تعدد و نیز رویکرد آنها در زمینه های فرهنگی و اجتماعی چه تاثیری بر نگرش فرهنگی مردم دارند؟ که براساس نظریه برجسته سازی استوار است.هدف اصلی از این تحقیق شناخت تاثیر توانمندی های فرهنگی و تبلیغی نشریات محلی استان خوزستان بر نگرش های فرهنگی مخاطبان است. این پژوهش به شیوه پیمایشی انجام گرفته  است. ودر نهایت این نتیجه کلی بدست می آید که  نشریات محلی با توجه به توانایی فعالان هر یک از رسانه ها دارای کارکردهای متفاوتی است که این عملکرد در جذب مخاطبان و یا کاهش آن تاثیرگذار است.داشتن تیم رسانه ای که دارای دانش  حرفه ای لازم باشد برای یک نشریه یک فرصت مناسب است تا بتواند از ظرفیت های موجود در جامعه از جمله رضایت مخاطب و  اعتماد  آنها در جهت ارائه کارکردهای که بتواند بعنوان یک رویکرد فرهنگی قابل قبول باشند تاثیرگذار باشند.

کلمات کلیدی: نگرش فرهنگی ، مطبوعات محلی ،تاثیر نشریات محلی ، نشریات محلی استان خوزستان، تحلیل محتوا.

مقدمه: 

نشریات محلی‌ نماینده‌ی آداب و رسوم به طور کلی فرهنگ آن زیست‌ بوم هستند. در این میان نشریاتی موفق‌ترند، که توانسته‌اند با تکیه بر منابع بومی مطالب مفید‌تری را ارائه دهند.دریافت‌های بومی به تقویت اذهان مردم آن منطقه می انجامد و درهای جامعه‌پذیری را می‌گشاید. بدون این شاخصه، نشریه‌ی بومی با یک نشریه‌ی سراسری تفاوتی ندارد.تمام هارمونی یک نشریه‌ی محلی در این خلاصه می‌شود که زیرساختِ تعلق به خرده‌ فرهنگ محلی را به دست فراموشی نسپارد . دست ‌اندرکاران این نشریه باید به خاطر بسپارند که رسالت روزنامه نگاری حرفه‌ای آنها وابستگی مستقیمی با اصل برقراری ارتباط با مخاطبان بومی دارد. نشریه‌ی محلی رسالت خاص خود را دارد.شفاف سازی و ایجاد فضایی که در آن فضا قدرت آگاهی بخشی و نقادی به بالاترین میزان برسد. نشریات محلی باید آن قدر مقبولیت و سندیت پیدا کنند، که مرجعیت مطالب و اخبار محلی در دست آنان باشد. و این  به آن معناست که روزنامه محلی به حدی از مستند سازی رسیده است، که نقش  مرجع را پیدا کرده است.این اوج منزلت و اعتباری ست که یک نشریه‌ی محلی می‌تواند پیدا کنند.جهان امروز جهان حرفها وشعارهای کلی نیست. زیباترین و جامع ترین فونکسیون و کارکرد نشریات محلی برقراری پیوند و همبستگی میان مردم آن اجتماع است.تمام طبقات و اقشار جامعه به نشریه بومی احتیاج دارند.باید به گونه‌ای ذائقه‌ی‌ اجتماع را جهت دهی کرد،که در سبد خرید هر خانواده‌ی ایرانی، نشریات جایگاه تثبیت شده باشند .در این تحقیق سی شده تا رابطه معنا دار بین تاثیر نشریات محلی استان خوزستان را بر نگرش فرهنگی مخاطبان بررسی کنیم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه بررسی میزان اعتبار اخبار ساعت 21 سیما شبکه اول در نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روان‌شناسی و علوم اجتماعی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : تحقیق در ارتباطات

عنوان : بررسی میزان اعتبار اخبار ساعت 21 سیما شبکه اول

در نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات

استاد راهنما :

دکتر باقر ساروخانی

استاد مشاور :

دکتر محمود شهابی

بهار 1382

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

1-1اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن…………………………………………………………………… 1

1-2بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………… 2

1-3بیان اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………… 3

1-3-1 هدف کلی……………………………………………………………………………………………………… 3

1-3-2 اهداف جزئی………………………………………………………………………………………………….. 4

1-4سؤالات و فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………. 5

1-4-1 سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………… 5

1-4-2 فرضیه………………………………………………………………………………………………………… 5

1-5تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی…………………………………………………………………….. 6

فصل دوم :……………………………………………………………………………………….. 9

تدارک نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 9

بخش اول………………………………………………………………………………………… 9

2-1 خبر………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-1-1تعریف خبر……………………………………………………………………………………………………. 9

2-1-2 ارزش‌های خبری…………………………………………………………………………………………… 11

2-1-2-1 دربرگیری ………………………………………………………………………………………………. 11

2-1-2-3  برخورد، اختلاف و درگیری …………………………………………………………………………. 12

2-1-2-4. استثنا و شگفتی…………………………………………………………………………………………. 12

2-1-2-5. بزرگی و فراوانی تعداد و مقدار ………………………………………………………………………. 13

2-1-2-6  مجاورت ……………………………………………………………………………………………….. 13

2-1-2-7. تازگی ………………………………………………………………………………………………….. 13

2-1-2ارزش‌های دوازده‌گانه……………………………………………………………………………………….. 14

2-1-2-1 تواتر:…………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-2-2 آستانه:……………………………………………………………………………………………………. 16

-2-1-2-3 فقدان ابهام:……………………………………………………………………………………………… 17

2-1-2-4 معنی‌دار بودن……………………………………………………………………………………………. 17

2-1-2-5 همخوانی و هماهنگی:…………………………………………………………………………………… 18

2-1-2-6 غیرمنتظره بودن:……………………………………………………………………………………….. 19

2-1-2-7. استمرار:………………………………………………………………………………………………… 19

2-1-2-8. ترکیب:………………………………………………………………………………………………….. 19

2-1-2-9. ارجاع یا تمثل به ملل برگزیده…………………………………………………………………………. 20

2-1-2-10. برگزیده اشخاص به ارجاع:………………………………………………………………………… 21

2-1-2-11. شخصیت‌سازی:……………………………………………………………………………………… 22

2-1-2-12. منفی گرایی:…………………………………………………………………………………………… 23

2-1-3 عناصر خبری……………………………………………………………………………………………… 26

خبرنویسی در رسانه‌های جمعی……………………………………………………………………………………. 28

2-4-1-4 سبک‌های خبرنویسی…………………………………………………………………………………… 32

–           2-1-4-1 سبک هرم وارونه:……………………………………………………………………………… 33

–           2-1-4-2 سبک تاریخی……………………………………………………………………………………. 33

–           2-1-4-3 سبک تاریخی به همراه لید…………………………………………………………………….. 34

–           2-1-4-4  سبک پایان شگفت‌انگیز………………………………………………………………………. 34

–           2-1-4-5  سبک بازگشت به عقب و سبک تشریحی……………………………………………………… 34

بخش دوم:……………………………………………………………………………………… 35

–           2-2-3-1تعریف سانسور…………………………………………………………………………………. 45

–           2-2-3-2انواع سانسور………………………………………………………………………………….. 48

–           2-2-3-3آثار و پیامدهای سانسور………………………………………………………………………. 51

بخش سوم:…………………………………………………………………………………….. 52

2-3 مخاطب شناسی………………………………………………………………………………………………… 52

2-3-1تعریف مخاطب……………………………………………………………………………………………… 53

2-3-2نقش شناخت مخاطب در ارسال خبر………………………………………………………………………. 54

2-3-3سنت‌های مخاطب پژوهی…………………………………………………………………………………… 55

2-3-3-1  مشخصات سنت‌های ساختارگرا در مخاطب پژوهی………………………………………………… 55

2-3-3-2مشخصات سنت‌های رفتارگرا در مخاطب پژوهی:……………………………………………………. 56

2-3-4سنت‌های فرهنگی و تحلیل دریافت…………………………………………………………………………. 57

2-3-5عوامل انگیزشی در مخاطبان………………………………………………………………………………. 58

2-3-6تغییر انگیزه در مخاطبان…………………………………………………………………………………… 58

2-3-7نقش نیازها در جذب مؤثر خبر…………………………………………………………………………….. 59

2-3-8نقش نگرش‌ها برجذب مؤثر خبر…………………………………………………………………………… 62

2-3-2 نقش اعتبار در خبر………………………………………………………………………………………… 66

عوامل ایجاد اعتبار برای خبر……………………………………………………………………………………… 69

بخش چهارم……………………………………………………………………………………. 75

2-4 تئوری های ارتباطات اقناعی………………………………………………………………………………….. 75

–           2-4-1 اقناع:………………………………………………………………………………………………. 75

–           2-4-2 تاریخچه متقاعدسازی:…………………………………………………………………………… 76

–           2-4-3    مفهوم متقاعدسازی……………………………………………………………………………. 76

–           2-4-4  ویژگی های متقاعد سازی………………………………………………………………………. 77

–           2-4-5 نظریه های متقاعدسازی:………………………………………………………………………… 78

–           2-4-5-1مدل کوشش درخور :…………………………………………………………………………… 78

–           2-4-5-2-مدل استشهادی – نظام دار :………………………………………………………………….. 80

–           2-4-6تلویزیون و متقاعدسازی:…………………………………………………………………………. 84

2-5نقش اعتبار در خبر…………………………………………………………………………………………….. 86

2-5-1 عوامل ایجاد اعتبار برای خبر…………………………………………………………………………….. 89

2-5-1-1 منبع در خبر( موثق بودن)……………………………………………………………………………… 89

2-5-1-2 عینی و واقعی بودن خبر………………………………………………………………………………… 91

2-5-1-3 جذابیت در ارائه خبر……………………………………………………………………………………. 92

2-5-1-4 شکل ارائه اخبار:……………………………………………………………………………………….. 92

2-5-1-5 قابل درک بودن………………………………………………………………………………………….. 93

2-5-1-6 ارضاء نیازهای خبری مخاطبان………………………………………………………………………. 93

2-5-2 عوامل اختلال در اعتبار خبر……………………………………………………………………………… 94

2-5-2-1 عدم صداقت در فرایند انتشار خبر……………………………………………………………………… 94

2-5-1 مبالغه و اغراق در فرایندانتشار خبر:…………………………………………………………………….. 95

2-5-2-3 تحریف:……………………………………………………………………………………………………. 95

2-5-2-4 سانسور:………………………………………………………………………………………………….. 96

2-5-2-5 عدم بی طرفی در ارائه اخبار:………………………………………………………………………….. 96

بخش ششم:…………………………………………………………………………………….. 98

2-6 ساختار خبر تلویزیون………………………………………………………………………………………… 98

2-6-1 هدفمندی، جامع‌نگرى و وحدت موضوع………………………………………………………………….. 98

2-6-2 پلاتو………………………………………………………………………………………………………… 99

2-6-3 گفتار متن خبر (نریشن)…………………………………………………………………………………. 102

2-6-3-1نریشن کامل:……………………………………………………………………………………………. 102

2-6-3-2نریشن جزئى:………………………………………………………………………………………….. 102

2-6-4 جلوه‌هاى صوتى………………………………………………………………………………………….. 103

2-6-5 جلوه‌هاى تصویرى……………………………………………………………………………………….. 104

2-6-6 انسجام صدا و تصویر……………………………………………………………………………………. 105

2-6-7پرداخت تکنیکى خبر…………………………………………………………………………………….. 106

2-6-8  مدت خبر……………………………………………………………………………………………….. 106

2-6-9 انواع خبر تلویزیون………………………………………………………………………………………. 107

2-6-10 خبرنویسی برای رادیو و تلویزیون…………………………………………………………………….. 110

بخش هفتم……………………………………………………………………………………. 113

2-7چارچوب نظری……………………………………………………………………………………………… 113

2-7-1شکل‌‌گیری افکار عمومی در مدل نئول-نئومن (مدل مارپیچ سکوت)………………………………….. 113

2-7-2 نظریه سوزن تزریقی (گلوله جادویی)……………………………………………………………………. 116

2-7-3فرایند ارتباط در سوزن تزریقی…………………………………………………………………………… 117

2-7-5 نظریه نیاز جویی…………………………………………………………………………………………. 120

2-7-6 الگوی هماهنگی و ناهماهنگی شناختی…………………………………………………………………. 121

بخش هشتم…………………………………………………………………………………… 123

2-8پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 123

فصل سوم :………………………………………………………………………………….. 125

روش شناسائی تحقیق (متدولوژی)………………………………………………………………………………. 125

مقدمه : ( شمای تحقیق )…………………………………………………………………………………………… 125

فصل چهارم :…………………………………………………………………………………. 128

4-1تجزیه‌وتحلیل یافته‌های تحقیق……………………………………………………………………………….. 128

4-1-1 جمع بندی و توصیف یافته ها:…………………………………………………………………………… 128

4-1-1-1توصیف جدول 4-1………………………………………………………………………………….. 129

4-1-1-2توصیف جدول 4-2………………………………………………………………………………….. 130

4-1-1-3توصیف جدول  4-3…………………………………………………………………………………. 132

4-1-1-4توصیف جدول 4-4………………………………………………………………………………….. 132

4-1-1-5توصیف جدول 4-5………………………………………………………………………………….. 133

-1-1-6توصیف جدول شماره4-6……………………………………………………………………………… 134

4-1-1-7توصیف جدول شماره4-7…………………………………………………………………………… 135

4-1-1-8  توصیف جدول شماره4-8…………………………………………………………………………. 137

4-1-1-9  توصیف جدول 4-9………………………………………………………………………………… 138

4-1-1-10  توصیف جدول 4-10……………………………………………………………………………. 138

4-1-1-11  توصیف جدول 4-11……………………………………………………………………………. 139

4-1-1-12  توصیف جدول 4-12……………………………………………………………………………. 140

4-1-1-13  توصیف جدول 4-13……………………………………………………………………………. 141

4-1-1-14  توصیف جدول 4-14……………………………………………………………………………. 142

4-1-1-15  توصیف جدول 4-15……………………………………………………………………………. 143

4-1-1-16  توصیف جدول 4-16……………………………………………………………………………. 144

4-1-1-17  توصیف جدول 4-17……………………………………………………………………………. 145

4-1-1-18  توصیف جدول 4-18……………………………………………………………………………. 146

4-1-1-19  توصیف جدول 4-19……………………………………………………………………………. 147

4-1-1-20  توصیف جدول4-20…………………………………………………………………………….. 148

4-1-1-21  توصیف جدول 4-21……………………………………………………………………………. 150

4-1-1-22  توصیف جدول 4-22……………………………………………………………………………. 151

4-1-1-23  توصیف جدول 4-23……………………………………………………………………………. 152

4-1-1-24  توصیف جدول 4-24……………………………………………………………………………. 153

4-1-1-25  توصیف جدول 4-25……………………………………………………………………………. 154

4-1-1-26  توصیف جدول 4-26……………………………………………………………………………. 155

4-2-1 جمع بندی تحلیل یافته ها:………………………………………………………………………………… 156

4-2-1رابطه بین سن پاسخگویان  با میزان اعتماد آنها به اخبار ساعت 21…………………………………… 157

–           4-2-2رابطه بین سالتحصیلی پاسخگویان  با میزان اعتماد آنها به اخبار ساعت 21……………. 159

–           4-2-3رابطه بین نوع علاقه پاسخگویان  با میزان اعتماد آنها به اخبار ساعت 21…………….. 161

–        4-2-7رابطه بین تنظیم اخبار بر اساس گرایشات سیاسی وجناحی  با میزان اعتماد پاسخگویان به اخبار ساعت 21      168

فصل پنجم:…………………………………………………………………………………… 169

نتیجه گیری وپیشنهادات…………………………………………………………………………………………… 169

5-1 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….. 169

5-2 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………. 171

–           5-2-1 پیشنهادات به مسئولان بخش اخبار شبکه 1 سیما………………………………………….. 171

5-2-2 پیشنهادات به سیاستگذاران و برنامه ریزان رسانه ای کشور………………………………………… 172

5-2-3 پیشنهادات برای پژوهش‌های بیشتر……………………………………………………………………… 173

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….. 174

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………….. 175

منابع فارسی :……………………………………………………………………………………………………… 175

منابع انگلیسی:  183

جدول  4-1  توزیع فراوانی دانشجویان بر حسب سن……………………………………………………. 129

جدول 4-2توزیع بر حسب وضعیت تأهل………………………………………………………………….. 130

جدول 4-3توزیع بر حسب مقطع تحصیلی………………………………………………………………… 131

جدول 4-4توزیع بر حسب وضعیت اشتغال……………………………………………………………….. 132

جدول 4-5توزیع بر حسب  تماشای اخبار………………………………………………………………… 133

جدول4-6توزیع بر حسب علت پاسخ منفی (تماشا نکردن اخبار تلویزیون)……………………………… 134

جدول  4-8توزیع بر حسب نوع علاقه…………………………………………………………………….. 136

جدول  4-9   توزیع بر حسب منابع اخذخبر(نوع رسانه)………………………………………………… 137

جدول 4-10توزیع بر حسب شیوه انعکاس خبری………………………………………………………… 138

جدول 4-11توزیع بر حسب میزان علاقه به اخبار هیجان انگیز………………………………………….. 139

جدول 4-12 توزیع بر حسب انعکاس اخبار التهاب آور………………………………………………….. 140

جدول 4-13توزیع بر حسب تحریف مبالغه وتناقض گویی……………………………………………….. 141

جدول 4-14 توزیع بر حسب اخبار مربوط به احزاب سیاسی……………………………………………. 142

جدول  4-15توزیع بر حسب میزان تماشای اخبار ساعت 21…………………………………………… 143

جدول  4-16توزیع بر حسب نقاط قوت………………………………………………………………….. 144

جدول 4-17توزیع بر حسب نقاط ضعف………………………………………………………………….. 145

جدول  4-18توزیع بر حسب میزان بیان رویداد های داخل ایران……………………………………….. 146

جدول 4-19توزیع بر حسب گرایشات سیاسی وجناحی…………………………………………………. 147

جدول 4-20توزیع بر حسب موارد مورد توجه خبر ساعت 21…………………………………………. 148

جدول 4-21توزیع بر حسب محتوای اخبار ساعت 21………………………………………………….. 149

جدول 4-22توزیع بر حسب توانایی گویندگان……………………………………………………………. 151

جدول 4-23توزیع بر حسب مدت زمان اخبار……………………………………………………………. 152

جدول 4-24توزیع بر حسب گزارشهای تصویری…………………………………………………………. 153

جدول 4-25توزیع بر حسب میزان اعتماد به اخبار ساعت 21………………………………………….. 154

جدول 4-26پیشنهادات…………………………………………………………………………………….. 155

جدول 4-27توزیع جمعیت نمونه براساس سن ومیزان اعتبار اخبار……………………………………… 156

جدول 4-28توزیع جمعیت نمونه براساس سالتحصیلی ومیزان اعتبار اخبار…………………………….. 158

جدول 4-29توزیع جمعیت نمونه براساس نوع علاقه ومیزان اعتبار اخبار……………………………….. 160

جدول 4-30توزیع جمعیت نمونه براساس پخش بیطرفانه ومیزان اعتبار اخبار………………………….. 162

جدول 4-31توزیع جمعیت نمونه براساس پخش بیطرفانه ومیزان اعتبار اخبار………………………….. 164

جدول 4-32توزیع جمعیت نمونه براساس پخش بیطرفانه ومیزان اعتبار اخبار  167

-1اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

با نگاهی گذرا به تاریخ زندگی بشر، می‌توان به این نتیجه دست پیدا کرد که در هیچ زمانی مانند امروز امکان دسترسی به اطلاعات و اخبار گوناگون وجود نداشته است و این روندی است که باگذشت زمان هر چه بیشتر شتابان می‌شود. در این میان وسایل ارتباط‌جمعی (روزنامه- رادیو- تلویزیون- سینما) با انتشار اخبار و پیام‌های گوناگون، مهم‌ترین نقش را به عهده داشته‌اند و با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و مبادله افکار، درراه پیشرفت فرهنگ  و تمدن بشری، گام‌های مثبتی را برداشته‌اند، این خصیصه وسایل ارتباط‌جمعی باعث شده که برجسته‌ترین متفکران و صاحب‌نظران علوم ارتباطات، عصر کنونی را عصر ارتباطات نام دهند.

مهم‌ترین ویژگی رسانه جنبه آگاهی دهندگی و توانایی قدرت عمل در نشر پیام در طیف وسیع و گسترده است. بنابراین خبر از مهم‌ترین بخش‌های آگاهی‌دهنده در این رسانه‌ها خواهد بود. زیرا در ایجاد آگاهی سیاسی – اجتماعی – اقتصادی که ضرورت حفظ حیات و تحول جامعه به شمار می‌روند، نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند. خبر در صدر برنامه‌های تلویزیونی قرار دارد و در بین شبکه‌های تلویزیونی دنیا به جبران رقابت این رسانه‌ها درزمینه اطلاع‌رسانی تبدیل‌شده است؛ در حال حاضر شبکه‌های تلویزیونی با شکل تازه‌ای از خبررسانی مواجه هستند، تمام سعی و تلاش آن‌ها در ارائه آخرین اخبار و اطلاعات جهان به مخاطبان است، به‌طوری‌که این شبکه‌ها، خبرپراکنی را به‌مثابه یک میدان توسعه و رقابت برای فعالیت‌های خود در نظر گرفته‌اند. با توسعه شبکه‌های تلویزیونی در جهان و ورد اینترنت – ماهواره تلویزیونی به صحنه، مرحله تازه‌ای از شیوه اطلاع‌رسانی است زیرا در این برهه دیگر دروازه‌بانی و یک‌سو بودن اخبار معنا ندارد زیرا مخاطب به دلیل دسترسی داشتن به منابع مختلف اطلاعاتی به مقایسه اخبار از منابع مختلف می‌پردازد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای مولفه های فرهنگی واجتماعی اخبار شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران و شبکه ماهواره ای من و تو (1)

دانشگاه سوره

پایان نامه تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

 

عنوان پایان نامه :

بررسی مقایسه ای مولفه های فرهنگی واجتماعی اخبار شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران و شبکه ماهواره ای من  و تو (1)

 

استاد راهنما :

دکتر امیر عبدالرضا سپنجی

 

استاد مشاور :

دکتر ستار عودی

  

خرداد 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در واقع یکی از مهم ترین هدفهای اطلاع رسانی آگاه کردن افراد در زمینه های مختلف است که می تواند برای آنان نافع باشد و مهم ترین عامل، کیفیت آگاهی هاست. قابل درک بودن خبر، تناسب با سلایق و علایق جامعه و میزان برآورد نیازهای اطلاعاتی و دانسته های شخصی افراد منجر به گرایش و تمایل به خبر تلویزیونی        می گردد. همچنین بررسی ها نشان می دهد میان اولویتهای خبری تلویزیون و اولویتهای خبری منتشره در ارتباطات میان فردی ، تفاوت چشمگیری وجود دارد.همچنین عدم همسانی اخبار با دانسته های شخصی و پیچیدگی خبر ازجمله عواملی است که به وفور دراخبار تلویزیونی به چشم می خورد.

ارائه اخبار با سه هدف عمده یعنی نیازمخاطب به اطلاع یابی از خبر ارائه شده (فرهنگی ، اعتقادی ، اقتصادی ، سیاسی ، خدمات )، ایجاد تصور خاص (چه مثبت وچه منفی با در نظرگرفتن شرایط سلبی وایجابی ) در او نسبت به اخبار و اطلاعات و ترغیب او به اعتماد نسبت به صحت اخبار ارائه شده انجام می شود .

هدف از بررسی مقایسه ای بخش های خبری مورد نظر در تحقیق ( بخشهای خبری 14 و 21 شبکه یک و اتاق خبر شبکه من وتو 1 ) ، تحلیل محتوایی اخبارجهت شناخت ویژگی های کمی و کیفی ، نشانه شناسی بخشهای خبری مورد مقایسه و میزان اعتبار اخبار هر یک از دو شبکه مذکور است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش ، تحلیل محتوای کیفی و شیوه نمونه گیری ، بصورت نمونه گیری هدفمند است . تکنیک مورد استفاده برای جمع آوری داده ها در این تحقیق ، اسنادی ( کتابخانه ای ) و ضبط بخشهای خبری مورد مقایسه ، در پروسه زمانی مشخص شده است.

دراین پژوهش سعی شد با رویکردی کمی وکیفی ، مولفه های خبری وفرهنگی واجتماعی موجود درشکل و محتوای اخبار دوشبکه مذکور ، مورد مقایسه بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد

فهرست مطالب

فصل او ل : کلیات تحقیق                                                                                                                            1

1-1- مقدمه                                                                                                                                                2

2-1- طرح مساله                                                                                                                                         4

3-1- اهداف تحقیق                                                                                                                                    5

4-1- ضرورت و اهمیت تحقیق                                                                                                                   5

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق                                                                                                         7

1-2- مقدمه                                                                                                                                                8

2-2- مبانی نظری تحقیق                                                                                                                             8

3-2- چارچوب نظری تحقیق                                                                                                                    19

4-2- تاریخچه ومعرفی شبکه یک سیما و شبکه من وتو(1)                                                                        21

5-2- پیشینه تحقیق                                                                                                                                    26

6-2- سوالات تحقیق                                                                                                                                31

فصل سوم : روش شناسی تحقیق                                                                                                               32      

1-3- روش تحلیل محتوای کیفی                                                                                                              33

2-3- جامعه آماری                                                                                                                                   48

3-3- شیوه نمونه گیری                                                                                                                             48

4-3- حجم نمونه                                                                                                                                      49

5-3- شیوه جمع آوری داده ها                                                                                                                  49

6-3- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                                             49

7-3- تعاریف عملیاتی                                                                                                                              50

8-3- قابلیت اعتماد                                                                                                                                   52

فصل چهارم : یافته های تحقیق                                                                                                                   55

1-4- چیدمان و اولویت بندی اخبار در دوشبکه                                                                                          56

2-4- بررسی اخبار شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی وشبکه من و تو (1)                                                59

3-4- تحلیل مقایسه ای اخبار مشترک دوشبکه                                                                                         100

4-4- تحلیل مقایسه ای تفاوتهای  بخش های خبری دوشبکه                                                                     113

5-4- خلاصه ای از مهمترین یافته های تحقیق                                                                                          118

6-4- پاسخ به سوالات تحقیق                                                                                                                  119

فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری                                                                                                      124

1-5- مقدمه                                                                                                                                            125

2-5- جمع بندی و نتیجه گیری                                                                                                                126

3-5- محدودیت های تحقیق                                                                                                                   140

4-5- پیشنهادها                                                                                                                                       141

فهرست جداول

جدول 1-4- نام و کد شبکه ها                                                                                                                  58

جدول 2-4- کد روز و بخش های خبری شبکه یک                                                                                  58

جدول 3-4- کد روز و بخش های خبری شبکه من وتو (1)                                                                        59

–  مقدمه

بدون شک یکی ازشاخص های مهم توسعه ، تیراژ روزنامه و تعداد مخاطبان برنامه خبری است. دلیل این شاخص سازی را نیز می توان درنقش خبر درگستره عمومی جوامع امروزی جست وجو کرد ، در واقع         خبر رسانی صحیح و متعادل زمینه ساز مشارکت سیاسی فرد به عنوان شهروند درجامعه است. اساسا فرد درصورتی که در جامعه مشارکت نداشته باشد شهروند شناخته نخواهد شد و مشارکت سیاسی به هنگامی    امکان پذیر است که در فرد احساس همدلی با سایر اعضاء جامعه بوجود آمده باشد ، همچنین احساس همدلی  با سایر اعضای جامعه هنگامی پدید می آید که  فرد برای خود ، سرنوشتی مشترک با سایر اعضاء جامعه یا دست کم گروههایی از آنها قائل باشد و توسعه جوامع امکان پذیر نیست مگر افراد به چنین دیدگاهی درمورد رابطه خود بادیگران دست یافته باشند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه بررسی مردم شناختی خانواده های چند همسری قوم بلوچ درشهرستان خاش

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد زرند

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته مردم شناسی

 

عنوان

    بررسی مردم شناختی خانواده های چند همسری قوم بلوچ درشهرستان خاش

 

استاد راهنما

 دکترمحمد حسن مقدس جعفری

استاد مشاور

دکتر رحمان سعیدی 

 

سال تحصیلی:  1391  ..1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : کلیات

-1-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

-2-1بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………. 4

-3-1سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..6

-4-1اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 7

-5-1اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………. 8

فصل دوم

-0-2نقشه ایران……………………………………………………………………………………………………………. 10

-0-2نقشه استان سیستان وبلوچستان……………………………………………………………………………….. 11

-0-2نقشه شهرستان خاش……………………………………………………………………………………………… 12

-1-2پیشینه محل تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 13

-1-2موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………13

-2-2ویژگیهای جمعیتی…………………………………………………………………………………………………. 13

-3-2آب وهوای استان…………………………………………………………………………………………………… 13

-4-2صنایع دستی استان……………………………………………………………………………………………………14

-5-2موسیقی سنتی استان………………………………………………………………………………………………. 16

-6-2شهرستان خاش……………………………………………………………………………………………………… 16

-7-2جمعیت شهرستان خاش…………………………………………………………………………………………….18

-8-2ترکیب سنی وجنسی جمعیت………………………………………………………………………………….. 18

-9-2آب وهوای شهرستان خاش…………………………………………………………………………………….. 18

-10-2ارتفاعات شهرستان خاش……………………………………………………………………………………..  19

-11-2پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………………………20

-12-2زبان ومذهب……………………………………………………………………………………………………….. 20

-13-2صنایع دستی………………………………………………………………………………………………………. 21

-14-2خوراک………………………………………………………………………………………………………………. 21

-15-2پوشاک……………………………………………………………………………………………………………….. 21

-16-2مسکن………………………………………………………………………………………………………………… 21

-17-2ادبیات وپیشینه چندزنی………………………………………………………………………………………… 22

-18-2تعریف بلوچ وسوابق آن……………………………………………………………………………………….. 22

-19-2سردارهای طوایف بلوچ……………………………………………………………………………………….. 24

-20-2بررسی پیشینه ازدواج…………………………………………………………………………………………… 25

-21-2تعاریف وپیشینه خانواده……………………………………………………………………………………….. 26

-22-2بررسی پیشینه چندزنی…………………………………………………………………………………………….28

-23-2تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………….. 30

-24-2تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………  ………31

-25-2مبانی وچهارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………   .32

فصل سوم روش تحقیق

-1-3روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….36

-2-3ابزارجمع آوری تحقیق……………………………………………………………………………………………. 37

-3-3جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………. 37

-4-3حجم نمونه وروش اندازه گیری………………………………………………………………………………….39

فصل چهارم : بررسی مردم شناسی چند همسری مردان بلوچ شهرستان خاش

-1-4علل وعوامل چند همسری………………………………………………………………………………………. 41

-2-4علل وعوامل مفیدومثبت چندزنی……………………………………………………………………………… 42

-3-4چند همسری عامل نجات تک همسری…………………………………………………………………..  43

-4-4چند همسری حقی برای زنان………………………………………………………………………………….. 44

-5-4علل مثبت چندزنی مردان بلوچ شهرستان خاش……………………………………………………………46

-6-4عوامل منفی چند زنی مردان بلوچ شهرستان خاش………………………………………………………..48

-7-4الف) تعصبات قومی وقبیله ای………………………………………………………………………………..  48

-8-4ب) رسمهای غلط طایفه ای……………………………………………………………………………………. 49

-9-4ج) سایر علتها……………………………………………………………………………………………………….. 52

-10-4عواملی که زنان باعث چند زنی مردانشان می شوند…………………………………………………. 54

-11-4عمل به سنت رسول الله (ص)و قران کریم……………………………………………………………….. 55

-12-4تعددزوجات ازدید زنان بلوچ………………………………………………………………………………… 58

4-13-  درد  دل عده ای اززنان شهرستان خاش……………………………………………………….. … 60

-14-4قانون اساسی وشرایط چند زنی……………………………………………………………………………… 61

-15-4علل کمرنگ شدن وزوال چند زنی درمیان شهرهای دیگرایران………………………………… .62

-16-4بررسی  خانواده های چند همسراز نظر کمیت………………………………………………………. ..63

-17-4بررسی خانواده های چندهمسری ازنظر کیفیت……………………………………………………. …65

-18-4بررسی خانواده های چندهمسری ازنظرتغییرات…………………………………………………… …76

-19-4بررسی پیامدها ومشکلات خانواده های چندهمسری…………………………………………….. …88

-20-4پیامدهای اجتماعی چندزنی برفرزندان……………………………………………………………………. 88

-21-4پیامدهای اجتماعی چندزنی برزنان………………………………………………………………… ………89

-22-4پیامدهای اجتماعی چندزنی برخود مردان………………………………………………………….. …..95

-23-4مشکلات مشترک مردان وزنان………………………………………………………………………………….96

-24-4پیامدهای اجتماعی چندزنی برجامعه …………………………………………………………………………97

-25-4پیامدهای اقتصادی…………………………………………………………………………………………………..97

-26-4پیامدهای فرهنگی……………………………………………………………………………………………………98

-27-4محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………99

فصل پنچم: جمع بندی و نتیجه گیری

5-1-جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………… 101

منابع وماخذ………………………………………………………………………………………………………………… 104

ضمایم………………………………………………………………………………………………………………………….107

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………..120

فهرست ضمایم

عکس سردار طایفه براهویی………………………………………………………………………………………….. 107

عکس آقای لال خان قلندرزهی سردارطایفه قلندر زهی………………………………………………………107

عکس سردارطوایف کرد،میروسهربزهی…………………………………………………………………………….108

عکس مولوی کردی       …………………………………………………………………………………………….109

عکس مراد کرد  4زنه …………………………………………………………………………………………………..110

عکس شه گل … 3زنه     …………………………………………………………………………………………….111

عکس شریف …. 2زنه…………………………………………………………………………………………………. 111

قلعه حیدرآباد خاش……………………………………………………………………………………………………. 112

قلعه ایرندگان……………………………………………………………………………………………………………… 113

قله تفتان…………………………………………………………………………………………………………………….. 114

درخت سروچندهزارساله  ………………………………………………………………………………………….. 115

زیارتگاه مرتضی علی………………………………………………………………………………………………….. 116

نمونه ای ازصفحه دوم یاقسمت اولاد یک مرد چهارزنه خاشی…………………………………………….117

نمونه ای ازپوشاک زنان    …………………………………………………………………………………………….118

نمونه ای ازپوشاک مردانه  …………………………………………………………………………………………….119

چکیده :

در این تحقیق به بررسی مردم شناسی خانواده های چند همسری و تعدد زوجات در میان مردان بلوچ شهرستان خاش پرداخته می شود و تمامی علل و انگیزه هایی تعدد زوجات و تاثیرات مثبت و منفی آن و نگرش مردان و زنان نسبت به آن و تعصبات قومی و قبیله ای و عواملی دیگر به روش ژرفانگر و عمیق که مخصوص مطالعات مردم شناسی است از طریق مطالعه میدانی و مشاهده مشارکتی ، مصاحبه و زندگی در میان آنها ( به مدت 7 سال ) بررسی می شود با این اهداف که علل و انگیزه های چند همسری و تاثیرات مثبت و منفی آن و شبهاتی که بر آن وارد می شود مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد و پاسخی منطقی به آنها داده شود؛ چرا که اروپائیان و گاهاً خود ما ایرانیان فقط به جنبه ها وتاثیرات منفی آن می پردازیم در حالی که کارکردها و تاثیرات مثبتی نیز و جود دارد که شرایط زمانی و مکانی اقتضا می کند؛ویابعضاًمردان شهرستان ماازعوامل سنت وقرآن جهت رسیدن به اهداف خود(چندزنی)سوءاستفاده می کنند؛همچنین خانواده های چند همسری را ازنظرکمیت ومیزان شیوع آن در جامعه خاش واز نظر کیفیت وچگونگی روابط اعضاء باهمدیگروتغیرات آن درطول زمان بررسی ،وبادیدی بی طرفانه پیامدها ومشکلات خانواده های چند همسری وتعدد زوجات را برزنان ،فرزندان، جامعه وحتی خود مرد بیان می  کنیم. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که هرچند چند همسری قوم بلوچ شهرستان خاش به اقتضای زندگی قبیله ای فوایدی دارد وموجبات صلح وتحکیم روابط قبایل رافراهم می کند اما پیامدهای دارد که زندگی زنان وفرزندان را به مخاطره وچالش می کشاند ومشکلات روحی روانی ،تربیتی ،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی بسیاری به بار می آوردکه کانون خانواده وجامعه رابه لرزه درمی آورد.

واژگان کلیدی : خانواده-چند همسری – قوم بلوچ – خاش – تعصبات قبیله ای –  کمیت–کیفیت-پیامد ها

-1- مقدمه :

تحقیق به صورت جامع در زمینه مردم شناسی درباره شهرستان خاش و مردان بلوچ این شهرستان کمتر صورت گرفته است   بلوچ ها مردمانی سخت کوش ، پرکار ، کم توقع ، میهمان نواز ،و غیرتمند هستند وتعصب زیادی روی زن وفرزند خود ودیگران دارند.زندگی درشرایط سخت وبیابانی آنهاراجنگجو ومقاوم بارآورده همچنین به خاطرمرزنشینی وهمسایگی باکشور پاکستان [همانند سایرمناطق مرزی کشور] گاهاًقاچاق کالایی صورت می گیرد که اگر شرایط کارسالم برای آنها پیش بیاید آن تعداد معدود هم این کارهاراانجام نمی دهند، بعضی وقتها درگیری های طایفه ای در بین آنها دیده می شود و جنگهایی نیز صورت می گیرد که اینها اقتضای زندگی قبیله ای است ولی بلوچ ها و بخصوص مردمان شهرستان خاش مردانگی و غیرت و دلاوری و سخت کوشی را به انتها رسانده اند یکی از موضوعاتی که در میان مردان این خطه  زیادبه چشم می خورد مسئله چند همسری یا تعدد زوجات است که در میان طوایف مختلف بلوچ با شدت یا ضعف دیده می شود از آنجایی که این مسئله یعنی تعدد زوجات وخانواده های چند همسری مسئله ای مناسب برای بررسی مردم شناسی است بر آن شدم تا درباره این موضوع به تحقیق بپردازم تا علل و عوامل چندزنی اعم از مثبت و منفی آن، و پیامدهاوتاثیرات آن برافراد مختلف خانواده، نقش آن در انضباط اجتماعی و یا تحکیم روابط بین طایفه های مختلف وکمیت وکیفیت خانواده های چند همسری رابه کنکاش و بررسی دقیق بپردازم امیدوارم تا تمامی جوانب مثبت و منفی آن رابی طرفانه  مد نظر گرفته باشم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه بررسی گرایش نسبت به مصرف تنباکو و عوامل موثر برآن

مقدمه

از مشکلاتی که جهان امروز با آن مواجه بوده و سلامت انسانها را به شدت تهدید می کند، استعمال دخانیات است. امروزه جامعه بشری بیش از هر زمان دیگری آلوده به مصرف دخانیات است. توتون وتنباکو در مقیاس بسیار وسیعی به کشتار انسانها مشغول می باشد(احمدی زاده وهمکاران،1391 :42). استعمال دخانیات علت بیش از 20 درصد مرگهای قابل پیش گیری در کشور های توسعه یافته است. به همین  علت برخی از پژوهشگران معتقدند که استعمال دخانیات در حال حاضر مهمترین معضل بهداشتی است. علیرغم مشابه بودن عوارض ناشی از مصرف قلیان و سیگار، به دلیل عدم درگیری کشورهای غربی به این معضل، توجه چندانی به آن نمی شود و عملا برنامه های آموزش بهداشت بر علیه آن وجود ندارد (مجد زاده و همکاران،1381 : 2).

مصرف تنباکو در خاورمیانه و سرتاسر جهان رو به افزایش است( Rima T Nakkash, 2011:1). امروزه مصرف دخانیات (محصولات تنباکو) یکی از بزرگترین تهدید کننده های سلامت بشر، در دنیا به حساب می آید. به طور کلی مصرف دخانیات، درکشورهای کم درآمد رشد فزاینده و در کشورهای پیشرفته روند رو به کاهش داشته است. بنا بر گزارش سازمان جهانی بهداشت مصرف دخانیات سالانه، به طور متوسط منجر به مرگ4/5 میلیون انسان در جهان می شود. آمارها نشان می دهد مصرف دخانیات در قرن بیستم موجب مرگ تقریبا صد میلیون انسان شده است که با روند فعلی، احتمال می رود، این عدد در قرن بیست و یکم به یک بیلیون برسد. در مجموع دخانیات موجب مرگ بیش از نیمی از مصرف کنندگان آن می شود. وابستگی به محصولات تنباکو از جمله سیگار همانند وابستگی به سایر مواد اعتیاد آور، تدریجی، مزمن و خطرناک است، عوارض جدی بسیاری دارد، قطع آن با علایم ترک همراه است و دروازه اعتیاد محسوب می شود، با این حال در بیشتر جوامع ممنوعیتی برای مصرف آن وجود ندارد و برخی کشورها تنها به منع تبلیغات و ایجاد محدودیت سنتی جهت خرید و یا منع مصرف آن در مکان های خاص بسنده کرده اند در حال حاضر رایج ترین شیوه مصرف دخانیات در کشور ما سیگار و قلیان است(نوری زاده،1387: 1).

بر اساس نتایج تحقیقات اوقات فراغت از مهمترین مسائلی است که قویترین همبستگی ها را با قلیان و مصرف تنباکو نوجوانان و جوانان دارد چرا که بیشتر افراد از روی تفنن و سرگرمی و پر کردن اوقات فراغتشان قلیان می کشند. گذران مطلوب اوقات فراغت می تواند اراده فرد را برای ادامه یک زندگی همراه با موفقیت تقویت و نشاط روحی و روانی در راستای کنترل و پیشگیری نوجوانان و جوانان از کجروی ها، آسیب ها و انحرفات اجتماعی تقویت نماید. اوقات فراغت و نحوه گذراندن آن، از مباحث تازه ای است که پس از انقلاب صنعتی و رشد صنایع و فناوری، توجه جامعه شناسان را برانگیخته و به موضوعی مهم در جامعه شناسی بدل شده است. (فکوهی و انصاری مهابادی،1382: 62). بر اساس پژوهش های انجام شده از میان دختران و پسران 16 تا 25 سال، که توسط خبر گزاری مهر اعلام شد80درصد جوانان برای سرگرمی و تفریح قلیان می کشند.

در مطالعه مقدماتی، مشخص گردید که تحقیقات زیادی در مورد اعتیاد به مواد مخدر ازجمله سیگار، تریاک و داروهای روان گردان انجام شده اما در خصوص تنباکو وعلت گرایش بیش از حد به آن و پایین آمدن سن مصرف از افراد میانسال ومسن به گروه سنی نوجوانان و جوانان و بی تفاوت بودن خانواده ها از بابت این معضل وتبدیل شدن آن به یکی از اوقات فراغت نوجوانان و جوانان تحقیقات زیادی در داخل کشور و حتی خارج از کشور انجام نشده است. بنابراین در این پایان نامه سعی بر آن است تا مسئله مصرف قلیان به عنوان یکی از مهمترین معضلاتی که نسل امروز گریبان گیر آن شده است را از دیدگاه و منظر نگرشی و در ارتباط با عوامل جامعه شناختی و روان شناختی در سطح شهر با هدف آشنایی بیشتر با پیامدهای زیانبار مصرف قلیان و پیشگیری و کاهش مصرف آن ، مورد تحقیق و برسی قرار دهیم و به سوالات و فرضیه ها مطرح شده پاسخ داده شود.

1ـ1ـ بیان مسئله

از ابتدای تاریخ مردم به دنبال ماده ای بودند که آنان را آرام بخشیده و موجب شادمانی، وجد و احساسات عجیب شود و بر سیستم عصبی آنان برای تولید احساسات مطلوب تأثیرداشته باشد. نوجوانان و جوانان با مصرف داروهای مخدر به دنبال کاهش تنشها، تسکین خستگی ها، فراموشی ناکامی ها، فرار از واقعیتها، خوش گذارانی وکسب لذت می باشد. توهمات درباره سودمند بودن مواد مخدر نظیر کمک به بیدار ماندن برای مطالعه ودرس خواندن وانرژی زا بودن در فعالیت های ورزشی و تسکین درد و رنج، جوانان را به مصرف مواد مخدر تشویق می کند که اغلب جوانان به وسیله ی گزارش های احساساتی رسانه ها فریفته می شوند(احمدی،1384: 146).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه بررسی کیفی تطبیقی اخبار 20:30 سیمای جمهوری اسلامی ایران و برنامه خبری شصت¬دقیقه بی¬بی¬سی فارسی

دانشگاه سوره

دانشکده فرهنگ و ارتباطات

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

عنوان پایان نامه نظری:

بررسی کیفی تطبیقی اخبار 20:30 سیمای جمهوری اسلامی ایران و برنامه خبری شصت­دقیقه بی­بی­سی فارسی

استاد راهنمای نظری:

دکتر امیدعلی مسعودی

استاد مشاور:

دکتر محمد سلطانی فر

92/91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بررسی شیوه پرداخت رسانه های رقیب به اخبار روز -در روز 18 تیر که تاریخ سیاسی رخدادهای اپوزیسیون در ایران رقم خورد و روز 9 مهر که زمان برگزاری کنفرانس فلسطین با حضور کشورهای اسلامی به عنوان آرمان انقلاب اسلامی و جهان اسلام بود- موضوع این پژوهش است. هدف این کار بررسی «تفاوت» در «بازنمایی» رویدادها با روش تحلیل شیوه پردازش اخبار، بررسی دروازه بانی و روایت خبر، روش های اقناع تبلیغ و پوشش خبری و معنای حاصل از آن و در نهایت شیوه معناسازی از رویدادها در دو رسانه رقیب است. این امر به کمک مقولاتی که از نظریه بازنمایی استخراج شد – که سوالات پژوهش نیز هست- میسر شد؛  در مجموع این فرایند به کدهایی انجامید که منجر به دسترسی به یافته های پژوهش شد.لازم به ذکر است که یافته های این پژوهش منحصر به 4 بولتن است و قابل تعمیم نیست.

 

واژگان کلیدی

نشانه شناسی، بازنمایی در رسانه، تحلیل ژورنالیستی خبر، شبکه های خبری فارسی زبان، معناسازی، تاکتیک های پوشش خبری و اقناع و تبلیغ

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه. 2

 بیان مسئله. 2

 ضرورت و اهمیت پژوهش.. 5

 اهداف پژوهش.. 6

 سوألات کلیدی پژوهش.. 7

 روش پژوهش.. 8

جامعه آماری.. 10

 شیوه نمونه گیری و حجم نمونه. 11

شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها 11

 پیشینه پژوهش.. 11

فصل دوم: چارچوب نظری و ادبیات پژوهش

 مقدمه. 16

 نظریه‌های مرتبط با پیام (اخبار) 16

کلیاتی درباره دو شبکه. 19

 نظریاتی درباره تلویزیون. 20

جامعه شناسی اخبار. 25

نظریه بازنمایی 28

فصل سوم: روش پژوهش

 مقدمه. 39

 نشانه شناسی. 40

تحلیل ژورنالیستی. 46

عناصر متن رسانه ای.. 53

تحلیل متن تصویری.. 53

تاکتیک های پوشش خبری.. 57

اقناع و تبلیغ. 73

روش انجام پروژه 78

تحلیل. 80

روایی و پایایی. 81

فصل چهارم

تحلیل بولتن ها 86

تحلیل 20:30. 86

تحلیل شصت دقیقه. 96

ساختار کلی بولتن ها 99

تحلیل عناصر متن رسانه ای.. 104

بررسی دروازه بانی خبری.. 106

فصل پنجم

تحلیل ژورنالیستی. 116

شیوه معناسازی.. 124

منابع. 129

1مقدمه

عصر ارتباطات دنیایی از شگفتی را برای مردم به ارمغان آورد. تجربه مجازی واقعیات، سرعت دریافت اطلاعات و اخبار، تفریحات بی­هزینه در منزل با استفاده از تخیل رسانه­ای و … همه تغییر اساسی در سبک زندگی افراد ایجاد کرد. اگر پیش از این ویژگی­های جسمانی برای کشاورزی، جنگ …، ابزار قدرت محسوب می­شد اکنون اطلاعات و اخبار، اقتصاد و قدرت جدیدی را شکل داده­اند که قدرت و اقتصاد دانایی نامیده شده است.

تردیدی در این واقعیت نمی­توان داشت که جهان درحالت خیز تازه­ای به سمت یک تحول دوران ساز است. جانمایه این تحول در حوزه اطلاع رسانی و دانایی استقرار یافته است.

همان‌طور که خون مهم‌ترین عنصر حیات انسان است اطلاعات نیز خون جامعه اطلاعاتی محسوب می­شود چون در جهان­هستی همه چیز در حال تغییر و تحول است.

کارشناسان جامعه اطلاعاتی را جامعه­ای می­دانند که در آن ارتباطات، عامل انتقال­دهنده واقعی برای ایجاد تغییر و تحول در هر فرد به منظور دستیابی عملی به اطلاعات است.

مچلوپ[1]بنیانگذار تخصصی سازی مطالعه جامعه اطلاعاتی، کوشید با مقیاس های آماری به قلمرو صنایع اطلاعاتی گام بگذارد. او پنج گروه صنعتی عمده را مشخص کرد که «رسانه های ارتباطی» از آن جمله اند. (وبستر،1383،29)

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه موضوع:بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی

دانشگاه سوره

دانشکده فرهنگ و ارتباطات

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ارتباطات،گرایش تبلیغ و ارتباط فرهنگی

موضوع:بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی

(دانشجویان ارتباطات دانشگاه سوره و تهران)

استاد راهنما:

دکتر امید علی مسعودی

استاد مشاور:

دکتر محمد رضا رسولی

اسفند 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی نقش رسانه‌های‌جدید‌در ارتقاء‌فرهنگ‌دینی‌درمیان دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه تهران و سوره است. سوال اصلی این تحقیق این است که آیا رابطه‌ای بین رسانه های جدید و ارتقاء فرهنگ دینی وجود دارد؟

در این پژوهش با سود جستن ازآراء صاحب نظران،نتایج تحقیقات پیشین و مشاهدات شخصی نگارنده استفاده از رسانه ها را در سه حوزه نوع استفاده،میزان استفاده ومکان استفاده است و متغیرهای زمینه ای شامل(جنسیت، سن ، میزان تحصیلات، وضعیت اشتغال) را به عنوان متغیرهای مستقل و فرهنگ دینی را به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته است.

این تحقیق از نوع اکتشافی – توصیفی و روش آن پیمایش است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه تهران و دانشگاه سوره هستند که تعداد آنها 700 نفر است. که از بین این تعداد 246 نفر از طریق فرمول کوکران به روش نمونه گیری ترکیبی از نوع خوشه‌ای و اتفاقی(دردسترس) انتخاب شدند. نتایج حاصل از بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق به ما نشان داد که بین مولفه‌های فردی مانند جنسیت ، وضعیت تاهل و.. با مکان استفاده از رسانه های جدید رابطه معنی داری وجود دارد از طرفی بین وضعیت تاهل و جنسیت با میزان استفاده از رسانه های جدید رابطه معنی داری یافت نشد و براساس نتایج بدست آمده از این پژوهش48% دانشجویان فقط از رسانه‌های جدید استفاده می‌کنند که میانگین سنی آنها بین 20-30 می باشد.

روایی این پژوهش از نوع صوری و پایایی آن برحسب ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر وابسته پژوهش 75% است.

واژگان کلیدی: رسانه، رسانه های جدید،  فرهنگ دینی،نقش رسانه های جدید

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش…………………………………………………………………………….1

مقدمه………………………………………………………………………………………………….  2-3

1-1- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………..3-4

2-1- طرح و تحدید موضوع……………………………………………………………………………………………….4

3-1- اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………4

4-1-ضرورت موضوع……………………………………………………………………………………………………….5

4-1- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..5

1-4-1- هدف اصلی………………………………………………………………………………………………………….5

2-4-1- اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………..5

فصل دوم: بررسی ادبیات نظری پژوهش…………………………………………………………..6

مقدمه………………………………………………………………………………………………………..7

گفتار اول: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………8

1-1-2- پیشینه های داخلی……………………………………………………………………………………………….8-10

نقد تحقیقات داخلی ذکر شده……………………………………………………………………………………………..10

2-1-2- پیشینه های خارجی…………………………………………………………………………………………..10-11

نقد تحقیقات خارجی ذکر شده……………………………………………………………………………………………11

گفتار دوم: رسانه ها(جدید وسنتی)……………………………………………………………………………………….12

1-2-2- مفهوم رسانه…………………………………………………………………………………………………….12-14

2-2-2- انواع نقش رسانه ها…………………………………………………………………………………………….14-15

3-2-2- انواع رسانه ها………………………………………………………………………………………………………15

4-2-2- انواع رسانه های جدید…………………………………………………………………………………………16-19

5-2-2- رسانه های اجتماعی مجازی…………………………………………………………………………………20-23

6-2-2- پارادایم رسانه های جدید…………………………………………………………………………………….24-26

7-2-2-  ویژگی و کارکردهای رسانه های جدید…………………………………………………………………..27

8-2-2-جمع بندی……………………………………………………………………………………………………….  28-29

9-2-2- ارتباطات و رسانه های سنتی……………………………………………………………………………………30

10-2-2- مهمترین ویژگی ها و کارکردهای ارتباطات سنتی…………………………………………………..31-32

11-2-2- آشنایی با رسانه های سنتی دینی…………………………………………………………………………32-36

12-2-2- ابعادی از الگوی ارتباطات سنتی در ایران……………………………………………………………….37-38

گفتار سوم: فرهنگ و دین ………………………………………………………………………………………………….39

1-3-2- مفهوم لغوی فرهنگ و شاخص های آن…………………………………………………………………..39-40

2-3-2-  بستر تاریخی‌مفهوم فرهنگ………………………………………………………………………………….40-43

3-3-2- دین…………………………………………………………………………………………………………………….44

4-3-2- تعریف فرهنگ دینی……………………………………………………………………………………………45-46

5-3-2- سرفصل های عملی فرهنگ دینی………………………………………………………………………………46

6-3-2- تبلیغ سنتی و مدرن پیام های دینی رسانه………………………………………………………………………47

7-3-2-ویژگی تبلیغات سنتی و مدرن………………………………………………………………………………..48-49

8-3-2- وجه پیام‌آوری رسانه برای دین…………………………………………………………………………………..49

9-3-2- انواع گفتمان………………………………………………………………………………………………………….50

10-3-2- وجه گفتمان‌پردازی رسانه برای دین…………………………………………………………………………50

11-3-2- “دین رسانه ای ” یا ” رسانه دینی”……………………………………………………………………………51

12-3-2- مهمترین خدمات رسانه به دین……………………………………………………………………………..51-52

13-3-2- مهمترین خدمات دین به رسانه……………………………………………………………………………..53-54

گفتارچهارم: نظریه ها……………………………………………………………………………………………………………55

1-4-2-نظریه ابزاری یا ابزارگرایانه………………………………………………………………………………………..55

2-4-2- رویکرد ذات گرایانه…………………………………………………………………………………………….56-57

3-4-2- نظریه اقتضاء یا اقتضاگرایانه………………………………………………………………………………………..58

4-4-2- نظریه برجسته سازی……………………………………………………………………………………………..59-60

5-4-2- نظریه استفاده و رضامندی………………………………………………………………………………………61-62

6-4-2- آنتونی گیدنز: ساخت یابی………………………………………………………………………………………….63

7-4-2- نظریه تغییرات فرهنگی……………………………………………………………………………………………….64

8-4-2- نظریه وابستگی………………………………………………………………………………………………………65-66

9-4-2-  نظریه رسانه های جدید…………………………………………………………………………………………..67-68

10-5-2- چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………….69-70

6-2- فهرست متغیرها……………………………………………………………………………………………………………..71

7-2-  سوال های تحقیق………………………………………………………………………………………………………71-72

8-2-  فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….72-73

فصل سوم:روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………74

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..75

1-3- نوع و روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………….76

2-3- تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها…………………………………………………………………………76-84

3-3- واحد تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………84

4-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………..84

5-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………….84

6-3- تکنیک گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….84

7-3- تکنیک پردازش داده ها……………………………………………………………………………………………………..85

8-3-  آزمون‌های آماری مورد استفاده………………………………………………………………………………………….85

9-3- روایی و پایایی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..86

فصل چهارم: بررسی یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………87

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….88

1-4- بررسی یافته های سطح توصیفی…………………………………………………………………………………….89-112

2-4- بررسی یافته های سطح تحلیلی   …………………………………………………………………………………………113

1-2-4-.فرضیه های اصلی…………………………………………………………………………………………………113-114

2-2-4-فرضیه های فرعی ………………………………………………………………………………………………….114-123

فصل پنجم: نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….124

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………125

1-5- جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………..126

1-1-5- جمع بندی یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………126-128

2-1-5-جمع بندییافته های تحلیلی…………………………………………………………………………………….129-132

2-5- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….133

3-5-پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………..134

1-3-5- پیشنهادهای اجرایی……………………………………………………………………………………………………….134

2-3-5- پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………..134

4-5- امکانات موجود درانجام پژوهش…………………………………………………………………………………………134

5-5- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….135

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………..136-137

فهرست منابع اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………138-140

فهرست منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………..140

فهرست وب سایت…………………………………………………………………………………………………………………..140

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………141

پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………….142-143

 

فهرست نمودار

1-1-4: نمودار دایره ای متغیر جنسیت……………………………………………………………………………………………89

2-1-4: نمودار متغیر سن……………………………………………………………………………………………………………..91

3-1-4: نمودار میله ای  متغیر سطح تحصیلات…………………………………………………………………………………91

4-1-4-: نمودار دایره ای  متغیر وضعیت اشتغال……………………………………………………………………………….92

5-1-4- : نمودار دایره ای  متغیر وضعیت تاهل…………………………………………………………………………………93

6-1-4- : نمودار متغیر نوع کسب آگهی های مذهبی ازرسانه……………………………………………………………..94

7-1-4- : نمودارمتغیر مدت زمان استفاده از رسانه سنتی(ساعت)………………………………………………………..95

8-1-4- : نمودار متغیر مدت زمان استفاده از رسانه جدید(ساعت)………………………………………………………96

9-1-4- : نمودار متغیر میزان استفاده از رسانه های سنتی…………………………………………………………………….97

10-1-4- : نمودار متغیر میزان استفاده از رسانه های جدید………………………………………………………………….98

11-1-4- : نمودار متغیر مکان استفاده از رسانه های سنتی…………………………………………………………………..99

12-1-4- : نمودار متغیر مکان استفاده از رسانه های جدید……………………………………………………………….100

13-1-4- : نمودار متغیر پایندی به اصول دین………………………………………………………………………………..102

14-1-4- : نمودار متغیر رعایت حق الناس…………………………………………………………………………………….103

15-1-4- : نمودار متغیر حفظ پوشش اسلامی………………………………………………………………………………..104

16-1-4- : نمودار متغیر تحقیق و تعمق درخصوص مطالعه کتب ارزشی، مذهبی و………………………………105

17-1-4- : نمودار متغیر شرکت درمراسم و سخنرانی‌های مذهبی………………………………………………………106

فهرست جداول

1-1-4- جدول توزیع فراوانی متغیرجنسیت…………………………………………………………………………………89

2-1-4- جدول توزیع فراوانی متغیرسن………………………………………………………………………………………90

3-1-4- جدول توزیع فراوانی متغیرسطح تحصیلات……………………………………………………………………..91

4-1-4- جدول توزیع فراوانی متغیروضعیت اشتغال……………………………………………………………………….92

5-1-4- جدول توزیع فراوانی جایگاه متغیروضعیت تاهل……………………………………………………………….93

6-1-4- جدول توزیع فراوانی متغیر کسب آگهی های مذهبی…………………………………………………………94

7-1-4- جدول توزیع فراوانی متغیر مدت  زمان استفاده  از رسانه های سنتی(ساعت)…………………………..95

8-1-4- جدول توزیع فراوانی متغیر مدت  زمان استفاده  از رسانه های جدید(ساعت)…………………………..96

9-1-4- جدول توزیع فراوانی متغیر میزان  استفاده  از رسانه های سنتی……………………………………………….97

10-1-4-جدول توزیع فراوانی متغیر میزان  استفاده  از رسانه های جدید……………………………………………..98

11-1-4- جدول توزیع فراوانی متغیر مکان  استفاده  از رسانه های سنتی………………………………………………99

12-1-4- جدول توزیع فراوانی متغیر مکان  استفاده  از رسانه های جدید……………………………………………100

1-4 – جدول شاخص های آماری مربوط به سوالات فرهنگ دینی………………………………………………….101

13-1-4-جدول توزیع  فراوانی متغیر پایندی به اصول دین………………………………………………………………102

14-1-4- جدول توزیع  فراوانی متغیر رعایت حق الناس………………………………………………………………….103

15-1-4- جدول توزیع  فراوانی متغیر حفظ پوشش اسلامی……………………………………………………………..104

16-1-4-جدول توزیع  فراوانی متغیر تحقیق و تعمق درخصوص مطالعه کتب ارزشی، مذهبی و………………105

17-1-4-  جدول توزیع  فراوانی متغیر شرکت درمراسم و سخنرانی‌های مذهبی………………………………….. 106

18-1-4- شاخص آماری پرسشنامه سوالات 23تا27………………………………………………………………………107

19-1-4-جدول توزیع  فراوانی متغیر تمایل دست یابی به شبکه های اجتماعی علارغم فیلتر شدن………….108
20-1-4-جدول توزیع  فراوانی متغیررسانه های جدید وتغییرباورهای دینی…………………………………………109

21-1-4- جدول توزیع  فراوانی متغیر تاثیر رسانه های سنتی بر باورهای دینی………………………………………110

22-1-4-جدول توزیع  فراوانی متغیر تمایل  به شبکه های اجتماعی در مقایسه با رسانه های سنتی…………..111

23-1-4-  جدول توزیع  فراوانی متغیر تاثیر رسانه های سنتی در مقایسه با رسانه های جدید……………………112

1-2- 4 – جدول کای اسکوئر متغیر میزان استفاده از رسانه های جدید و ارتقاء فرهنگ دینی………………..113

2-2- 4 –  جدول کای اسکوئر متغیر مکان استفاده از رسانه های جدید  و فرهنگ دینی……………………….113

3-2- 4 – جدول کای اسکوئر متغیر عضویت در رسانه های جدید و باورهای دینی………………………………114

4-2- 4 –  جدول کای اسکوئر متغیر جنسیت و مکان استفاده از رسانه های جدید…………………………………114

5-2- 4-  جدول کای اسکوئر متغیر سن و مکان استفاده از رسانه های جدید……………………………………….115

6-2- 4 – جدول کای اسکوئر متغیرسطح تحصیلات و مکان استفاده از رسانه های جدید……………………….115

7-2- 4-  جدول کای اسکوئر متغیر وضعیت اشتغال و مکان استفاده از رسانه های جدید……………………….115

8-2- 4 – جدول کای اسکوئر متغیر وضعیت تأهل و مکان استفاده از رسانه ها……………………………………..116

9-2- 4 – جدول کای اسکوئر متغیر جنسیت و میزان استفاده از رسانه های جدید………………………………….116

10-2- 4 – جدول اسپیرمن متغیر وضعیت سن و میزان استفاده از رسانه های جدید………………………………..117

11-2- 4 – جدول اسپیرمن متغیر سطح تحصیلات و میزان استفاده از رسانه های جدید…………………………..117

12-2- 4- جدول کای اسکوئر متغیر وضعیت اشتغال و میزان استفاده از رسانه های جدید………………………118

13-2- 4- جدول کای اسکوئر متغیر وضعیت تاهل و میزان استفاده از رسانه های جدید……………………….118

14-2-4- جدول اسپیرمن متغیر سن و ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان……………………………………………….119

15-2-4- جدول کای اسکوئر متغیر جنسیتو ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان ………………………………….119

16-2- 4- جدول اسپیرمن متغیر سطح تحصیلات و ارتقاء فرهنگ دینی……………………………………………120

17-2-4- جدول کای اسکوئر متغییر وضعیت اشتغال و ارتقاء فرهنگ دینی………………………………………120

18-2-4- جدول کای اسکوئر متغییر تاهل و ارتقاء فرهنگ دینی…………………………………………………….121

19-2-4-  جدول اسپیرمن متغییر سن و میزان فرهنگ دینی…………………………………………………………….121

20-2-4- جدول اسپیرمن متغییر جنسیت و میزان فرهنگ دینی………………………………………………………..122

21-2-4-  جدول اسپیرمن متغییر سطح تحصیلات و میزان فرهنگ دینی……………………………………………122

22-2-4-  جدول کای اسکوئر متغییر وضعیت اشتغال و میزان فرهنگ دینی……………………………………….123

23-2-4-جدول کای اسکوئر متغییر وضعیت تاهل و میزان فرهنگ دینی………………………………………….123

فهرست تصاویر

تصویر 1- برخی از انواع رسانه های جدید در فضای مجازی……………………………………………………………..15

تصویر 2-  نمایی از صفحه توئیتر………………………………………………………………………………………………….19

تصویر 3- نمایی از صفحهfacebook…………………………………………………………………………………………….22

تصویر4- ظرفیت های ارتباطی رسانه های قدیم و جدید…………………………………………………………………..38

تصویر5- مراتب فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………….41

تصویر6-سرفصل های عملی فرهنگ دینی…………………………………………………………………………………….46

تصویر 7- چارچوب نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………70

 

فصل اول کلیات پژوهش

 

مقدمه

 

عصر کنونی را عصر انقلاب ارتباطات نامیده اند ، گسترش جوامع وپیشرفتهای پی درپی و ورود وسایل ارتباط جمعی به حریم گروههای اجتماعی موجب شد هر واحد، نهاد و یا سازمان ابعادی نو یابد.

امروزه وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌ها اعم از سنتی و جدید  از مهمترین لوازم زندگی ما شده‌اند و تمام جوامع برای رسیدن به مقاصدی نظیر: اطلاع‌رسانی ، تعلیم و تعلم ، فرهنگ سازی ، هدایت و راهنمایی، افزایش آگاهی‌های اجتماعی ، دینی و مهمتر از آن جلوگیری از بداخلاقی، از ابعاد و شئون دینی رسانه‌ها استفاده می کنند. البته در همه این اهداف، مقاصد تربیتی دینی نهفته است. از سویی، دین یکی از موضوعاتی است که امروزه راه خود را در رسانه ها باز کرده است، اما این حضور همواره با فراز و نشیب‌های تاریخی روبرو بوده که ارتباطی تنگاتنگ با فرهنگ جامعه داشته است و گذشت زمان نشان داد که نه تنها دین و رسانه ها با یکدیگر ناسازگاری ندارند بلکه دین نیاز واقعی انسان‌هاست که آنها در هر گوشه زندگی آن را جستجو می‌کنند.امروزه در کنار ‌رسانه‌های‌سنتی(مسجد،حسینیه…)رسانه‌های ‌جدید و شبکه‌های‌اجتماعی( مای‌اسپیس ،توئیتر…)  اصلی‌ترین و مهم ترین راه‌های کسب آگاهی، اطلاعات و  منابع معرفتی به شمار می‌آیند و از دست‌اندرکاران اصلی انتقال و آموزش مفاهیم دینی هستند و با وجود مشکلاتی که در مسیر آنها وجود دارد مخاطبان بسیاری را به خود جلب می‌کنند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال

دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خلخال)

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی

 

عنوان : بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی  توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال

 

 

استاد راهنما : جناب آقای دکتردادور

 

استاد مشاور : جناب آقای دکتر علی رحیمی صادق

 

سال تحصیلی 92-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

عنوان                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………. 1

طرح مسأله …………………………………………………………………………………………………… 2

اهمیت و ضرورت موضوع ……………………………………………………………………………… 3

سئوالات اساسی تحقیق ………………………………………………………………………………….. 5

اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم ـ ادبیات تحقیق شامل:

ضرورت سرمایه‌گذاری و چهارچوب نظری تحقیق………………………………….. 11

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 29

دیدگاههای جامعه شناختی سرمایه گذاری ………………………………………………………… 31

سرمایه گذاری چیست؟………………………………………………………………………………….. 68

نقش سرمایه گذاری و پس انداز در سرمایه گذاری …………………………………………….. 73

نقش اعتبارات بانکی در سرمایه گذاری ……………………………………………………………. 88

برنامه ریزی و هدایت سرمایه گذاری ………………………………………………………………… 93

نقش دولت در سرمایه گذاری ………………………………………………………………………… 122

نقش ثبات اقتصادی و اجتماعی در سرمایه گذاری ……………………………………………… 138

مدل نظری …………………………………………………………………………………………………… 150

فصل سوم: روش شناسی……………………………………………………………………………. 151

متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………………… 152

فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………. 155

جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………………….. 159

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 159

وسیله اندازه گیری ………………………………………………………………………………………… 160

نحوه استخراج داده ها و روشهای آماری …………………………………………………………… 162

مدل تحلیلی تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 163

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق………………………………………. 164

الف) تجزیه و تحلیل در سطح توصیف (تحلیل یک متغیره)…………………………………… 165

ب) تحلیل دو متغیره و ارزیابی فرضیه ها ……………………………………………………………. 198

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………. 227

الف)خلاصه و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………… 228

ب) پیشنهادات و راهکارها ……………………………………………………………………………… 241

منابع مورد استفاده و مطالعه …………………………………………………………………………….. 254

فهرست جداول

شماره جدولموضوع جدولصفحه
1وضع فعالیت ظرحها166
2شکل سرمایه گذاری167
3زمینه فعالیت طرحها167
4میزان اشتغالزایی طرح168
5میزان سرمایه گذاری طرحها169
6نحوه سرمایه گذاری طرحها169
7هزینه های پیش بینی نشده طرحها170
8میزان قرض از اشخاص171
9مدت تسهیلات بانکی172
10نرخ بهره تسهیلات بانکی172
11نرخ بهره قرض از اشخاص173
12وضعیت بازپرداخت وام بانکی174
13زمان اجرای طرحها174
14مدت فعال بودن طرحها175
15هزینه های بورکراسی طرحها176
16مراجعه به ادارات و مؤسسات176
17زمان صرف شده برای کارهای اداری177
18میزان موفقیت سرمایه گذاران178
19میزان دسترسی به صنایع مکمل178
20میزان برخورداری از علم و فن179
21میزان دسترسی به امکانات حمل و نقل179
22میزان برخورداری از امکانات سوخت180
23میزان دسترسی به مواد اولیه181
24میزان برخورداری از صادرات181
25میزان بهره مندی از یارانه182
26میزان بهره مندی از بیمه182
27میزان استفاده از تشویق183
28میزان استفاده از حمایتهای تسهیلاتی184
29میزان بهره مندی از حمایتهای بازاریابی184
30میزان برخورداری از تخفیف مالیاتی185
31میزان برخورداری از اطلاعات186
32میزان بهره مندی از خدمات آموزشی186
33میزان بهره مندی از راهنماییهای اولیه187
34میزان ارائه مشاوره به سرمایه گذاران187
35میزان برخورداری با مشکلات وام188
36میزان تأثیر مشکلات اداری بر طرحها189
37میزان تأثیر روابط در اجرای طرحها189
38میزان ناهماهنگی در سازمانها190
39میزان تأثیر قوانین در طرحها190
40میزان تأثیر تورم در طرحها191
41میزان تأثیر نوسان قیمتها در طرحها192
42میزان تأثیر تغییر نرخ ارز در طرحها192
43میزان تأثیر تغییر بازار مصرف در طرحها193
44میزان تأثیر تغییر مقررات بر روی طرحها193
45میزان تأثیر دخالتهای غیر ضروری بر طرحها194
46میزان بی اعتمادی سرمایه گذاران194
47میزان نگرانی سرمایه گذاران195
48میزان تهدید سرمایه گذاران196
49میزان سرقت از طرحها196
50میزان تأثیر مسائل سیاسی در طرحها197
51میزان بازدید و بررسی طرحها197
52میزان رسیدگی به مشکلات طرحها198
53میزان همبستگی بین متغیرها122

چکیده : 

هدف از تحقیق فوق بررسی نقش مسائل و موانع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، شدّت وضعف آنها در فرآیند سرمایه گذاری در شهرستان خلخال با نگرش به کل کشور بوده و نقش میزان  حمایتها، نظارتها و هدایت سرمایه گذاری از سوی نهادهای رسمی و غیر رسمی مربوطه و میزان آن بر انواع سرمایه گذاری می باشد. در این بررسی فرضیه ها و پاسخ های حدسی به سوالهای اساسی پیرامون پژوهش فوق الذکر با استفاده از یافته ها و داده ها بدست آمده از طریق ابزار اندازه گیری(spss) تحقیق و ارزیابی آنها به انجام رسیده است. بررسی و رسیدن به میزان استقبال جامعه از جریان سرمایه گذاری و سرمایه گذار ، مطلع شدن از ویژگی های شرایط و بستر های فعلی و آتی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در رابطه با سرمایه گذاری و کشف میزان شدت و ضعف عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر پدیده سرمایه گذاری مد نظر بوده است. روش تحقیق در این بررسی از نوع کتابخانه ای، اسنادی و پیمایشی می باشد و موضوع از تازگی خاصی برخوردار است. تحقیق و بررسی روابط بین متغیرهای اجتماعی و اقتصادی مرتبط به سرمایه گذاری و بخصوص در ارتباط با میزان موفقیت یا شکست سرمایه گذاری با استفاده از روشهای آماری استنباطی که از یک صد نمونه جامعه آماری به صورت مصاحبه حضوری و پرسشنامه ای مورد سنجش قرار گرفته و در پایان پژوهش راهکارهای لازم و ضروری پس از نتیجه گیری از فرآیند تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش فوق مانند انتقادها و پیشنهادات به منظور بهبود و ارتقاع سرمایه گذاری در شهرستان خلخال ارائه شده است.

مقدمه :

امروزه پدیده سرمایه گذاری را می توان مهمترین مسأله کشور مطرح کرد و عدم سرمایه گذاری در حد نیاز و متناسب شرایط فعلی و آتی  را می توان بزرگترین دغدغه جامعه فعلیلحاظ نمود. مسأله ای که علارغم تشویق و برنامه ریزی و بحث های نظری پیرامون آن، در عمل چندان تحقق نمی یابد و نتیجه مورد انتظار گرفته نمی شود و روند سرمایه گذاری فعلی جوابگوی نیازهای حال و آینده نمی باشد. لذا جا دارد در خصوص این موضوع مهم به عنوان علت و علل بسیاری از مسائل کشور نگران باشیم و در صدد رفع موانع و مسائل تهدید و تضعیف کننده آن باشیم و عوامل تقویت کننده آن را تسریع و تسهیل نماییم و شرایطی فراهم کنیم که پدیده سرمایه گذاری از یک روند روان و بی خطر برخوردار باشد. در شرایط فعلی جامعه ایران، زمینه و بسترهای لازم و مشوق سرمایه گذاری از سوی ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در حد نیاز فراهم نیست. باید اقرار کنیم مسأله سرمایه گذاری در حال حاضر جداً با مسائل و تنگناهای زیادی مواجه است و روند سرمایه گذاری از  جنبه های مختلف مورد تهدید و تضعیف قرار می گیرد. فضای امن سیاسی و مطمئن برای سرمایه گذاری و سرمایه گذار در حد نیاز موجود نیست.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت پایبندی به هویت فرهنگی اعضای شبکه اجتماعی فیس بوک با مطالعه موردی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های علوم انسانی دانشگاه تهران

پیشگفتار:

انقلاب اجتماعی ارتباطات علاوه بر افزایش رسانه های ارتباط جمعی و فناوری های نوین ارتباطی، دگرگونی فرهنگ، اعتقادات و رفتارهای اجتماعی را نیز به ارمغان داشته است و بیش از پیش ارتباطاتِ انسانی و اجتماعی را متکی به فضای مجازی کرده است. رسانه های ارتباط جمعی نقش بسیار موثری در شکل گیری هویت افراد جامعه ایفا می کنند. یکی از مهمترین این فناوری های نوین ارتباطی شبکه های اجتماعی مجازی است. شبکه های اجتماعی، امروزه به یکی از ارکان جدایی ناپذیر زندگی ما، حداقل در بعد مجازی آن تبدیل شده است و تصور  دنیای وب بدون حضور پررنگ این پدیده همه گیر، تقریبا غیر ممکن است. بسیاری از کاربران اینترنت، بیشتر فعالیت های خود از جمله مرور اخبار، دریافت اطلاعات و پرداختن به سرگرمی ها را از طریق شبکه های اجتماعی انجام می دهند و اینترنت برای آنها، معادلی بجز شبکه های اجتماعی ندارد.

با رشد استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در ایران، نگرانی هایی در مورد فضای نسبتا باز حاکم بر آنها و تقابل احتمالی این فضا با بنیانهای و مولفه های سازنده هویت فرهنگی مطرح می شود. شبکه های اجتماعی هم مثل سایر فناوری های وارداتی دیگر هنجارها و ناهنجاری های خاص خود را دارند شبکه های اجتماعی مجازی و شکل گیری روابط فرهنگی و اجتماعی در قالب آن ، در عین حال که ابزار مفیدی برای کسب و تبادل اطلاعات  و نیز فضای برای بروز و نشان دادن هویت فرهنگی اعضای آن است می‌توانند مخرب نیز باشند؛ به بیان دیگر، شبکه های اجتماعی ابزار قدرتمندی است که هم می‌تواند باعث فساد و عدم پایبندی به ارزشها و هنجارهای جامعه  گردد و هم ابزار آموزش، تعلیم و رشد علمی، فرهنگی و اجتماعیِ دانشجویان را فراهم آورد. با توجه به استقبال گسترده کاربران اینترنتی به ویژه دانشجویان از شبکه های اجتماعی، بررسی مسائل پیرامون این شبکه ها و نیز برنامه ریزی برای بهره برداری از امکانات شبکه های اجتماعی ضروری می باشد. از این رو در پژوهش حاضر سعی شده است به بررسی وضعیت پایبندی به هویت فرهنگی اعضای شبکه اجتماعی فیس بوک با مطالعه موردی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های علوم انسانی دانشگاه تهران در قالب پنج بخش پرداخته شود.

 • بیان مسئله:

ارتباطات پایه و اساس تشکیل و تداوم فرهنگ ها است. در زمانهای دور، انسانها از طریق برقراری ارتباط با یکدیگر به تبادل افکار و اندیشه های خود اقدام کرده و بدین ترتیب پایه های فرهنگ و تمدن جوامع بشری را ایجاد کردند. ارتباط به عنوان نخستین نیاز هر نظام در هر سطحی، بنا بر اتفاق نظر علمای ارتباطات یک فرایند و به قول وبر شکل خاصی از کنش متقابل اجتماعی است که قوام بخش هویت محسوب می شود. نظام اجتماعی ساخت خود را با توجه به عناصر موجود ساخت دهنده در پیرامون خود سامان می دهد یکی از این عناصر ساخت دهنده وسایل ارتباط جمعی است. وسایل ارتباط جمعی در زندگی اجتماعی امروزیان به قدری مهم است که فرایند جامعه پذیری، فرهنگ پذیری و فرهنگ یابی تحت نظارت آنها شکل می گیرد و بر این مبنا شخصیت اساسی افراد جامعه بارور گردیده و سامان می یابد. نقش رسانه ها در دنیای امروز موضوعی است که مورد توجه خاص جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی واقع شده است. رسانه ها در زندگی روزمره ما نفوذ می کنند و محیطی را بوجود می آورند که در آن هویت ها شکل می گیرد. ورود هر کدام از رسانه ها به نوبه ی خود تاثیرات متفاوت و گوناگونی را بر احساسات، ارزشها، باورها، تفکر و… دارد؛ از جمله نکاتی که در این فرایند مورد دقت قرار می گیرد توجه به امر هویت است.

هویت از جمله مفاهیمی است که دانشمندان زیادی از علوم سیاسی، فلسفه، جامعه شناسی و روانشناسی به ذکر تعاریف گسترده و متنوعی از آن پرداخته اند؛ تعاریف ارائه شده از سوی دانشمندان رشته های مختلف را می توان در دو دسته جای داد: نخست آن دسته از اندیشمندانی که هویت را پدیده ای سیال و نسبی دانسته و دیگر آن اندیشمندانی که هویت را ثابت دانسته اند. در جوامع سنتی، هویت بیشتر متاثر از عوامل انتسابی، از پیش مشخص شده و ثابت است، انسانها شبیه به یکدیگرند و انسجام بیشتری در ابعاد مختلف هویت وجود دارد. اما در جوامع مدرن منابع هویت یابی متعدد و بیشتر اکتسابی است، زیرا انسانها در گروه ها و قشرهای اجتماعی متعددی عضو هستند.

در مورد بحث نسبی بودن هویت، یکی از متفکرانی که کار شایسته ای کرده و توانسته است تا حدی این بحثها را در حوزه فکر اسلامی مطرح کند، توشیهیکو ایزوتسو است او در تعریف هویت می گوید: هویت نسبتی است که انسان بین شبکه معنای ذهن خود و شبکه روابط اجتماعی برقرار می کند و براین عقیده است که هویت هیچگاه امر ثابتی نیست و به لحاظ مکانی و زمانی سیلان دارد.

مطابق فرهنگ عامه(مردم شناختی) در جوامع سنتی، هویت هر شخص مقوله ای ثابت، از پیش تعیین شده و عاری از تناقض فرض می شد. هویت در این جوامع مبین تجلی و تحقق کار ویژه ها و نقش های اجتماعی- فرهنگی از پیش تعیین شده ای بود و تبلور آرمان ها، خواست ها، انگیزه ها و اهداف نظام سنتی متشکل از اسطوره های بود که جهت گیری ها و ضمانت های دینی لازم را برای جایگاه فرد در جهان فراهم می کرد.

از جمله اندیشمندانی که هویت را برحسب مراحل گذار تاریخی به سه دوره هویت پیش مدرن، مدرن و پست مدرن تقسیم بندی کرده است می توان به داگلاس کلنر(1996) اشاره کرد که او هویت را در مرحله اول یعنی هویت پیش مدرن دارای جوهری ثابت و ایستا دانسته که هیچ عامل اجتماعی، فرهنگی و… در آن تاثیری نخواهد داشت؛ در مرحله دوم یعنی هویت مدرن او شکل گیری هویت را در رابطه با دیگران و در اثر تعامل میان خود و جامعه می داند و معنا ساز بودن هویت را دلیل برساختگی بودن آن می داند که ساخته شرایط اجتماعی انسانهاست و در نهایت به هویت پست مدرن اشاره می کند که در پست مدرنیسم بر هویت غیرذاتی، تاریخی و سیال انسان و پراکندگی و تجزیه فرد تاکید می شود.

هویت در رویکرد مدرن؛ به وسیله عوامل از قبل موجود، طبیعی، روانی واجتماعی صورت می گیرد و در این رویکرد بر دو دسته از نظریات تاکید می شود: اول نظریه های جامعه شناسانی که در آنها هویت، ساخته و پرداخته زمان و مکان است مانند دیدگاه های تعامل گرایان نمادین وآنتونی گیدنز و دوم نظریه های شناخت اجتماعی(روانشناسان اجتماعی) با تاکید بر فرایندهای روانی. در رویکرد پسامدرن بر این باورند که شکل گیری و تعریف هویت به دور از دخالت هرگونه عامل از قبل موجود صورت گیرد؛ نظریه گفتمانی که عمدتا متاثر از ادبیات، زبان شناسی و معناشناسی است در این رویکرد قرار می گیرد.

هویت دارای ابعادگوناگونی چون هویت تاریخی، سیاسی، ملی، اجتماعی، قومی، دینی، خودی و فرهنگی است. هویت فرهنگی احساس تعلق و همبستگی به جامعه و فرهنگ آن است و نیز بخشی از مفهوم خود است که از دانش و احساس درباره ی تعلق فرد به گروه خاص فرهنگی است و آن درایتی از خویشتن است که مشتق ازعضویت (چه رسمی و چه غیررسمی) در یک گروه اجتماعی بر مبنای انتقال و پرورش دانش، باورها، ارزش ها، نگرش ها، سنت ها و شیوه های زندگی معین مشترکی بین اعضاست، به گونه ای که در رفتار اعضاء تأثیر می گذارد و در مقابل هنجارها و ارزشهای جامعه، احساس تعهد و تکلیف کند و در امور مختلف آن مشارکت جوید، انتظارات جامعه را از خود پاسخ دهد و در مواقع بحرانی سرنوشت جامعه و غلبه بر بحران برای او مهم باشد (هال و همکاران، 1996).

هویت فرهنگی حاکی از موجودیت معنوی جامعه و پویایی آن است و بی هویتی، ایستایی جامعه است، هر جامعه ای معمولا در همه جا و همه وقت بر اصالت فرهنگی خود تأکید می کند و می کوشد که با قدرت و غرور مشخصه های این هویت را زنده نگه دارد و از آن دفاع کند. از مهمترین مولفه های هویت فرهنگی می توان به: مذهب، زبان، ارزش های فرهنگی، علاقه به برپایی رسوم سنتی، احساس تعلق و افتخار به میراث فرهنگی اشاره کرد.

امروزه انقلاب اجتماعی ارتباطات علاوه بر افزایش رسانه های ارتباط جمعی و فناوری های نوین ارتباطی، تحول نمادها و باورها را نیز به ارمغان داشته است و بیش از پیش ارتباطاتِ انسانی و اجتماعی متکی به فضای مجازی شده است که در آن حس از امکانات رهایی بخش وجود دارد و شبکه های رقمی چیزی ساخته اند که کمتر از محیطِ اجتماعی نوینی نیست(رابینز و بستر،338:1384). منظور ازحسِ رهایی در این فضا، ابعادِ زمانی و مکانی است که دگرگون شده و یا از بین رفته اند. محدودیتی برای کاربران وجود ندارد و همین طور محیطِ اجتماعی نوین مربوط به نوعی از ارتباطات می شود که قاعده های ارتباطی فضای طبیعی یا واقعی در آن کم رنگ و یا متحول می شوند. از سوی دیگر فرهنگ مجازی را در چارچوب حلقه های پیوند نوین فناوری- فضا قرار داده است که وجه مشخصه ی آن فرهنگ صمیمانه و باز ترکیبی و سازنده ی تجمع های ارتباطی است(رابینز و بستر،338:1384). بدین صورت مشخص می شود، فضای مجازی که به وسیله اینترنت در گونه های شبکه های اجتماعی، سایت و وبلاگ ها واقعیت های فضای طبیعی را بازسازی نموده و هر کدام به عنوان یک رسانه ضمن ایجاد ارتباطِ موثر، منعکس کننده واقعیت و رویداد ها در جامعه نیز به شمار می آید، واقعیت های که در سیاست، فرهنگ و عقایدِ مردم وجود دارند و بطور روزمره ممکن است در زندگی اجتماعی انسانها بروز و ظهور کنند، درحال حاضر بیش از دیگر رسانه ها در فضای مجازی و در قالب سایت و شبکه های اجتماعی متجلی و منعکس می شوند. البته، با این تفاوت که این نوع ارتباط و انتقالِ پیام هاگفتمانی را شکل می دهند که در محیط صمیمانه صورت می پذیرند و در این فضا هیچ شخص، گروه یا جماعتی نمی‌تواند اراده خود را بر دیگران تحمیل کند. هر فرد یا جماعتی می‌تواند، بخشی از این فضا را در اختیار بگیرد و به نشر آرا و عقاید خود بپردازد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد

دانشگاه سوره

دانشکده فرهنگ وارتباطات

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ وارتباطات فرهنگی

عنوان:

تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد

(مطالعه موردی پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست کشور)

استاد راهنما:

دکتر زهرا طاهری پور

استاد مشاور:

دکترامید علی مسعودی

نیمسال دوم تحصیلی 94-93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با ورود وگسترش شبکه های اجتماعی موبایلی زمینه ارتباط بیشتر افراد در نقاط مختلف دنیا ایجاد شده است ازآنجائی که اطلاعات دقیقی از استفاده کاربران از این شبکه‌ها مشخص نیست. این پژوهش با هدف تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور ورابطه آن با میزان دینداری از دیدگاه کارمندان سازمان حفاظت محیط زیست کشور انجام گرفته و درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا شبکه های اجتماعی موبایلی به عنوان یک رسانه فرا نوین باتوجه به تغییر بستر شکل گیری وکاربردها متفاوت چقدر درارتباط با میزان دینداری افراد ایفای نقش می‌کند؟ جامعه آماری را کارمندان سازمان حفاظت محیط زیست کشور درسال 1393 تشکیل می‌دهد. روش نمونه گیری سیستماتیک با روش پیمایشی و تکنیک پرسشنامه از تعداد 250 نفر نظرسنجی به عمل آمده است. از نظریه های جامعه شبکه ای کاستلز، ساخت بندی گیدنز، استفاده وخشنودی کارتز دراین پژوهش مورداستفاده قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر تأیید فرضیه ها می‌باشد. بین استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی بر میزان دینداری کارکنان رابطه وجود دارد. بدین معنا دیدگاه افراد و شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری آنان درحد متوسط تأثیر گذار می‌باشد. طبق مقدار بتای شاخص های مدت زمان حضور روزانه کاربران در شبکه، میزان استفاده از شبکه و واقعی بودن مشخصات کاربران معنادار شده است. این سه شاخص می‌تواند میزان تأثیر در دینداری را پیش بینی نماید، ضریب تعیین مدل که مقدار آن برابر است با 0.11 به معنای اینست که 0.11 از تغییرات در میزان دینداری توسط شاخص های مدت زمان حضور در شبکه، میزان استفاده از شبکه و واقعی بودن مشخصات کاربران به طور توأم تبیین می‌شود. و متغیر میزان استفاده از شبکه‌ها با بتای 42 درصد بیشتر از سایر متغیرهای مستقل بردینداری افراد تأثیر می‌گذارد جهت تأثیر آن هم منفی است.

واژه های کلیدی: شبکه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی موبایلی، دینداری. هویت دینی

 

 

فهرست مطالب

 1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1.1 بیان مسله وضرورت تحقیق.. 10

1.2 اهداف تحقیق   11

1.3 تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق.. 14

1.3.1 شبکه های اجتماعی (متغیر مستقل)  14

1.3.2 میزان استفاده از شبکه ای های اجتماعی.. 10

1.3.3 تلفن همراه 14

1.3.4 شبکه های موبایلی  14

1.3.5 دین ودینداری (متغییر وابسته) 15

1.3.6 دینداری   15

 1. ادبیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

2.1 مبانی نظری پژوهش…. 17

2.2 پیشینه تحقیق.. 23

2.3 نتیجه گیری بخش مبانی نظری.. 25

2.4 چارجوب نظری تحقیق.. 26

2.5 نظریه ساخت بندی گیدنز. 26

2.5.1 نظریه جامعه شبکه ای کاستلز. 27

2.5.2 نظریه استفاده و خشنودی.. 28

 1. روش انجام کار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

3.1 شمای تحقیق.. 31

3.2 فرضیه ها 32

3.3 روش تحقیق.. 32

3.4 روایی و پایایی تحقیق.. 32

3.5 جامعه آماری.. 33

3.6 واحد نمونه گیری.. 33

3.7 واحد آماری.. 33

3.8 روش نمونه گیری.. 33

3.9 رویه جمع آوری اطلاعات.. .. .. 30

 1. تحلیل و توصیف یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

4.1 مقدمه. .. 36

4.1.1 توصیف یافته‌ها  36

4.1.2 آمار توصیفی..  37

4.1.3 بررسی ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها   37

4.1.4 بررسی متغیرهای تحقیق وابعاد آن  . 34

4.1.5 رابطه متغیرهای زمینه ای با دینداری و حضور در شبکه های اجتماعی موبایلی.. ..38

4.1.6 جدول فراوانی توصیف واستنباط سؤالات پرسشنامه.   43

4.1.7 بررسی نرمال بودن.. 116

4.1.8 آزمون فرضیه های پژوهش…. 117

4.1.9 رابطه متغیرهای زمینه ای با دینداری و حضور در شبکه های اجتماعی موبایلی.. 123

4.1.10 رگرسیون خطی فرضیه‌ها 124

4.1.11 جمع بندی ونتیجه گیری.. 126

4.1.12 جمع بندی توصیف‌ها 127

4.1.13 جمع بندی تحلیل یافته‌ها 130

 1. نتیجه گیری ومنابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..137

5.1 نتیجه گیری کلی.. 137

5.2 پیشنهادات.. 140

5.3 منابع وماخذ. 141

5.4 پیوست‌ها 148

5.4.1 پرسشنامه. 148

5.4.2 فرمول برآورد حجم نمونه کوکران.. 148

4.1 مقدمه…………….. 36

4.1.1 توصیف یافته‌ها …………………………36

4.1.2 آمار توصیفی.. …………………………37

4.1.3 بررسی ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها …………………………37

جدول (4-1-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس….. 37

جدول (4-1-2) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی… 38

جدول (4-1-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل سکونت…. 39

جدول (4-1-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میانگین سن… 40

جدول (4-1-5) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار. 41

جدول (4-1-6) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت درآمد.. 42

4.1.4 جدول توصیف یافته ها ……………………… 43

جدول (4-1-8) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان توکل به خدا 43

جدول (4-1-9) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان علاقه به دین اسلام. 44

جدول (4-1-10) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب افتخار به مسلمان بودن.. 44

جدول (4-1-11) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان لذت از انجام فرایض دینی… 45

جدول (4-1-12) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان شرکت در نماز جماعت…. 45

جدول (4-1-13) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب علاقه به انتخاب نامهای اسلامی… 46

جدول (4-1-14) توزیع فراوانی برحسب میزان شرکت در مراسم مذهبی… 46

جدول (4-1-15) توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب روزه گرفتن در ماه رمضان.. 47

جدول (4-1-16) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحت تأثیر تصاویر دینی و مذهبی ماهواره و اینترنت…. 47

جدول (4-1- 17) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان شرکت در نماز جمعه. 48

جدول (4-1- 18) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب انجام اعمال دینی بوسیله شبکه های اجتماعی موبایلی… 48

جدول (4-1- 19) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان آرامش قلبی پس از مناجات با خدا 49

جدول (4-1- 20) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب عضویت در شبکه های اجتماعی موبایلی… 49

جدول (4-1- 21) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان استفاده روزانه از شبکه های اجتماعی موبایلی… 50

جدول (4-1- 22) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب راهنمای حضور درشبکه های اجتماعی موبایلی… 50

جدول (4-1- 23) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب حضور با مشخصات واقعی در شبکه های اجتماعی موبایلی… 51

جدول (4-1- 24) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اطلاع از اخبارروز در شبکه های اجتماعی… 51

جدول (4-1- 25) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب در ارتباط بودن بادوستان در شبکه های اجتماعی… 52

جدول (4-1- 26) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پیدا کردن دوستان جدید در شبکه های اجتماعی… 52

جدول (4-1- 27) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تفریح و سرگرمی در شبکه های اجتماعی… 53

جدول (4-1- 30) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب باورهای دوستان در شبکه های اجتماعی… 54

جدول (4-1- 31) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان اعتماد به اطلاعات درتکنولوژی درشبکه های اجتماعی موبایلی… 55

جدول (4- 1-33) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تأثیر فناوری در تغییر هویت وارزشهای معنوی… 56

جدول (4-1- 34) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان واقعی بودن محتوای شبکه های اجتماعی… 56

جدول (4-1- 35) توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب ارزان ودردسترس بودن شبکه های اجتماعی موبایلی… 57

جدول (4-1- 36) توزیع فراوانی برحسب تأثیر شبکه های اجتماعی بردینداری کاربران.. 57

جدول (4-2-37) رابطه بین میزان اعتقادات دینی و ارزیابی پاسخگویان در استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی… 58

2.4 تحلیل یافته ها 58

آزمون کای اسکور. 58

جدول (4-2-38) رابطه بین میزان توکل به خدا و ازریابی پاسخگویان از استفاده شبکه های اجتماعی موبایلی درمیزان دینداری…. 60

آزمون کای اسکور. 60

جدول (4-2-41) رابطه بین میزان لذت از انجام فرایض دینی و ارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری……………………………………………………………………………………………………. 66.

جدول (4-2-43) رابطه بین میزان انتخاب نام های اسلامی برای فرزندان و ارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری……….. 70

جدول (4-2-44) رابطه بین میزان شرکت در مراسم مذهبی و استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در. 72

آزمون کای اسکور. 72

جدول (4-2-45) رابطه بین میزان روزه گرفتن و استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری… 74

آزمون  کای اسکور. 74

جدول (4-2-46) رابطه بین میزان تأثیر تصاویر ماهواره واینترنت و ارزیابی پاسخ گویان ازاستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری…….. 76

آزمون کای اسکور. 76

جدول (4-2- 47) رابطه بین میزان آرامش قلبی پس از مناجات باخدا و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری…. 78

آزمون کای اسکور. 78

جدول (4-2- 48) رابطه بین میزان شرکت در نمازجمعه و ارزیابی پاسخگویان در استفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری… 80

آزمون کای اسکور. 80

جدول (4-2- 49) رابطه بین میزان انجام اعمال دینی و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری… 82

آزمون کای اسکور. 82

جدول (4-2-50) رابطه بین عضویت در شبکه های اجتماعی موبایلی وارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه. 84

آزمون کای اسکور. 84

جدول (4-2- 51) رابطه بین راهنمای حضورکاربران در شبکه و ارزیابی پاسخگویان از استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی موبایلی        در میزان دینداری   86

آزمون کای اسکور. 86

جدول (4-2- 52) رابطه بین مشخصات واقعی و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری……. 88

آزمون کای اسکور. 88

جدول (4-2- 54) رابطه بین ارتباط با دوستان در شبکه وارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری90

آزمون کای اسکور. ..90

جدول (4-2-55) رابطه بین اطلاع از اخبار روز بوسیله شبکه های اجتماعی و ارزیابی پاسخگویان در میزان دینداری… ..92

آزمون کای اسکور. ..92

جدول (4-2- 57) رابطه بین آشنایی با عقاید دیگران دربوسیله شبکه های اجتماعی ومیزان دینداری… …96

آزمون کای اسکور. …96

جدول (4-2- 58) رابطه بین تفریح و سرگرمی در شبکه های اجتماعی ومیزان دینداری… ..98

آزمون کای اسکور. ..98

جدول (4-2- 59) رابطه بین میزان تغییرات در رفتار فرد بوسیله شبکه های اجتماعی در میزان دینداری… 100

آزمون کای اسکور. 100

جدول (4-2- 60) رابطه بین تأیید باروهای افراد در شبکه های اجتماهی توسط دوستان مجازی با میزان دینداری… 102

آزمون کای اسکور. 102

جدول (4-2- 61) رابطه بین اعتماد به تکنولوژی و ارزیابی پاسخگویان استفاده کنندگان شبکه های اجتماعی موبایلی با میزان دینداری……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….101

آزمون کای اسکور. 100

جدول (4-2-62) رابطه بین میزان مشارکت در شبکه های اجتماعی و میزان دینداری… 106

آزمون کای اسکور. 106

آزمون کای اسکور. 108

جدول (4-2- 64) رابطه بین میزان اعتماد به محتوای شبکه های اجتماعی و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های اجتماعی در میزان دینداری……….. 110

آزمون کای اسکور. 110

جدول (4-2- 65) رابطه بین تأثیر فناوری در تغییر هویت و ارزش‌های دینی و ارزیابی پاسخگویان در استفاده از شبکه های اجتماعی در میزان دینداری…….. 112

آزمون کای اسکور. 112

جدول (4-2- 66) رابطه بین تأثیر شبکه های اجتماعی موبایلی  برمیزان دینداری کاربران.. 114

آزمون کای اسکور. 114

جدول شماره (4-2-67): بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها 116

4.1.5 آزمون فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………… 117

جدول (4-2- 68) نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه اول.. 117

جدول (4-2-69) آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی فرضیه اول.. 118

جدول (4-2- 70) نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه دوم. 119

جدول (4-2-71) آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی فرضیه دوم تحقیق… 120

جدول (4-2-73) آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه واقعی بودن مشخصات کاربران و میزان دینداری… 122

جدول (4-2- 74) نتایج تجزیه وتحلیل شاخص های متغیر مستقل و وابسته. 122

جدول (4-2-75) آزمون همبستگی اسپیرمن… 123

جدول 4.1.6 رابطه متغیرهای زمینه ای با دینداری و حضور در شبکه های اجتماعی موبایلی… …………………………….123

جدول (4-2-76) رابطه متغیرهای وابسته با میزان دینداری و شبکه های اجتماعی………………………………………………………………………………………..124

جدول4.1.7 رگرسیون خطی فرضیه‌ها ……………………. ……..124

جدول (4-2- 77) ضرایب بتا و سطح معناداری بین مؤلفه های شبکه اجتماعی موبایل و دینداری……………………………………………………………… 125

جدول 4.1.8 جمع بندی ونتیجه گیری  . …………………………..126

4.1.9 جمع بندی توصیف‌ها …………………………….127

4.1.10 جمع بندی تحلیل یافته‌ها ……………………………130

 1. نتیجه گیری ومنابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….137

5.1 نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..137

5.2 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..140

5.3 منابع وماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………141

5.4 پیوست‌ها                                                                                                                          148

5.4.1 فرمول برآورد حجم نمونه کوکران.. ………………………148

5.4.2 پرسشنامه. ……………………..148

مقدمه

درعصرارتباطات، فناوری و اینترنت جز لاینفک زندگی بشر شده است. روند افزایشی تعداد کاربران اینترنت توسعه ارتباطات،اطلاعات ازجمله شواهدی موجود در تاثیرگذاری سریع این پدیده ارتباطی درجهان امروز است (ابراهیمی،3:1379). اینترنت را باید بزرگ‌ترین سامانه ای دانست که تاکنون به دست بشر طراحی و اجرا گردیده است و ریشه این شبکه نخستین بار با عنوان شبکه‌های اجتماعی اینترنتی درقالب امروزی در سال ۱۹۶۰ در دانشگاه ایلی نویز در متحده امریکا مطرح شد. درسال ۱۹۹۷ نخستین سایت شبکه اجتماعی اینترنتی به آدرس sxDegrees.com “شش درجه”راه‌اندازی شد. که به کاربرانش اجازه ایجاد پروفایل داد تا آن‌ها بتوانند لیستی از دوستانشان ایجاد کنند، البته موفق نشد و بعد از سه سال متوقف گردید (افتاده،5:1390). درهمین سال سایت شبکه اجتماعی فیس بوک مارک زاکربرگ،2004 درخوابگاه دانشگاه هارواد راه اندازی شد. هدف زاکربرگ ایجاد دسترسی آزاد به داده های اساسی تلفن همراه است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه اهمیت رسانه ها در دنیای امروز

فهرست مطالب

فصل اول، طرح تحقیق.. 8

مقدمه. 9

 1. طرح مساله تحقیق……. 10
 2. ضرورت و اهمیت تحقیق….. 11
 3. هدف تحقیق…… 13

فصل دوم، بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق.. 15

مقدمه. 16

 1. فرهنگ… 16

1.1. تعریف فرهنگ…. 16

1.2. مطالعات فرهنگی در کشورهای در حال توسعه؛ تاریخچه و مباحث مطرح در آن. 18

1.3. رسانه ها و فرهنگ…. 20

1.4. ارزش ها و فرهنگ…. 22

1.5. انقلاب اسلامی و فرهنگ…. 23

 1. پیشینه تحقیق…. 25
 2. ارزش های اساسی مصوب ‏شورای عالی انقلاب فرهنگی.. 30

3.1. ایثارگری و شهادت طلبی.. 30

3.2. استقلال طلبی، ظلم ستیزی و استکبارستیزی.. 30

3.3. ساده زیستی و نفی تجمل گرایی.. 33

3.4. حفظ کیان خانواده. 33

3.5. خودکفایی علمی و توجه به علم.. 34

 1. مبانی نظری تحقیق.. 35

4.1. نظریه برجسته‌سازی.. 35

4.2. نظریه بازنمایی 39

 1. چارچوب نظری تحقیق.. 43
 2. معرفی روزنامه های مورد بررسی در تحقیق.. 44

6.1. روزنامه کیهان. 44

6.2. روزنامه ایران. 44

6.3. روزنامه آفتاب یزد. 45

7 . سوالات و فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………45

7.1. سوال اصلی……………………………………………………………………………………………………………………….45

7.2. فرضیات… 45

7.3.سوالات فرعی…….   46

فصل سوم، روش تحقیق.. 47

مقدمه. 48

 1. روش تحقیق…. 48
 2. جامعه آماری… 48
 3. حجم جامعه آماری… 49
 4. روش نمونه‌گیری… 49
 5. حجم نمونه…… 49
 6. واحد تحلیل….. 50
 7. متغیرها و مقوله‌های تحقیق….. 50

8.تعاریف عملیاتی……   52

8.1.کد بررسی مطلب(ID):.. 52

8.2. شماره صفحه:….. 52

8.3. شماره مطلب…………………………………………………………………………………………………………… 52

8.4. ارزش ایثارگری و شهادت طلبی………   52

8.5. ارزش «استقلال طلبی، ظلم ستیزی و استکبارستیزی»…………. 53

8.6. ارزش «ساده زیستی و نفی تجمل گرایی»……….. 53

8.7. ارزش «حفظ کیان خانواده»……….. 54

8.8. ارزش «خودکفایی علمی و نهضت تولید علم»……….. 54

 1. روش جمع‌آوری اطلاعات…. 55
 2. 10. روایی و پایایی…….. 55
 3. 11. روش تجزیه و تحلیل……. 56

فصل چهارم، یافته های پژوهش…. 57

مقدمه. 58

 1. توصیف یافته های تحقیق.. 58

1.1. مرور کلی.. 58

1.2. ارزش «ایثارگری و شهادت طلبی»………. 61

1.3. ارزش «استقلال طلبی، ظلم ستیزی و استکبارستیزی»…… 63

1.4. ارزش «ساده زیستی و نفی تجمل گرایی»….. 65

1.5. ارزش «حفظ کیان خانواده»…. 67

1.6. ارزش «خودکفایی علمی و توجه به علم»….. 69

 1. تبیین یافته های تحقیق… 71

2.1. فرضیه اول: «بین روزنامه های مورد بررسی و میزان پرداختن به پنج ارزش مذکور رابطه معنادار وجود دارد.»……………………………………………………………………………………………………………………………………. 71

2.2. پاسخ به سوالات مربوط به فرضیه اول……….  73

2.2.1. روزنامه های کیهان، ایران و آفتاب یزد به چه میزان و چگونه به ارزش «ایثارگری و شهادت طلبی» پرداخته اند………………………………………………………………………………………………………………………………74

2.2.2. روزنامه های کیهان، ایران و آفتاب یزد به چه میزان و چگونه به ارزش «استقلال طلبی، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی» پرداخته اند؟………………………………………………………………………………………………………75

2.2.3. روزنامه های کیهان، ایران و آفتاب یزد به چه میزان و چگونه به ارزش «ساده زیستی و نفی تجمل گرایی» پرداخته اند؟…………………………………………………………………………………………………………………77

2.2.4. روزنامه های کیهان، ایران و آفتاب یزد به چه میزان و چگونه به ارزش «حفظ کیان خانواده» پرداخته اند؟………………………………………………………………………………………………………………………………………77

2.2.5. روزنامه های کیهان، ایران و آفتاب یزد به چه میزان و چگونه به ارزش «نهضت علمی و توجه به علم» پرداخته اند؟……………………………………………………………………………………………………………………………78

2.3. فرضیه دوم: «بین میزان پرداختن به ارزشهای مورد بررسی در تحقیق و سال انتشار روزنامه؛ ارتباط معنادار وجود دارد»……………………………………………………………………………………………………………………………..78

2.3.1. آیا گذشت زمان تاثیر معناداری بر میزان پرداختن روزنامه ها به ارزشهای مورد نظر گذاشته است؟…..80

فصل پنجم، جمع بندی و نتیجه گیری.. 83

مقدمه. 84

 1. پاسخ به پرسش ها و بررسی فرضیه های مطرح شده…… 84
 2. نتیجه گیری….. 88
 3. محدودیت های پژوهش 89
 4. پیشنهادهای پژوهش…. 89

منابع و مآخذ. 91

 1. منابع فارسی. 92
 2. منابع غیرفارسی.. 97

پیوست ها 98

 1. معرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی.. 99
 2. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ارزش های اساسی نظام. 104
 3. دستورالعمل کدگذاری.. 106
 4. جداول توافقی…… 107

فهرست جداول

جدول 1- تعداد روزهای انتشار روزنامه ها 49

جدول 2- نمونه آماری 49

جدول 3- برگه کدگذاری 51

جدول 4- توزیع فراوانی مطالب دارای موضع مثبت نسبت به حداقل یکی از ارزش های پنج گانه. 58

جدول 5- فراوانی مطالب دارای موضع مثبت نسبت به ارزش های پنج گانه و درصد آنها نسبت به کل مطالب… 60

جدول 6- توزیع فراوانی مطالب دارای موضع مثبت نسبت به «ایثارگری و شهادت طلبی». 61

جدول7- توزیع فراوانی مطالب دارای موضع مثبت نسبت به «استقلال طلبی، ظلم ستیزی و استکبارستیزی». 63

جدول8- توزیع فراوانی مطالب دارای موضع مثبت نسبت به «ساده زیستی و نفی تجمل گرایی ». 65

جدول 9- توزیع فراوانی مطالب دارای موضع مثبت نسبت به «حفظ کیان خانواده». 67

جدول 10- توزیع فراوانی مطالب دارای موضع مثبت نسبت به « خودکفایی علمی و توجه به علم». 69

جدول 11- جدول توافقی روزنامه ـ ارزش 71

جدول 12- توزیع فراوانی مطالب مرتبط با ارزش‌ها به تفکیک روزنامه. 73

جدول 13- جدول توافقی سال انتشار ـ ارزش………………………………………………………………………………………………………79

فهرست نمودارها

 

نمودار 1- درصد فراوانی کل مطالب بررسی شده و مطالب مرتبط… 59

نمودار 2- درصد فراوانی مطالب دارای موضع مثبت نسبت به ارزش های پنج­گانه تحقیق.. 61

نمودار 3- درصد فراوانی مطالب مرتبط با ارزش «ایثارگری و شهادت طلبی». 62

نمودار 4- درصد فراوانی زیرمقوله های ارزش « ایثارگری و شهادت طلبی ». 63

نمودار 5- درصد فراوانی مطالب مرتبط با ارزش «ساده زیستی و نفی تجمل گرایی ». 64

نمودار 6- درصد فراوانی مطالب مرتبط با ارزش «حفظ کیان خانواده». 65

نمودار 7- درصد فراوانی مطالب مرتبط با ارزش « خودکفایی علمی و توجه به علم». 66

نمودار 8- درصد فراوانی زیرمقوله های ارزش «ایثارگری و شهادت طلبی». 67

نمودار 9- درصد فراوانی زیرمقوله های ارزش « استقلال طلبی، ظلم ستیزی و استکبارستیزی ». 68

نمودار 10- درصد فراوانی زیرمقوله های ارزش « ساده زیستی و نفی تجمل گرایی ». 68

نمودار 11- درصد فراوانی زیرمقوله های ارزش «حفظ کیان خانواده». 70

نمودار 12- درصد فراوانی زیرمقوله های ارزش « خودکفایی علمی و توجه به علم». 70

فصل اول؛                                    طرح تحقیق

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

در جهان امروز، وسایل ارتباط جمعی نظیر اینترنت، ماهواره، روزنامه، رادیو، تلویزیون و سینما با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و مبادله افکار و عقاید عمومی، در راه پیشرفت یا زوال فرهنگ و تمدن بشر، نقش بزرگی به عهده گرفته اند؛ به طوری که بسیاری از دانشمندان، عصر کنونی را «عصر ارتباطات» نام گذاشته اند.

روزنامه­ها در مقایسه با سایر رسانه­های ارتباطی، عمر بیشتری دارند و با اینکه در نیم قرن گذشته انحصار خود را به عنوان تنها وسیله خبررسانی از دست داده­اند و با رقیبان قدرتمندی مواجه هستند ولی برخی ویژگی های مهم آن ها نظیر وسعت، دوام، و تنوع اخبار و دارا بودن قابلیت های ویژه برای تشریح و تفسیر داده ها باعث شده است که با وجود ظهور و فراگیر شدن رسانه های ارتباطی چون رادیو، تلویزیون و شبکه های اطلاع رسانی، در توسعه روزنامه­ها خللی ایجاد نشود و آن­ها همچنان تاثیر زیادی در دادن آگاهی به مردم و شکل­گیری واقعیت­های اجتماعی، برجسته­سازی پیام­های خبری و تقویت یا تضعیف  ارزشهای جامعه دارند. با توجه به توانایی رسانه ها در شکل گیری یا تقویت و تضعیف ارزش های اجتماعی، به نظر میرسد که میتوان با بررسی علمی محتوای انتشار یافته در رسانه ها، تا حدود زیادی پی به ارزش هایی برد که توسط رسانه در جامعه گسترش پیدا می کنند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه تحلیل محتوای وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و جمعیت شناختی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

دانشکده علوم انسانی

گروه ارتباطات اجتماعی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  (M.A )

تحلیل محتوای وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و جمعیت شناختی

 معتادین در سریال های پخش شده در حوزه اعتیاد 

مورد مطالعه  در استان هرمزگان

 

استاد راهنما :

سرکار خانم دکتر زهرا زارع

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر نازنین ملکیان

شهریور  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه ، اهداف ، روش های اجرا و نتایج بدست آمده ) :

امروزه در هیچ جای جهان جامعه ای را نمی یابیم که مصون از انواع آسیبهای اجتماعی باشد .اعتیاد وسوءاستفاده افراد از موادمخدر از جمله مسائل اجتماعی است که بشریت را در معرض خطر جدی قرار داده و غالب کشورهای جهان به نحوی از انحاء با این معضل اجتماعی مواجه هستند . تلویزیون به عنوان یک رسانه جمعی قوی می تواند هم در بازنمایی این گروه و هم  در نشان دادن مسائل و مشکلات آنها فعالیت داشته باشد  در مطالعه حاضر اولین سئوالی که مطرح می شود این است که تلویزیون در برنامه های خود ،خصوصاً در سریالهای تلویزیونی که پربیننده ترین برنامه های این رسانه جمعی است ، چقدر توانسته وضع موجود معتادان را  به بینندگان نشان دهد و تا چه میزان پیامدهای اعتیاد و مسائل معتادان  را  با محتوایی مناسب  به تصویر بکشد؟ مطالعه محتوای سریالهای پخش شده از سیمای مرکز هرمزگان در رابطه با معتادان که درسالهای 90 – 88 پخش شده است می تواند  از جهات گوناگون از جمله : جامعه پذیر کردن ، الگو دهی ،تغییر نگرش ، جهت دهی به اندیشه ها ، آگاهی دهی به مخاطبین و دادن اطلاعات به تولید کنندگان برنامه هایی در این رابطه نیز حائز اهمیت باشد . دراین پژوهش هدف ، شناخت میزان به تصویر کشیده شدن گروه معتاد در سریالهای مورد بررسی برحسب جنس ، سن، شغل ، تحصیلات ، وضع تأهل ، درآمد و مقولاتی چون برخورد افراد جامعه و همچنین خانواده با فرد معتاد  است . جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه سریالهایی است که توسط شبکه استانی مرکز هرمزگان در سالهای 1388 و 1390پخش شده و به اعتیاد پرداخته اند . نمونه مورد مطالعه دربرگیرنده هشت سریال است که به طور تصادفی انتخاب شده اند . سریالهایی که بیش از 17 قسمت داشته اند به طور تصادفی 13 قسمت آنها انتخاب شده و در کل 67 قسمت مشتمل بر 2680 دقیقه مورد تحلیل محتوا  قرار گرفته است . روش تحقیق در این پژوهش مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا و منبع مورد مطالعه سریالهاست. در این پژوهش نخست متغیرها مشخص شده  ، سپس شاخصها ی هر متغیر شناسایی  ، کدگذاری و شمارش می شوند .

یافته های این تحقیق شامل دو بخش است که بخش اول ، بررسی نتایج مطالعات میدانی در رابطه با معتادان  و بخش دوم ، تحلیل محتوای سریالهای نشان داده شده در این رابطه در سالهای 90–88  می باشد . نتایج مطالعه نشان داد که : سریال « پرواز در حباب » بیشترین صحنه ها را در رابطه با اعتیاد ، مسائل و مشکلات آن مطرح کرده است . در کلیه سریالها تنها مردان معتاد به تصویر کشیده شده اند در حالی که مطالعات میدانی مورد بررسی نشان داده است که زنان معتاد مسائل و مشکلات خاص خود را دارند که باید به طور خاص به آنها پرداخته شود .  هم در مطالعات میدانی و هم در سریالها ، جوانان معتاد بیشترین  میزان را داشته اند . بیکاری و تجرد مهمترین ویژگی معتادان است .

کلید واژگان : اعتیاد . پیامدهای اعتیاد . وضعیت اجتماعی .وضعیت اقتصادی .وضعیت جمعیت شناختی . تلویزیون

فهرست مقالات مستخرج از پایان نامه

 • تحلیل محتوای وضعیت جامعه شناختی معتادین در سریال های پخش شده از استان هرمزگان

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                                       صفحه

 

فصل اول : کلیات

1-1 پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2  بیان  مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….4

1-4 هدف های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….5

1-5  سوال های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..6

1- 6 فرضیه ها  ………………………………………………………………………………………………………………………………..6

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1   مقدمه (  معضل اعتیاد – قدرت رسانه )…………………………………………………………………………………9

2- 2   مبانی و چهار چوب نظری تحقیق ………….. …………………………………………………………………………13

2- 3   پیشینه مطالعاتی تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 25

فصل سوم : روش  شناسی تحقیق

3-1روش تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………..38

3- 2 جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………..38

3-3 جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………..39

3-4 تعریف نظری مفاهیم اصلی  ……………………………………………………………………………………………….. 39

3-5 تعریف عملیاتی مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………. 39

3-6 واحد تحلیل ………………………………………………………………………………………………………………………….40

3-7 واحد ثبت و واحد شمارش ………………………………………………………………………………………………….40

3-8 اعتبار و روایی داده ها ………………………………………………………………………………………………………….41

3-9 تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………..41

فصل چهارم : یافته های مربوط به تحلیل محتوای سریال ها

مقدمه

4-1 صحنه های مربوط به اعتیاد در سریال ها …………………………………………………………………………44

4-2  جنس  شخصیتهای معتاد …………………………………………………………………………………………………45

4-3  سن  شخصیتهای معتاد …………………………………………………………………………………………………….46

4-4  شغل   شخصیتهای معتاد ………………………………………………………………………………………………….47

4-5  وضع تأهل شخصیتهای معتاد ……………………………………………………………………………………………48

4-6 تحصیلات شخصیتهای معتاد ………………………………………………………………………………………………49

4-7 سن بر اساس صحنه ها  ……………………………………………………………………………………………………..50

4-8  شغل بر اساس صحنه ها ……………………………………………………………………………………………………51

4-9  وضعیت تأهل بر اساس صحنه ها ………………………………………………………………………………………52

4-10 تحصیلات بر اساس صحنه ها …………………………………………………………………………………………..53

4-11 درآمد  بر اساس صحنه ها ………………………………………………………………………………………………..53

4-12  پایگاه طبقاتی بر اساس صحنه ها ……………………………………………………………………………………54

4-13  منطقه محل سکونت بر اساس صحنه ها …………………………………………………………………………55

4-14  خاستگاه جغرافیایی بر اساس صحنه ها …………………………………………………………………………..56

4-15  دوستان بر اساس صحنه ها ……………………………………………………………………………………………..57

4-16  ثبات خانوادگی بر اساس صحنه ها ………………………………………………………………………………….58

4-17  انگیزه اعتیاد بر اساس صحنه ها ……………………………………………………………………………………..59

4-18  پیامد اعتیاد بر اساس صحنه ها ………………………………………………………………………………………60

4-19 نوع برخورد خانواده با معتاد بر اساس صحنه ها ……………………………………………………………….61

4-20 برخورد جامعه با معتاد بر اساس صحنه ها  ………………………………………………………………………62

4-21 نگرش فرد معتاد نسبت به اعتیاد بر اساس صحنه ها  ……………………………………………………..63

4-22 نوع مواد مصرفی بر اساس صحنه ها …………………………………………………………………………………64

4-23 پیشنهادات ارائه شده برای ترک اعتیاد بر اساس صحنه ها ………………………………………………65

4-24  ویژگیهای افراد بعد از ترک بر اساس صحنه ها ……………………………………………………………….66

4-25  نگرش مردم نسبت به ترک اعتیاد بر اساس صحنه ها …………………………………………………….67

4-26  سریال و جنس……………………………………………………………………………………………………………………68

4-27 سریال و سن………………………………………………………………………………………………………………………..69

4-28 سریال و شغل ……………………………………………………………………………………………………………………70

4-29 سریال و تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………….71

4-30 سریال و درآمد…………………………………………………………………………………………………………………..72

4-31 سریال و وضع تأهل…………………………………………………………………………………………………………..73

4-32  سریال و منطقه محل سکونت…………………………………………………………………………………………74

4-33 سریال و خاستگاه جغرافیایی……………………………………………………………………………………………75

4-34  سریال و انگیزه اعتیاد……………………………………………………………………………………………………..76

4-35  سریال و برخورد خانواده…………………………………………………………………………………………………77

4-36  سریال و برخورد جامعه…………………………………………………………………………………………………..78

4-37 سریال و نگرش نسبت به اعتیاد………………………………………………………………………………………79

4 -38  سریال و نوع مواد………………………………………………………………………………………………………….80

4-39 سریال و نگرش مردم نسبت به ترک اعتیاد…………………………………………………………………..81

فصل پنجم :  نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه …………………………………………………………………. ……………………………………………………….. 83

5-2 نتیجه گیری  …………………………………………………………………………. ……………………………………  83

5-3  پیشنهادات  ………………………………………………………………………………………………………………….. 88

5-4 فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………….90

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                         صفحه

جدول شماره(4- 1)  : توزیع فراوانی صحنه های مربوط به اعتیاد در سریال ها ………………………….44

جدول شماره(4- 2) : توزیع فراوانی داده های مربوط به جنس شخصیتهای معتاد ……………………..45

جدول شماره(4- 3) : توزیع فراوانی داده های مربوط به سن شخصیتهای معتاد …………………………46

جدول شماره(4= 4) : توزیع فراوانی داده های مربوط به شغل شخصیتهای معتاد ……………………….47

جدول شماره(4- 5) : توزیع فراوانی داده های مربوط به وضع تأهل شخصیتهای معتاد ………………48

جدول شماره(4- 6) : توزیع فراوانی داده های مربوط به تحصیلات شخصیتهای معتاد…………………49

جدول شماره(4- 7) :  توزیع فراوانی داده بر حسب سن ……………………………………………………………….50

جدول شماره(4- 8) : توزیع فراوانی داده بر حسب شغل………………………………………………………………..51

جدول شماره(4- 9) :  توزیع فراوانی داده بر حسب وضعیت تأهل…………………………………………………52

جدول شماره(4- 10) :  توزیع فراوانی داده بر حسب  تحصیلات……………………………………………………53

جدول شماره(4- 11) :  توزیع فراوانی داده بر حسب پایگاه طبقاتی………………………………………………54

جدول شماره(4- 12) :  توزیع فراوانی داده بر حسب منطقه محل سکونت……………………………………55

جدول شماره(4- 13) :  توزیع فراوانی داده بر حسب خاستگاه جغرافیایی……………………………………..56

جدول شماره(4- 14) :  توزیع فراوانی داده بر حسب دوستان………………………………………………………..57

جدول شماره(4- 15) : توزیع فراوانی داده بر حسب ثبات خانوادگی……………………………………………..58

جدول شماره(4- 16) :  توزیع فراوانی داده بر حسب انگیزه اعتیاد………………………………………………..59

جدول شماره(4- 17) :   توزیع فراوانی داده بر حسب پیامد اعتیاد……………………………………………….60

جدول شماره(4- 18) :  توزیع فراوانی داده بر حسب نوع برخورد خانواده با معتاد………………………..61

جدول شماره(4- 19) :  توزیع فراوانی داده بر حسب  برخورد جامعه با معتاد……………………………….62

جدول شماره(4- 20) :   توزیع فراوانی داده بر حسب نگرش فرد معتاد  نسبت به اعتیاد……………..63

جدول شماره(4- 21) : توزیع فراوانی داده بر حسب نوع مواد مصرفی……………………………………………64

جدول شماره(4- 22) :  توزیع فراوانی داده بر حسب پیشنهادات ارائه شده برای ترک اعتیاد……….65

جدول شماره(4- 23) : توزیع فراوانی داده بر حسب ویژگیهای بعد از ترک……………………………………66

جدول شماره(4- 24) : توزیع فراوانی داده بر حسب نگرش مردم نسبت به ترک اعتیاد………………..67

جدول شماره(4- 25) :  توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و جنس…………………………………………68

جدول شماره(4- 26) : توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و سن……………………………………………..69

جدول شماره(4- 27) : توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و شغل …………………………………………70

جدول شماره(4- 28) :  توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و تحصیلات…………………………………71

جدول شماره(4- 29) : توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و درآمد………………………………………..72

جدول شماره(4- 30) : توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و وضع تأهل…………………………………73

جدول شماره(4- 31) : توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و منطقه محل سکونت…………………74

جدول شماره(4- 32) :  توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و خاستگاه جغرافیایی…………………75

جدول شماره(4- 33) : توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و انگیزه اعتیاد……………………………..76

جدول شماره(4- 34) :  توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و برخورد خانواده……………………….77

جدول شماره(4- 35) :  توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و برخورد جامعه…………………………78

جدول شماره(4- 36) :  توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و نگرش نسبت به اعتیاد……………79

جدول شماره(4- 37) :  توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و نوع مواد………………………………….80

جدول شماره(4- 38) :  توزیع فراوانی داده ها بر حسب سریال و نگرش مردم به ترک اعتیاد……81

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                       صفحه

نمودار شماره(4- 1) ……………………………………………………………………………………………………………………..44

نمودارشماره(4- 2) ………………………………………………………………………………………………………………………45

نمودار شماره(4- 3) ……………………………………………………………………………………………………………………..46

نمودارشماره(4- 4) ………………………………………………………………………………………………………………………47

نمودار شماره(4- 5) ……………………………………………………………………………………………………………………..48

نمودارشماره(4- 6) ………………………………………………………………………………………………………………………49

نمودار شماره(4- 7) …………………………………………………………………………………………………………………….50

نمودارشماره(4- 8) ……………………………………………………………………………………………………………………..51

نمودار شماره(4- 9) …………………………………………………………………………………………………………………….52

نمودار شماره(4- 10) ………………………………………………………………………………………………………………….53

نمودار شماره(4- 11) ………………………………………………………………………………………………………………….54

نمودار شماره(4- 12) …………………………………………………………………………………………………………………..55

نمودار شماره(4- 13) …………………………………………………………………………………………………………………..56

نمودار شماره(4- 14) …………………………………………………………………………………………………………………..57

نمودار شماره(4- 15) …………………………………………………………………………………………………………………..58

نمودار شماره( 4-16) …………………………………………………………………………………………………………………..59

نمودار شماره(4- 17) …………………………………………………………………………………………………………………..61

نمودار شماره(4- 18) …………………………………………………………………………………………………………………..62

نمودار شماره(4- 19) …………………………………………………………………………………………………………………..63

نمودار شماره(4- 20) …………………………………………………………………………………………………………………..64

نمودار شماره(4- 21) …………………………………………………………………………………………………………………..65

نمودار شماره(4- 22) …………………………………………………………………………………………………………………..66

1-1 پیشگفتار

امروزه در هیچ جای جهان جامعه ای را نمی یابیم که مصون از انواع آسیبهای اجتماعی باشد .اعتیاد و سوءاستفاده افراد از مواد مخدر از جمله مسائل اجتماعی است که بشریت را در معرض خطر جدی قرار داده  و غالب کشورهای جهان به نحوی از انحاء با این معضل اجتماعی مواجه هستند . تلویزیون به عنوان یک رسانه جمعی قوی می تواند هم در بازنمایی معتادان و هم  در نشان دادن مسائل و مشکلات آنها فعالیت داشته باشد . در مطالعه حاضر اولین سئوالی که مطرح می شود این است که تلویزیون در برنامه های خود ،خصوصاً در سریالهای تلویزیونی که پربیننده ترین برنامه های این رسانه جمعی است ، چقدر توانسته وضع موجود معتادان  را به بینندگان نشان دهد و تا چه میزان پیامدهای اعتیاد و مسائل معتادان  را با محتوایی مناسب ، به تصویر کشیده است ؟

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال

دانشگاه آزاد اسلامی‌

واحد خلخال

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته پژوهش علوم اجتماعی

 

عنوان:

تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال

 

 

استاد راهنما:

دکتر اقباله عزیزخانی

 

استاد مشاور:

دکتر محبوبه بابایی

  

پاییز 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده 1

فصل اول:‌ مقدمات و کلیات

1ـ1ـ مقدمه 3

1ـ2ـ بیان مسأله 4

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت پژوهش.. 6

1ـ4ـ اهداف پژوهش.. 8

1ـ4ـ1ـ هدف اصلی. 8

1ـ4ـ2ـ اهداف اختصاصی (فرعی) 8

1ـ5ـ محدوده پژوهش.. 9

1ـ5 ـ1ـ محدوده موضوعی. 9

1ـ5ـ2ـ محدوده مکانی. 9

1ـ5ـ3ـ محدوده زمانی…………………………………………………………………… 9

1ـ6ـ تعریف مفاهیم و اصطلاحات.. 9

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی

2ـ1ـ مقدمه 13

2ـ2ـ مبانی نظری پژوهش.. 14

2ـ2ـ1ـ دیدگاه دگرگونی فرهنگی وبر. 14

2ـ2ـ2ـ نظریه دگرگونی اجتماعی مارکس.. 16

2ـ2ـ3ـ نظریه نظام اجتماعی پارسنز. 17

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

2ـ2ـ4ـ دیدگاه تغییرات اجتماعی گیدنز. 18

2ـ2ـ5ـ نظریه تحول ارزشی اینگلهارت.. 21

2ـ2ـ6 ـ نظریه تطور فرهنگی مید 23

2ـ2ـ7ـ نظریه ساختاری ـ تاریخی مانهایم 25

2ـ2ـ8ـ دیدگاه تغییرات اجتماعی روشه 27

2ـ2ـ9ـ نظریه همگرایی کلارک کر. 29

2ـ3ـ پیشینه پژوهش.. 30

2ـ3ـ1ـ پژوهش‌های خارجی. 30

2ـ3ـ2ـ پژوهش‌های داخلی. 32

2ـ4ـ چهارچوب نظری پژوهش.. 35

2ـ5ـ سؤالات پژوهش.. 36

 

فصل سوم: روش پژوهش

3ـ1ـ مقدمه 38

3ـ2ـ روش تحقیق. 39

3ـ3ـ طرح پژوهش.. 41

3ـ4ـ جمعیت آماری. 41

3ـ5ـ تکنیک گردآوری داده‌ها 42

3ـ6 ـ روایی و پایایی. 42

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل چهارم: تحلیل داده‌ها

4ـ1ـ مقدمه 44

4ـ2ـ توصیف داده‌ها 45

4ـ3ـ تحلیل داده‌ها 53

 

فصل پنجم:‌ نتایج پژوهش

5ـ1ـ مقدمه 62

5ـ2ـ بحث و نتیجه‌گیری. 64

5ـ3ـ پیشنهادات تحقیق. 67

5ـ4ـ محدودیت‌های تحقیق. 68

فهرست منابع و مآخذ 69

فهرست جداول

عنوان                                                                                                     صفحه

جدول شماره (4ـ1): طبقه‌بندی شده درصد فراوانی اسامی ‌متولدین سه دهه 60، 70 و80 در شهرستان خلخال  45

جدول شماره (4ـ2): طبقه‌بندی شده فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 60 ـ70 در شهرستان خلخال به تفکیک زن و مرد 47

جدول شماره (4ـ3): طبقه‌بندی شده فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 70ـ80 در شهرستان خلخال به تفکیک زن و مرد 49

جدول شماره (4ـ4): طبقه‌بندی شده فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 80 ـ90 در شهرستان خلخال به تفکیک زن و مرد 51

جدول شماره (4ـ5): فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال به تفکیک جنسیت   53

جدول شماره (4ـ6) 55

جدول شماره (4ـ7): فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال به تفکیک روستایی ـ شهری  56

جدول شماره (4ـ8) 57

جدول شماره (4ـ9): فراوانی اسامی‌ متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال به تفکیک ترکیبی ـ غیرترکیبی  58

جدول شماره (4ـ10): فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال با توجه به روحیه فردگرایی ـ جمع‌گرایی  60

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                     صفحه

نمودار شماره (4ـ1): طبقه‌بندی شده درصد فراوانی اسامی ‌متولدین سه دهه 60، 70 و80 در شهرستان خلخال  46

نمودار شماره (4ـ2): طبقه‌بندی شده فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 60 ـ70 در شهرستان خلخال به تفکیک زن و مرد 48

نمودار شماره (4ـ3): طبقه‌بندی شده فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 70ـ80 در شهرستان خلخال به تفکیک زن و مرد 50

نمودار شماره (4ـ4): طبقه‌بندی شده فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 80 ـ90 در شهرستان خلخال به تفکیک زن و مرد 52

نمودار شماره (4ـ5): فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال به تفکیک جنسیت   54

نمودار شماره (4ـ6) 55

نمودار شماره (4ـ7): فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال به تفکیک روستایی ـ شهری  56

نمودار شماره (4ـ8) 57

نمودار شماره (4ـ9): فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال با توجه به روحیه فردگرایی ـ جمع‌گرایی  59

نمودار شماره (4ـ10): فراوانی اسامی ‌متولدین دهه 70 تا 90 در شهرستان خلخال به تفکیک ترکیبی ـ غیرترکیبی  61

چکیده

در این پژوهش روند تحولات نام‌گذاری افراد از دهه 70 تا 90 بررسی شده است. روند نام‌گذاری در دهه‌های اخیر دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده است، این تغییر و تحولات می‌تواند‌ نشان‌دهنده فرآیند تغییرات اجتماعی و فرهنگی در نظام اجتماعی باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی است و روش آن، روش تحلیل محتواست. با بررسی تأثیر دوره‌های تاریخی، جنسیت، منطقه محل سکونت، گرایش به ترکیبی شدن نام‌ها و روحیه فردگرایی ـ جمع‌گرایی در میزان تحول ارزش‌های نام‌گذاری در طی سه دهه اخیر به بررسی نام‌ها پرداخته شد و نتایج زیر به‌دست آمد: بر مردان بیش از زنان اسامی ‌اسلامی ‌نهاده می‌شد، در دوره انقلاب افراد بیشتر نام‌های اسلامی ‌داشته ولی در دوره بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی بر میزان نام‌های غربی افزوده شده است، در مناطق روستانشین بیشتر اسامی ‌اسلامی ‌ـ سنتی گذاشته می‌شد، در حالی‌که در مناطق شهرنشین بیشتر از نام‌های مدرن بر روی فرزندانشان می‌گذاشتند، با گذر دوره‌های تاریخی افراد بیشتر نام‌های ترکبیی برای نام‌گذاری فرزندان خود انتخاب می‌کردند، نام‌های افراد در دوره‌های گذشته بیشتر تکراری و نام‌های بزرگان خانواده بوده و نشان از روحیه جمع‌گرایانه داشت ولی امروزه بشتر از نام‌های جدید استفاده می‌شود که نشان از روحیه فردگرایی شهروندان دارد.

1ـ1ـ مقدمه

تغییر و تحول همواره در طول تاریخ با زندگی اجتماعی عجین بوده است و از دیر باز نظرات متفکران اجتماعی مختلف را به خود جلب کرده است. بررسی دگرگونی‌های ارزشی در جامعه یکی از عناصر کلیدی در نظام فرهنگی هر جامعه به‌حساب می‌آید که شناخت آن‌ها نقش بسیار مهمی ‌در شناسایی تحولات فرهنگی دارد. چرا که تحولات ترجیحات و سوگیری‌های ارزشی را که مشخص‌کننده‌ی نسخه‌های کنشی افراد می‌باشد، معین می‌کند و از طرف دیگر بر اساس تحولات ارزشی می‌توان از جریان تحولات آینده در جامعه سخن گفت.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه تحلیل و بررسی دیدگاه‌های جامعه شناسی در کشف المحجوب

      دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و  ادبیات فارسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش زبان و ادبیات فارسی

 

عنوان :

تحلیل و بررسی دیدگاه‌های جامعه شناسی  در کشف المحجوب از (دیدگاه کنش اجتماعی)

 

استاد راهنما :

دکتر ویدا وفایی

 

استاد مشاور :

دکتر دره دادجو

  

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول:کلیات طرح

1-1 بیان مسئله تحقیق.. 2

1-2- هدف‌های تحقیق.. 4

1-2-1 هدف کلی.. 4

1-2-2 اهداف جزئی.. 4

1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن. 4

1-4 سئوالات و فرضیه‌های تحقیق (بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه) 5

1-4-1 سوال اصلی.. 5

1-4-2 سوال فرعی.. 5

1-5-فرضیه‌های تحقیق.. 5

1-6- مدل تحقیق.. 6

1-7- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی.. 6

1-8- روش تحقیق.. 7

1-9- قلمرو تحقیق.. 8

1-10 جامعه‌آماری و حجم نمونه. 8

1-11 محدودیت و مشکلات پژوهش… 8

فصل دوم:مطالعات نظری

مقدمه. 11

2-1 جامعه‌شناسی.. 12

2-1-1 هدف جامعه‌شناسی.. 14

2-1-2 موضوع جامعه‌شناسی.. 15

2-1-3- دیدگاه‌های جامعه‌شناسی.. 15

2-2 نظریه کارکردگرائی.. 16

2-2-1 نظریه تضاد. 18

2-2-2 نظریه کنش اجتماعی.. 19

2-3 ساختار اجتماعی.. 30

2-3-1نهاد اجتماعی.. 32

2-3-2انواع نهادهای اجتماعی.. 33

2-3-3گروه‌های اجتماعی.. 33

2-3-4پایگاه اجتماعی.. 35

2-3-5 نقش‌ها 36

2-3-6 انواع نقش ‌های اجتماعی.. 37

2-4 فرهنگ… 38

2-4-1خرده فرهنگ‌ها 41

2-4-2 انواع فرهنگ… 42

2-4-3 باورها 45

2-4-4ارزش‌ها 46

2-4-5 شخصیت… 47

2-5 ادبیات… 50

2-5-1 زبان و ادبیات… 52

2-5 -1-1 زبان. 52

2-5-1-2 رسالت ادبیات… 55

2-5-1-3 جامعه‌شناسی ادبیات: 57

2-5-1-4 زمینه‌های مورد مطالعه جامعه‌شناسی ادبیات… 59

2-5-1-5نظریه‌های جامعه‌شناسی ادبیات… 59

2-5-1-6 جامعه شناسی ادبیات و تقسیمات کلی آن. 71

2-5-1-7 جامعه شناسی پدیده ادبی.. 71

2-5-1-8جامعه‌شناسی ادبی یا جامعه شناسی آفرینش ادبی.. 73

2-5-1-9جامعه‌شناسی محتوای اثر ادبی.. 75

2-5-1-10 اجتماعات در ادبیات فارسی.. 77

2-6زندگی هجویری.. 78

2-6-1مقدمه کتاب کشف المحجوب… 80

2-6-2کتاب کشف المحجوب… 83

2-6-3 ارزش اجتماعی کتاب… 86

2-6-4ارزش تاریخی کتاب… 86

2-6-5 ارزش ادبی کتاب… 87

2-6-6  اوضاع سیاسی ایران مخصوصا خراسان. 91

2-7 نهاد دین.. 95

2-7-1 تصوف در قرن پنجم. 99

2-7-2سیر تصوف در ایران پس از جنید. 100

2-7-3تصوف در سده چهارم هجری/ دهم میلادی: 101

2-7-3-1 خرقه افکنی و جامه درانی: 104

2-7-3-2 سماع. 107

2-7-3-3 خرقه. 112

فصل سوم:روش‌شناسی تحقیق (متدولوژی) پژوهش

روش شناسی (متدولوژی) پژوهش… 117

مقدمه. 117

3-1 روش تحقیق.. 117

3-2 جامعه آماری.. 117

3-3 حجم نمونه و روش اندازه‌گیری.. 118

3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات… 118

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 118

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده‌ها

مقدمه. 122

4-1-ساختار اجتماع. 123

4-1-1 نهاد اجتماع. 124

4-1-1-1- اوضاع اجتماع. 124

4-1-1-2زنان در جامعه آن روزگار. 125

4-1-1-3مشاغل.. 127

4-1-2نهاد سیاست… 129

4-1-2-1رابطه هجویری با دربار غزنوی و سلجوقی.. 131

4-2-2-1رابطه هجویری با مشایخ.. 133

4-1-2-3 شخصیت های متصوفه. 134

4-1-2-3-1 ابوالقاسم کرکانی.. 136

4-1-2-3-2 ابوالقاسم قشیری.. 137

4-1-2-3 -3از دیگر نام‌های درخشان در زندگی عارفانه هجویری ابوالعباس شقانی است: 139

4-1-2-3-4 مظفر حمدان. 140

4-1-2-3-5 ابوعلی الحسن بن ابی الحسن البصری.. 141

4-1-2-3-6  ابوالقاسم الجنید بن محمد بن الجنید القواریری.. 142

4-1-2-3-7 مالکم بن دینار. 143

4-1-2-3-8 ابوالسحاق ابراهیم بن ادهم بن منصور. 143

4-1-2-3-9ابوسعید فضل الله بن محمد المیهنی.. 144

4-2 فرهنگ… 146

4-2-1 باورها 148

4-2-2 ارزش‌ها 150

4-2-3 هنجارهای اجتماعی.. 152

4-2-3-1رسوم اجتماعی.. 152

4-2-3-2 رسوم اخلاقی.. 153

4-2-3-3-کنترل اجتماعی.. 155

4-3شخصیت هجویری.. 157

4-3-1 صورت هجویری.. 158

4-3-2 سیرت هجویری.. 160

4-3-2-1دیدگاه هجویری در باب تصوف… 161

4-4 تصوف… 164

4-4-1 ارتباط فقر و تصوف از دیدگاه هجویری.. 164

4-4-2دیدگاه هجویری در باب تصوف… 165

4-3-2-1 صفات و ویژگی های اخلاقی هجویری.. 165

4-3-2-1-1 تساهل و مردم داری از دیدگاه هجویری.. 165

4-3-2-1-2- مدارا و عدم خصومت و بخشندگی.. 167

4-3-2-2-طنز از دیدگاه هجویری.. 167

4-3-2-3-شعر در نزد هجویری.. 170

4-4-2-1 اعقاید. 172

4-4-2-1-1 اعتقاد به خواب از دیدگاه هجویری.. 172

4-4-2-1-2 رضا از دیدگاه هجویری.. 174

4-4-2-1-3- دیدگاه هجویری در مورد صحو سکر. 175

4-4-2-1-4  نماز از دیدگاه هجویری و بیان نظرات مشایخ.. 175

4-4-2-1-5  محبّت از دیدگاه هجویری.. 176

4-4-2-1-6  دوستی از دیدگاه هجویری.. 177

4-4-2-1-7 دیدگاه هجویری راجع به سماع. 178

4-4-2-1-8 تفسیر و تعبیر آیات و عبارات از دیدگاه هجویری.. 180

4-4-2-1-9 دیدگاه هجویری راجع به  خرقه. 182

4-4-2-1-10 خرق از دیدگاه هجویری.. 183

4-4-2-1-11شرط مقعه پوشیدن از دیدگاه هجویری.. 185

4-4-2-1-12 شرط پوشیدن مرقعات از دیدگاه هجویری.. 185

4-4-2-1- 13 آداب و رسوم و سنت: از دیدگاه هجویری.. 186

4-4-2-1-14 خرقه افکنی و جامه درانی: از دیدگاه هجویری.. 187

4-4-2-1-15 آداب سفر و اقامت کردن در جایی از دیدگاه هجویری.. 191

4-4-2-1-16 علم از دیدگاه هجویری.. 193

4-4-2-1-17  ملامت از دیدگاه هجویری.. 194

4-4-2-1-17-1 صورتِ ملامت راست رفتن.. 195

4-4-2-1-17-2 صورتِ ملامت قصد کردن. 196

4-4-2-1-18 اعتقاد به حل مشکلات از طریق ملامت از دیدگاه هجویری.. 198

4-4-2-1-19 رسم ملامت از دیدگاه هجویری.. 199

4-4-2-1-20 حج از دیدگاه هجویری.. 199

4-4-2-1-20-1 بیان خاطرات حج از زبان دیگران. 200

4-4-2-1-21 رحمت‌الهی  از دیدگاه هجویری.. 201

4-4-2-1-22  قبض و بسط – وقت  از دیدگاه هجویری.. 202

4-4-2-1-23 وقت… 203

4-4-2-1-24 ریاضت ازدیدگاه هجویری.. 203

فصل پنجم:نتیجه‌گیری

5-1 نتیجه‌گیری.. 207

5-2 پیشنهادات پژوهشی.. 209

فهرست منابع. 210

1-1 بیان مسئله تحقیق:

جامعه شناسی علمی است که زندگی اجتماعی مردمان جوامع گوناگون را با توجه به نهادهای اجتماعی موجود و روابط اجتماعی حاکم بر آن مورد مطالعه و تحقیق قرار می‌دهد.

ادبیات  هر دوره، نماینده روحیات و فراز و نشیب‌های اجتماعی است که در زمان‌های مختلف تغییر می‌یابد و در هر عصر معنی و مفهوم خاص خود را پیدا می کند بطوری که اوضاع اجتماعی هر دوره را می‌توان از ادبیات آن دوره شناخت و انعکاس آن را دریافت؛ چه ادبیات هر عصری رنگ اجتماعی خاص خود را دارد.

جامعه‌شناسی ادبیات شاخه‌ای از جامعه شناسی است که ساخت و کارکرد اجتماعی ادبیات و روابط میان جامعه و ادبیات  و قوانین حاکم بر آن را بررسی می  کند

این علم به بررسی ساختار و محتوای اثر ادبی و ارتباط آن با ساختار و تحولات اجتماع می‌پردازد و به محیط که در واقع در بردارنده عناصر اقلیمی،‌اوضاع سیاسی و اجتماعی حاکم بر ملت است توجه دارد. پیوند بین ساخت جامعه و اثر ادبی مقوله «جامعه شناختی ادبیات» را مطرح می‌سازد و محققان را بر آن می‌دارد تا به رابطه اثر ادبی و جامعه پرداخته و از مجرای آثار ادبی به گذشته بنگرند

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

دانشگاه سوره

دانشکده فرهنگ و ارتباطات

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

تحلیل یک آیین ارتباطی : بررسی معنا شناسی  پوشش زنان در جامعه امروز ایران

استاد راهنما:

دکتر عبدالله گیویان

استاد مشاور:

حجت الاسلام علی جعفری

بهمن- 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تحقیق پیش رو به آن دلیل نگاشته شده است که خواننده بتواند پس از مطالعه کامل آن آگاهی نسبتاً جامع و کاملی از عوامل موثر بر مسئله پوشش زنان در جامعه امروز ایران بدست آورد. این تحقیق با این پیش فرض انجام شده است که پوشش زنان ایرانی تا حد زیادی از آیین‌های ارتباطی که زنان را احاطه کرده‌اند تأثیر می‌پذیرد.

منظور از آیین در این پژوهش، آیین در مقام چگونگی و توصیف است، بنابراین تلاش شده است رفتار زنان در موضوع پوششی که برای خود انتخاب می‌کنند از یک نگاه توصیفی بررسی شود.

در این پژوهش تلاش شده است برای تحلیل پوشش زنان از تحلیل‌های فیزیولوژیک و روان شناختی جدا شده و پوشش آن‌ها را به عنوان یک پدیده ارتباطی تحلیل کنیم.

به زبان ساده تر این پژوهش در نظر دارد رفتار زنان در این موضوع را از این منظر بررسی کند که زنان به واسطه خصوصیات کلی و خاصی که دارند در چه فرآیند های ارتباطی قرار گرفته و چگونه متناسب با این فرآیندها تصمیم گیری و رفتار می‌کنند.

محقق در این پژوهش تلاش کرده است با بهره گیری از روش مردم نگاری، با مخاطب ارتباطی صمیمی و نزدیک بر قرار کرده و بتواند عوامل واقعی که رفتار او را در زمینه پوشش سامان می‌دهد شناسایی کند. آنچه در این موضوع بیشترین اهمیت را دارد درک چگونگی تفهم پدیده‌ها توسط مخاطب است.

محقق در این راه از روش‌های مشاهده مشارکتی، مصاحبه های عمقی و استفاده از اطلاع رسان بهره برده‌ و در قالب توصیف و تحلیل رفتار زنان در مسئله پوشش به سؤالات تحقیق پاسخ داده است.

آنچه در نتیجه این پژوهش به دست آمده است تبیین و تحلیل عوامل سیاسی، اجتماعی، فردی و دیگر عوامل تأثیر گذار بر رفتار زنان در مسئله پوشش است.

در این تحقیق دیدگاه زنان در مورد مسائل و مواردی که بر پوشش آن‌ها اثر می‌گذارد ذکر شده و چگونگی اثر گذاری این عوامل در گروه های مختلف زنان بررسی شده است.

فهرست

کلید واژه‌ها 18

مقدمه.. 19

فصل اول؛ کلیات تحقیق…. 20

1-1-طرح مسئله.. 21

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق…. 24

1-3-اهداف اصلی تحقیق…. 27

1-4-پرسش‌های تحقیق…. 28

فصل دوم؛ مبانی نظری تحقیق…. 29

2-1-پیشینه تحقیق…. 30

2-2-آیین چیست؟.. 34

2-3-مؤلفه های عمومی در تعریف آیین…. 38

2-4-تفسیر های غلط از آیین…. 50

2-5-آیین و تغییر اجتماعی…. 53

2-6-چهار مدل از تغییر آیینی…. 56

2-7-اجبار آیینی…. 57

2-8-پوشش……. 58

2-9-حجاب اسلامی زن… 60

2-10-پوشش زنان به مثابه آیین، در گستره تاریخ ایران… 62

2-11-ادبیات تحقیق…. 65

2-11-1- سبک زندگی…. 66

2-11-2- آرایش……. 70

2-11-3- حجاب، بد حجاب، بی حجاب….. 71

2-11-4-تعمیم… 72

فصل سوم؛ روش تحقیق…. 73

3-1-درباره روش تحقیق…. 74

3-2-روش تحقیق کیفی…. 75

3-3-روش تحقیق کیفی در ارتباطات….. 79

3-4-نمونه در تحقیق کیفی…. 80

3-5-نمونه گیری نظری…. 81

3-6-مردم نگاری…. 83

3-7-ابزار های گردآوری داده‌ها 85

3-8-مستند سازی داده‌ها 92

3-9-تحلیل داده‌ها 93

فصل چهارم؛ یافته های تحقیق…. 96

4-1- مؤلفه های سیاسی موثر بر پوشش زنان… 100

4-1-1- اجبار قانونی در پوشش……. 101

4-2-مؤلفه های اجتماعی موثر بر پوشش……. 106

4-2-1-محیط‌های موقتی و تأثیر آن بر پوشش……. 108

4-2-2- محیط‌های تأثیر گذار بر پوشش……. 111

4-2-3- محیط شهری و پوشش……. 115

4-2-4- روابط دوستانه و پوشش……. 117

4-2-5- تأثیر در اقلیت یا اکثریت بودن بر پوشش……. 123

4-2-6- برخوردهایی برای اصلاح حجاب….. 125

4-2-7- پوشش و تأثیر متقابل آن بر تعاملات روزمره. 134

4-2-8- سختی‌های رفتاری پوشش……. 141

4-2-9-ازدواج و پوشش (قبل ازدواج). 143

4-2-10- ازدواج و پوشش (پس از ازدواج). 150

4-2-11- نقش شوهرها در پوشش زنان… 151

4-2-12- غیرت مردانه و تأثیر آن‌ بر پوشش زنان… 153

4-2-13- رقابت‌های زنانه و تأثیر آن بر پوشش……. 158

4-2-14- رابطه با جنس مخالف و تاثیرآن  بر پوشش……. 163

4-2-15- تأثیر متقابل امنیت و پوشش……. 165

4-2-16- وسایل ارتباط جمعی و الگو دهی برای پوشش……. 170

4-3- مؤلفه های فردی موثر بر پوشش زنان… 172

4-3-1- عنصر دین و پوشش……. 173

4-3-2-زیبایی و پوشش……. 180

4-3-3- شخصیت بالینی و تأثیرش بر پوشش……. 185

4-3-4- دغدغه های ذهنی و تأثیر آن بر پوشش……. 187

4-3-5-تأثیر متقابل اعتمادبه‌نفس و پوشش……. 189

4-3-6- تأثیر حیا بر پوشش……. 190

4-4- آیین‌های موثر بر پوشش زنان… 191

4-4-1- موقعیت‌های شغلی و پوشش……. 192

4-4-2- پوشش و آیین‌های خانوادگی…. 200

4-5- معانی که از پوشش زنان برداشت می شود.. 211

4-5-1- فرا قشری شدن بد حجابی…. 212

4-5-2- وضعیت مالی و پوشش……. 215

4-5-3- اقوام و پوشش……. 217

4-5-4- آب و هوا و پوشش……. 218

4-6-برداشت‌های فردی از حجاب….. 219

4-6-1- بد حجاب‌های معتقد… 220

4-6-2-چادری‌های بی حجاب….. 222

فصل پنجم؛ جمع بندی و تفسیر یافته ها 225

5-1- جمع بندی و نتیجه گیری…. 226

5-2- تفسیر یافته ها 238

5-2-1-مد گرایی و پوشش……. 239

5-2-2- تولید و پوشش……. 244

5-2-3- تاثیر فرهنگی اجباری شدن حجاب….. 246

5-2-4-تأثیر فرهنگی انقلاب اسلامی بر پوشش……. 250

5-2-5-ریشه های تاریخی برای بی حجابی…. 254

5-2-6- نماد های متراکم… 257

5-2-7-  تقدم و تاخر اندشه در پوشش……. 258

5-2-8- مهندسی رفتار. 263

5-2-9- بی‌برنامگی در عرصه فرهنگ پوشش……. 264

5-2-10- تنبلی فرهنگی…. 265

5-2-11-آمادگی روحی زنان بد حجاب برای گرایش به حجاب….. 268

5-3- محدودیت‌های تحقیق…. 269

5-4- پیشنهاد های تحقیق…. 270

منابع و مأخذ: 271

پیوست‌ها 274

مصاحبه با زهرا 25 ساله.. 275

مصاحبه با زهرا 24 ساله.. 285

مصاحبه با زهرا 30 ساله.. 302

نکته برداری از مصاحبه با سارا 313

مصاحبه با فاطمه 36 ساله.. 316

نکته برداری از مصاحبه با فاطمه.. 326

مصاحبه با فائزه 26 ساله.. 328

نکته برداری از مصاحبه با مریم… 338

مصاحبه با آزاده و ندا 340

مصاحبه با مینو.. 352

پیشگفتار

تغییرات پر شتاب پوشش زنان در جامعه امروز ایران، موضوعی است که به ندرت می‌توان کسی را یافت که به آن فکر نکرده و یا در مورد آن اظهار نکرده باشد و از دیگر سو موضوع پوشش زنان موضوعی است که در جامعه محل بسیاری از بحث‌ها و اختلاف نظرهاست تا جایی که گاهی محلی برای گرم شدن تنور اختلاف سیاسیون و طرفداران آن‌ها می‌شود.

از سوی دیگر پوشش به عنوان نمادی متأثر از فرهنگ جامعه ایرانی در پس خود معانی بسیاری از تغییرات سریع فرهنگ ایرانی دارد و در صورت بررسی و تحلیل آن می‌توان از تأثیر گذاری مؤلفه های دیگر فرهنگی آگاه شد. اما عامل مهم‌تری که محقق را به نگارش این تحقیق راغب کرد این موضوع بود که پوشش زنان ایرانی به عنوان یک رفتار دینی و مورد تاکید دین دچار تغییرات سریع و شتابان به سوی برهنگی نسبی شده و به نظر می‌رسد برای کنترل و بهبود وضعیت آن باید فکری اندیشید.

برای رسیدن به فرآیندی که بتوان بر پوشش زنان ایرانی تأثیر گذاشت، اولین گام در نظر گرفتن مجموعه عوامل تأثیر گذار بر پوشش زنان است. در واقع برای تأثیر گذاری مفید و صرف هزینه و تلاش معقول باید به نگاهی مهندسی وار در مسئله پوشش دست یافت.

در واقع نگارنده تأکیدات مقام معظم رهبری در لزوم مهندسی فرهنگی را الگوی خود قرار داده و تلاش کرده است با احصا مجموعه عوامل تأثیر گذار بر پوشش زنان، مقدمه ای برای مهندسی فرهنگی حجاب نگاشته باشد.

البته این ادعا که محقق تمام مجموعه عوامل تأثیر گذار بر پوشش را احصا کرده‌ام ادعای بزرگ و نا معقول به نظر می‌رسد اما می‌توان ادعا کرد که در این پژوهش سعی شده است آنچه در موضوع پوشش زنان به نظر می‌آمده است گردآوری شود

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه تعزیه و نقش آن در تبلیغ وارتباطات دینی مردم ایران

دانشگاه سوره

دانشکده فرهنگ و ارتباطات

پایان نامه تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

 

عنوان پایان نامه :

تعزیه و نقش آن در تبلیغ وارتباطات دینی مردم ایران

 

استاد راهنما :

دکتر امید علی مسعودی

 

استاد مشاور :

دکتر حسین طوسی معتمد

  

اردیبهشت 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

تعزیه نمونه بارز نبوع نمایشی ایرانیان است که ردپای آن هنوز هم در استان‌های مختلف از شمالی ترین شهرهای خراسان و آذربایجان تا جنوبی ترین شهرهای سیستان و اهواز از پهنه کویر تا حاشیه های زاگرس و البرز و از دریای خزر تا خلیج فارس، در ایام محرم دیده می‌شود.تعزیه هنری است که به نوعی درون خود از تمام هنرها وام گرفته است. در تعزیه علاوه بر آئین های مذهبی هنرهایی همچون، نمایش، ادبیات، موسیقی و هنرهای تجسمی را نیز می‌توان مشاهده کرد.

در این پژوهش تعزیه به عنوان یکی از اصیل ترین و پرسابقه ترین هنرهای اسلامی در چهارچوب هنرهای ارتباطی بررسی و مطالعه شده است و به نقش بازیگری، مکان نمایش، رخت و لباس، حیوانها، اکسسوار، موسیقی و کارگردانی تعزیه پرداخته شده و تأثیر این هنر نمایشی- سنتی در تبلیغات و ارتباطات مدرن تعقیب می‌شود تا بتواند نقش آفرینی خود را در عصر ارتباطات و در جامعه امروز ایران اسلامی بار دیگر فراهم کند.

در این پژوهش ازروش های ترکیبی گردآوری اطلاعات از جمله مصاحبه، ‌مشاهده، فرهنگ شفاهی در مصاحبه، تئاتر و فرهنگ تصویری استفاده شده است و مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است تا تعزیه به عنوان هنرچندلایه وفرامتنی وآمیخته با انواع هنرها که هر یک به نوعی وام دار ادبیات است، بتواند با گذری به نقش آن در تبلیغ و ارتباطات دینی این مرز و بوم، زمینه حضور آن را در ذهن مخاطب فراهم کند.

کلید واژه ها: تعزیه، تبلیغات دینی، ارتباطات دینی، مردم ایران

فصل اول- کلیات

1- 1 – مقدمه

2- 1- بیان مسئله

3- 1- اهداف تحقیق

4-1- ضرورت و اهمیت تحقیق

 

1- 1 -مقدمه

ارتباطات و اطلاعات ابزاری مهم برای تصمیم گیری، تعامل بین انسانی، هویت بخشی و هویت ستاندن، جهت دهی به افکار و اندیشه ها و ابزاری برای سلطه است و نقش هنرهای آیینی سنتی از جمله هنر ماندگار و اصیلی همانند تعزیه که هنر ارتباطی اسلامی ایرانی محسوب می‌شود به دلیل عمق مطلب و تأثیرگذاری آن بر مخاطب بیش از پیش می‌تواند بر فکر و ذهن و روح و حتی جسم بیننده اثرگذار باشد و و در این میان خود تعزیه خوان هویداست که گویی یک وسیله ارتباط جمعی زنده است.

با به وجود آمدن زندگی شهری در قرن بیستم و پیدایش هنرهای تصویری و رسانه های دیداری مانند سینما و تلویزیون سلیقه مردم این سرزمین تغییر کرده و هنرهای سنتی از جمله تعزیه وادار به عقب نشینی شده و برای بقای خود شکل و محتوای هنری خود را در رسانه، سینما و تئاتر مدرن یافتند تا تعزیه نیز در عصر جدید راه خود را در هنر تئاتر و سینما جست و جو کند.

تعزیه و تعزیه خوانی نمایش آیینی مذهبی ایرانیان است. این هنر نه از عربستان و عراق که خاستگاه دین مبین اسلام است به ایران آمده، نه از فرنگستان، ایران تنها کشور اسلامی است که نمایش تعزیه را به مقیاس جهانی آفرید.

ایرانیان شیعه در ساختن تعزیه و به نمایش درآوردن واقعه های کربلا و حدیث مصایب سیدالشهدا به سنت نمایش‌های آئینی ایرانیان قدیم و شیوه اجرای مناسک و آئین های آنان و پاره ای از عناصر اسطوره ای و حماسی سازنده نمایش‌های آئینی نظر داشته اند.

تعزیه از نظر لغت به معنی اظهار همدردی، سوگواری و تسلیت است (شهیدی،1380:ص 62). ولی به عنوان شکلی از نمایش ریشه در اجتماعات و مراسم یاد کرد شهادت امام حسین (ع) در ایام محرم دارد و در طول تکامل خود بازنمایی محاصره و کشتار صحرای کربلا محور اصلی آن بوده و هیچ گاه ماهیت مذهبی اش را از دست نداده است.

مضمون تعزیه رویارویی دو نیروی خیروشر، اهورایی و اهریمنی است که در ظاهر نیروی شر پیروز می گردد، ولی پیروزی واقعی و باطنی از آن نیروهای اهورایی و خیر می باشد.

نمایش مصایب در تعزیه خوانی چنان شور و غوغایی در درون مومنان پدید می‌آورد که رشته های پیوندشان را با زندگی دنیوی می گسلد و آنان را به فضای قدسی پر رمز و رازی که تجلی‌گاه روح مقدسان و نیاکان است می برد.

تعزیه خوانی درراستای مسجد و منبر و دور از قلم و عمل و نفوذ دستگاه رسمی مذهبی ایران در میان توده مردم شکل گرفت.

تعزیه خوانی بر مردم جامعه های سنتی – مذهبی گذشته و گروههای مذهبی سنت گرایی امروزی بیش از هر شکل دیگر مناسک و شعایر مذهبی توانسته تاثیر بگذارد. تعزیه خوانان با به نمایش در آوردن وقایع کربلا در احساسات مذهبی و روان جمعی عامه مردم را در برابر رخدادهای حزن آور کربلا بر می انگیزانند و از این طریق فلسفه حق جویی و از خود گذشتگی شهیدان حماسه آفرین تاریخ تشیع را همچون نمونه برتر در ذهن و خاطر آنان زنده نگه می دارند.

تعزیه(شبیه‌خوانى) نمایشى آیینى است، نمایشى منظوم و موسیقایى که از دل عزادارى‌هاى شیعیان ایرانى بر پیشواى سوم خود برآمده و اعتقادها و چگونگى نگرش ساکنان سرزمین بزرگ ایران را باز مى‌تاباند. در این نمایش می توان پیوند اعتقادها، اساطیر و آیین‌هاى باستانى ایران زمین را با اعتقادات اسلامى به روشنى مى‌توان مشاهده کرد و چهره پهلوانان اساطیرى را در قهرمانان و شخصیت‌هاى تاریخ صدر اسلام، که مجالس تعزیه حول محور ایشان شکل مى‌گیرد، بازشناخت. این نمایش همچون تمامى نمایش‌هاى آیینى و هنرهاى مقدس نمایشى، نمادین است. نمایشى که درگیرى ابدى خیر و شر و اهورا و اهریمن را در هیئت اولیا و اشقیا به تصویر مى‌کشد. نمایشى که عوام آن را ساختند و خواص ـ گاه به‌ناچار ـ به حمایت و برکشیدنش برخاستند.

2- 1- بیان مسئله

هنر ارتباطی آئینی تعزیه نمایش مذهبی مردم ایران زمین چندی است که دراثربرخورد بازندگی شهرنشینی ومدرنیزاسیون به عقب نشینی وادار شده اما تاثیر خود را در تئاتر وسینمای مدرن ایران داشته است به طوری که کارگردانان تاثیرگذار سینمای کشور چه در زمینه تئاتر وسینما الگوپذیری خودرا از آن در آثار خود نشان داده اند. مسلما نگاه به آیین ها و سنتهای گذشته و تاثیر آن بر رسانه ها می تواند عمل نابی به شمار اید.

با توجه به اینکه نمایش تعزیه به عنوان نمایش آئین شیعیان که در فضایفرهنگی – ارتباطی جامعه ایران بسیار پر رونق بوده امروز به تحول خود نزدیک شده است، باید به ویژگی ها وشاخص های آن از جمله زیبایی شناسی و تکنیک های اجرایی، شکل موسیقی، نقش تماشاگر و بازیگر در اجرا پرداخت تا قدمی در شناخت این آیین ارتباطی و احیای پر صلابت آن برداشته شود.همچنین در این تحقیق علاوه بر شناخت تعزیه بر دریافت آن درسینما و تئاتر اشاره می کنیم و قابلیت های اجرایی وظرفیت های نکنیکی آن را در هنرهای ارتباطی معاصرمورد ارزیابیقرار خواهیم داد. از این رو با بررسی و تحلیل عوامل مرتبط با تعزیه، این سنت مورد کا رعلمی قرار می گیرد، باشد که در جهت معرفی آن بتوان قدم های موثری برداشت.

جابر عناصری درپژوهش های خود توانسته است نسخه های این سنت آیینی را جمع آوری کرده و در کتاب نمایش ونیایش در ایران به این مراسم پرداخته است،اما در مورد نقش تعزیه در هنرهای ارتباطی و همچنین مقوله زیباشناسی این مراسم آئین کار پژوهشی مبسوطی دیده نمی شود که پژوهشگر با اتکا به داده های  اطلاعاتی تصویری این جستجوی علمی را در جهت کاربرد این آیین ادامه می دهد.(عناصری،1366)

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه جایگاه تبلیغ دینی در سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی کشور

 دانشگاه سوره

                 دانشکده فرهنگ و ارتباطات

                                 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی 

عنوان :

جایگاه تبلیغ دینی در سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی کشور :

بررسی تطبیقی پنج دوره برنامه های توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله

(براساس اسناد مکتوب)

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر امیر عبدالرضا سپنجی

                                                         استاد مشاور :

جناب آقای دکتر حسن خجسته باقرزاده                                                

اسفندماه1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی جایگاه تبلیغ دینی درسیاست ها وبرنامه ریزی های فرهنگی کشور، بررسی تطبیقی پنج دوره برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور وسندچشم انداز بیست ساله است. از آنجا که این پژوهش، کاربردی می باشد و در زمره تحقیقات کیفی قرار دارد، از روش مطالعات اسنادی استفاده شده است. محتوای مورد تحقیق را پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وسندچشم انداز بیست ساله کشور تشکیل می دهد. باتوجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش، دربرنامه اول ودوم ازالگوی خاصی برای تدوین بخش فرهنگ استفاده نشده است. توجه به بخش فرهنگ وتبلیغ دینی در برنامه ریزی فرهنگی برنامه اول ودوم بسیارضعیف بوده است بطوریکه در برنامه اول تنها یک تبصره از52تبصره ودر برنامه دوم 6 تبصره از 101 تبصره به حوزه فرهنگ وتبلیغ دینی پرداخته است. از برنامه سوم به بعد برنامه ها با دید واقع بینانه تری تنظیم شدند وهرچه رو به جلوتر حرکت کردیم بیشتر اصول برنامه ریزی در برنامه ها رعایت شده است، بطوری که برنامه پنجم نسبت به دیگربرنامه ها جامع تر است. بابررسی صورت گرفته مشخص شدکه برنامه ریزان کشور از الگوی توسعه گرا برای تدوین برنامه های سوم، چهارم وپنجم استفاده نموده اند.درتمام برنامه ها رویکرد مصداق گرایانه به ارتباط دین وفرهنگ مشاهده شد. فقط برنامه های چهارم وپنجم توسعه  بعد از سندچشم انداز بیست ساله تهیه وتدوین گردیده اند. براساس مشاهدات صورت گرفته در سندچشم انداز بیست ساله فرهنگ وتبلیغ دینی به خوبی مورد توجه قرارگرفته است. طبق بررسی انجام گرفته بخش فرهنگ در برنامه های چهارم وپنجم منطبق بر اهداف ترسیم شده در سندچشم انداز بیست ساله است.

الف- فهرست مطالب

فصل اول : 1

مقدمه : 2

الف . هدف اصلی: 4

ب .اهداف فرعی: 4

 • پیشینه تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

الف . پایان نامه ها : 5

ب . کتاب ها : 6

الف . سوال اصلی : 7

ب . سوال های فرعی : 7

فصل دوم : 8

مقدمه : 9

الف . تبلیغات نخستین : 15

ب . تبلیغات چاپی اولیه : 15

ج . پیدایش تبلیغات نوین : 16

د. موسسه های تبلیغاتی نوین : 18

ه. رسانه الکترونیک : 18

الف . تقسیم بندی تبلیغات برمبناهای مختلف : 21

ب . تبلیغات محلی : 21

ج . تبلیغات ملی : 21

د. تبلیغات بین المللی – جهانی : 21

الف . اقدام مستقیم : 25

ب. اقدام غیر مستقیم : 25

-الف. مرحله اول : 35

-ب . مرحله دوم : 35

-ج. مرحله سوم : 35

الف . الگوهای سیاست گذاری فرهنگی  : 40

ب. الگوی آرمان شهرگرایی : 40

ج. الگوی راهبردی : 43

د. الگوی توسعه گرا : 43

الف) نسبت دین اسلام و فرهنگ با رویکرد مصداق گرایی : 45

ب) نسبت دین و فرهنگ با رویکرد کارکردگرایی : 46

فصل سوم : 49

مقدمه : 50

فصل چهارم : 58

الف . هدفهای کلی : 62

ب. گسترش کمی و ارتقای کیفی فرهنگ عمومی:……………………………………………………………….64

ج . تبصره های فرهنگی برنامه اول: 66

الف . هدفهای کلی کیفی : 70

ب . هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه های ایمان مذهبی: 73

ج . تبصره های فرهنگی برنامه دوم : 74

الف . تبصره های فرهنگی برنامه سوم : 80

الف . تبصره های فرهنگی برنامه چهارم: 95

الف . تبصره های فرهنگی برنامه پنجم: 110

الف . سوال اصلی: 117

ب. سوال های فرعی: 117

ج . برنامه اول : 118

د . برنامه دوم : 120

ه . برنامه سوم : 122

ی. برنامه چهارم : 124

و. برنامه پنجم : 125

سند چشم انداز بیست ساله: 127

فصل پنجم: 130

منابع: 134

ب- فهرست جداول و نمودارها

نمودار شماره 1  – قانون برنامه اول : 66

نمودار شماره 2  –  تصویرکلی برنامه اول : 67

نمودار شماره 3  – خط مشی های اساسی برنامه اول : 69

نمودار شماره4  –  سیاستهای کلی برنامه دوم : 78

نمودار شماره 5 – هدفهای کمی کلان برنامه دوم : 78

نمودار شماره 6 – خط مشی های اساسی برنامه دوم: 79

نمودار شماره 7 – تصویر کلی برنامه سوم : 87

نمودار شماره 8 – تصویر کلی برنامه چهارم : 104

نمودار شماره 9  – تصویر کلی برنامه پنجم : 120

جدول شماره 1  – الگوی آرمانشهرگرایی: 42

جدول شماره 2 – اعتبارات جاری برنامه اول : 76

جدول شماره 3 – اعتبارات عمرانی برنامه اول : 76

مقدمه :

فرهنگ مجموعه ای از باورها، آیین ها، اندیشه ها، آداب و رسوم و ارزش های حاکم بریک جامعه است. به عبارتی دیگر فرهنگ مقوله ای است که در سطح جامعه وگروه و در تعامل میان این دو معنا پیدا می کند. در واقع فرهنگ مقوله ای فراگیر است و انسانها به صورت خودآگاه و ناخودآگاه از آن بهره مند می گردند و بر آن تأثیر می گذارند . فرهنگ مهمترین عامل در شخصیت دادن و شکوفا نمودن استعدادهای نهفته افراد جامعه به شمار می رود و بیانگر هویت یک اجتماع است. هر جامعه ی انسانی، دارای فرهنگ خاص خود می باشد که ریشه در تاریخ، آداب، رسوم، زبان، دین و اعتقادات آن جامعه دارد. فرهنگ از دیرباز مورد توجه اقشار مختلف جامعه به خصوص اندیشمندان و سیاستمداران بوده است و از زمانی که به عنوان مبنای توسعه شناخته شد، توجه به آن فزونی یافت. از این زمان به بعد هر جامعه و کشوری که به دنبال توسعه است، باید به ریشه های فرهنگی خویش توجه نموده و گامهای اساسی در جهت اشاعه و توسعه آن بردارد.(پهلوان،1390)

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه رابطه گرایش به استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران شرق

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایشارتباطات

عنوان :

رابطه گرایش به استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست

 و ویژگیهای کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی منطقه 13پستی)

استاد راهنما :

دکتر فیروز دیندار

استاد مشاور :

دکتر اسماعیل کاووسی

 خرداد1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

صفحه                           عنوان
1                            چکیده
2       فصل اول-  کلیات پژوهش–    مقدمه
3–         بیان مسئله پژوهش
4–         اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
7–         اهداف پژوهش
8–         سوالات تحقیق
8–         فرضیات تحقیق
9–         مفاهیم و واژگان
12–         قلمرو تحقیق
12–         مدل تحقیق
فصل دوم- ادبیات تحقیق
13–          بخش اول
12–         پیشینه و سابقه موضوع پژوهش
–         بخش دوم
1616–         مروری بر تئوری های مرتبط با پژوهش
–         مقدمه–         پست و نظریه های توسعه

–        مفاهیم توسعه

–        توسعه

–        نوسازی

–        نوسازی و توسعه

–        مروری اجمالی بر تاریخچه نظریه های توسعه

17
18
19
20
21

فهرست مطالب

صفحه                           عنوان
22                   –    نظریه های کلاسیک توسعه–    نظریه های مدرن توسعه
23–         نظریه های پسامدرن توسعه
27–         نگرش سیستمی نسبت به توسعه
30–         نظریه های ارتباطات و توسعه
30–         نظریه های ارتباط برای توسعه
31–         پارادیم نوسازی
32–         نظریه ارتباطات و نوسازی
33–         گذر از جامعه سنتی
34–         موانع نوسازی و توسعه
34                 –   موانع ایدوئولوژیک
34                   –    موانع انگیزشی
35–         موانع نهادی
35–            موانع تشکیلاتی
36–            تأثیر عوامل فرهنگی بر اداره امور توسعه
37–         پست و توسعه–         مقدمه

–        پست یک عامل توسعه اجتماعی

–        پست یک عامل توسعه فرهنگی

–        پست یک عامل توسعه اقتصادی

–              بخش سوم

–        خدمات ارتباطی پست

37
36
37
38
40
40

فهرست مطالب

صفحه                           عنوان
40                   –    مقدمه–    تاریخچه صنعت خدمات پستی در ایران
41–         فرآیند های عملیاتی پست
43–         کیفیت و امنیت خدمات
47–         سطح دسترسی
48–         تحولات جهانی و اثر آن بر پست
48–         بررسی تحولات ارتباطات و فناوری اطلاعات و اثر آن بر روی پست
49–         تأثیر فناوری های ارتباطی بر روی پست
50–         اینترنت و پست
52–         تأثیر فناوری ارتباطات بر روی پست
54                 –   علاقه مصرف کنندگان به استفاده از کاغذ
56                   –    نقش فناوری اطلاعات در جانشینی نامه
59–         بررسی جهانی شدن و اثر آن بر پست
61–            تأثیر جهانی شدن بر پست
–         بخش چهارم
63–         پست به مفهوم یک نهاد ارتباطی–         مقدمه

–        بررسی نقش و جایگاه پست در نظام اجتماعی

–        نقش پست در حفظ محیط زیست

–        نقش پست در کاهش سفرهای درون شهری

–         نقش پست در فرآیند های نظام اداری

–        نقش و جایگاه پست در نظام فرهنگی

63
65
68
70
71
73

 

فهرست مطالب

صفحه                           عنوان
73                   –    بررسی نقش پست در ارتقاء جایگاه فرهنگی عمومی–    بررسی نقش پست در ارتقاء جایگاه تخصصی جامعه
75–         بررسی نقش پست در تسهیل ارتباطات فرهنگی
78–         بررسی و نقش و جایگاه پست در نظام اقتصادی
79–         نقش پست در صرفه جویی و بهره وری
81–         بررسی نقش و جایگاه پست در نظام سیاسی
81–         بررسی نقش پست در ارتباط دو سویه سازمان های غیر دولتی – مردم
86–         بررسی نقش پست در ارتباط دو سویه بین المللی حکومت ها- مردم
87–         تحلیل خدمات پستی
88–         تحلیل تاریخ شناختی پست در ایران
89                 –   تحلیل فرهنگ شناختی پست در ایران
92                   –    تحلیل جامعه شناختی پست در ایران
93–         مدل ارتباطی در پست
–         بخش پنجم
99–            کیفیت زندگی شهری
99–         مفهوم کیفیت زندگی–        خاستگاه مفهوم کیفیت زندگی

–        تعریف کیفیت زندگی

    کیفیت زندگی به مثابه رضایت از زندگی

–        تعاریف مبتنی بر وجوه چندگانه

–        رویکرد عاملیتی و کیفیت زندگی

99
100
100
101
103

فهرست مطالب

 

صفحه                           عنوان
103                   –    رویکرد مطلوبیت گرایی–    رویکرد ارزش های عام
108–         رویکرد نیاز محور
117–         رویکرد ساختاری و کیفیت زندگی
118–         رویکرد دیالکیتیک دموکراتیک برنارد
120–         کیفیت فراگیر زندگی برگر- اشمیت و نول
122–         سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی
124–         ابعاد کیفیت زندگی شهری
فصل سوم– روش شناسی پژوهش
–         مقدمه
125                 –   نوع و روش اجرای پژوهش
126                   –    روایی و پایایی ابزار سنجش
127–         جامعه آماری و تعیین حجم نمونه
128–        روش‌های نمونه‌گیری
128–            روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل پژوهش–        مقدمه

– تجزیه و تحلیل توصیفی (ویژگی های جامعه شناختی)

    داده های توصیفی سوالات پرسشنامه

–         تجزیه و تحلیل استنباطی (بررسی و آزمون فرضیه ها)

125
125
132

 

فهرست مطالب

صفحه                           عنوان
142فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات–   بخش اول- نتایج
142–         یافته های ناشی از ادبیات تحقیق
143–         یافته های ناشی از گویه های تحقیق
144–         یافته های ناشی از آزمون فرضیه ها
147            –  بخش دوم – پیشنهادات
147–         پیشنهادات ناشی از ادبیات تحقیق
148–         پیشنهادات ناشی از فرضیه ها
150–         پیشنهادات برای محققین آتی
150                 –   محدودیت و دشواری های تحقیق
152  فهرست منابع و مآخذ

 

 

فهرست جدول ها

صفحهعنوان                          
51تاریخچه اختراع و شیوع نامه الکترونیکیجدول 2- 1
52فنآوری ها جدید تأثیر گذار بر پستجدول 2- 2
70بازار بالقوه فعالیت های پستی و سهم شرکت پستجدول 2- 3
102حوزه های مختلف بکارگیری مفهوم کیفیت زندگی براساس مطالعه فرانسجدول 2- 4
116فهرست قابلیت های کارکردی پایه ای ناسباومجدول 2-5
121کیفیت زندگی و تغییر اجتماعی در دو سطح فردی و اجتماعیجدول 2-6
127ارزیابی پایایی ابزار اندازه گیریجدول 2-3
130توزیع فراوانی به تفکیک جنسیت پاسخگویانجدول 4- 1
131توزیع فراوانی به تفکیک میزان تحصیلات پاسخگویانجدول 4- 2
132جدول توزیع فراوانی به تفکیک شغلجدول 4- 3
133توزیع فراوانی به تفکیک وضعیت تأهل پاسخگویانجدول 4- 4
134توزیع فراوانی به تفکیک سن پاسخگویانجدول 4- 5
136مقایسه میانگین و انحراف معیارجدول 4-6
137توزیع فراوانی و پاسخ به سوالات گرایش به استفاده از خدمات نوین پستیجدول 4-7
139توزیع فراوانی و پاسخ به سوالات کیفیت زندگی شهریجدول 4-8
142آزمون فرضیه  رابطه استفاده از خدمات ارتباطی نوین و کیفیت زندگی شهریجدول 4-9
143آزمون فرضیه  رابطه استفاده از خدمات ارتباطی نوین و کیفیت اقتصادی شهریجدول 4-10
144آزمون فرضیه  رابطه استفاده از خدمات ارتباطی نوین و کیفیت اجتماعی زندگی شهریجدول 4-11
145آزمون فرضیه  رابطه استفاده از خدمات ارتباطی نوین و کیفیت محیطی زندگی شهریجدول 4-12

 

فهرست نمودارها

صفحهعنوان                          
50زمان مورد نیاز (به سال) برای نفوذ رسانه در میان افراد جامعه آمریکانمودار 2- 1
54نرخ رشد نامه در مقایسه با سایر بدیل ها در بازار ارتباطات   2000- 2010نمودار 2- 2
55ترجیح استفاده کنندگان برای دریافت مطالبنمودار 2- 3
130توزیع فراوانی به تفکیک جنسیت پاسخگویاننمودار 4- 1
131توزیع فراوانی به تفکیک میزان تحصیلات پاسخگویاننمودار 4- 2
132توزیع فراوانی به تفکیک شغل پاسخگویاننمودار 4- 3
133توزیع فراوانی به تفکیک وضعیت تأهل پاسخگویاننمودار 4- 4
134توزیع فراوانی به تفکیک سن پاسخگویاننمودار 4- 5
136مقایسه میانگین هانمودار 4- 6

فهرست اشکال

صفحهعنوان                          
12مدل تحقیقشکل 1- 1
44نمایی شماتیک تز فرآیند عملیات پستیشکل 2- 1
59ابعاد جهانی شدنشکل 2- 2
60جنبه فرهنگی جهانی شدنشکل 2- 3
93مدل ارتباطی ارسطوشکل 2- 4
94مدل ارتباطی لاسولشکل 2- 5
94مدل ارتباطی شانون و ویورشکل 2- 6
97مدل ارتباطی در پستشکل 2- 8
114بازسازی رویکرد قابلیتی سن در زمینه کیفیت زندگیشکل 2- 9

چکیده

«پست» از قدیمی ترین نهادهای بشری و اولین سازمان ارتباطی جهان است. مطالعات تجربی حاکی از آن است که پست عامل مهمی در امر توسعه ملت ها بوده و بین توسعه بخش پستی و پیشرفت و توسعه کشورها, رابطه همبستگی وجود دارد. همچنین «پست» به عنوان یک عامل زیربنایی در بسیاری از حوزه‌های زندگی جوامع پیشرفته، نقشی اساسی ایفا نموده است.نگاهی به وضعیت پست کشور حاکی از عدم توسعه و توانمندی مورد انتظار این سازمان در ایران است. متوسط سرانه ترافیک مرسولات پستی، به عنوان شاخص اصلی ارزیابی توسعه یافتگی پست، در کشورهای پیشرفته بیش از 500 مرسوله است، این آمار در کشور ایران به زحمت به عدد 12 مرسوله می رسد و عملاً پست ایران عملکرد موفق و مورد انتظار خود را ندارد. این در حالی است که بر اساس پیش بینی های صورت گرفته ترا از سوی دیگر مطالعات انجام شده حاکی از این نکته است که حجم ترافیک مرسولات پستی در کشور, سالانه در حدود 4 میلیارد فقره می باشد که تنها قریب به20 درصد آن جذب شبکه پستی کشور می شود و بقیه توسط عناصر و مؤسسات غیر رسمی, مثل پایانه های مسافربری یا توسط خود افراد که اصطلاحاً به «خود پستچی گری» تعبیر می شود، انجام می گیرد. در این تحقیق ضمن تبیین جایگاه پست به عنوان یک نهاد ارتباطی، بررسی رابطه گرایش به استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست بر روی ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی کیفیت زندگی شهری به عنوان اهداف تحقیق، تعریف و پژوهش کتابخانه ای و میدانی برای دستیابی به این اهداف انجام شده است.روش اجرای تحقیق «پیمایشی» بوده و برای گردآوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها از ابزار «پرسشنامه» استفاده شده است. عمده ترین نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین گرایش به استفاده از خدمات و سرویس های نوین پست و  کیفیت زندگی شهری ساکنان منطقه 13 پستی رابطه معنا داری وجود. جهت این رابطه عکس بوده و شدت آن متوسط می باشد.

1-1- مقدمه

اگر چه پیدایش شهر و شهرنشینی به چندین هزار سال پیش از میلاد مسیح، در دره های بزرگ بین النهرین، نیل و چین می رسد، لیکن انقلاب صنعتی تحولی جدید در عرصه شهرنشینی بود که منجر به پدید آمدن شهرهای قارچی،ظهور شهرهای میلیونی و پیدایش نواحی شهری گردید.نخستین شهرهای صنعتی در انگلستان ظاهر شدند چنانکه دود کارخانه ها و تأسیسات صنعتی به فضای شهری تصویری داد که تا آن زمان در تاریخ شهرنشینی دیده نشده بود. به تدریج شهرها دو قطبی شدند و مناطق فقیرنشین کارگری با واحدهای مسکونی آلوده و غیربهداشتی در پیرامون مراکز صنعتی و تجاری شهر ظاهر شدند (شکویی، 1383 : 171 ).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهران

چکیده

 

مفهوم اعتماد مردم به رسانه و خبرهائی که منتشر می شود زیر بنائی ترین عامل کارکرد مطلوب و اثر بخش رسانه محسوب می شود این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان شهرستانهای جنوب شرق استان تهران به  اخبار 30/18 شبکه 5 سیما  می پر دازد .

در این پژوهش از روش پیمایشی که یکی از کارآمد ترین و معمول ترین شیوه های تحقیق در علوم اجتماعی است، بهره گرفته ایم.جامعه آماری تحقیق شهروندان شهرستانهای پاکدشت، ورامین، قرچک و پیشوا می باشند که حجم نمونه ازفرموا کوکران 384 نفر مشخص شد که با پرسشنامه حضوری نظرات آنها را جویا شدیم و بانرم افزار spss نسخه 16تجزیه و تحلیل شده است. تجزیه وتحلیل در دو بخش توصیفی واستنباطی انجام شده است.

به طور کلی 5/32 درصد از تلویزیون و30 درصد از بخش های خبر ماهواره اخبار مورد نیاز خود را کسب می کنند . 7/35 درصد از پاسخگویان  اعتماد خیلی کم وکم به اخبار تلویزیون دارند.

همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد، بیشترین بیننده بخش خبری با36 درصداز پاسخگویان مربوط به بخش خبری ساعت 20:30  شبکه دو سیما می باشد و بخش خبر 30/18 شبکه 5 سیما فقط 2/12 درصد بیننده در شهرستانهای استان تهران دارد. 71 درصد معتقدند اخبار شهرستانهای استان تهران تهران  پرداخته  نمی شود و در این بخش خبری بیشتر به اخبار شهر تهران توجه می شود. 8/59 درصد معتقدند در صورت پخش اخبار به همین منوال مخاطبان اخبار30/18 شبکه 5 سیما کاهش پیدا می کند.

پاسخگویان با تحصیلات بالاتر اعتماد کمترو افراد با درآمد بیشتر نیز اعتماد کمتری به اخبار 30/18 شبکه 5 سیما دارند.

نتایج نشان می دهد که عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان به اخبار 30/18 شبکه 5 سیما درحد «خیلی زیاد و زیاد»عبارتند از” پخش خبرهای محلی مورد نیاز” (2/63درصد) ، ” پخش ارائه نظرات و نیازهای خبری مردم  ” (5/68 درصد)، ” بی طرفی و عدم جانبداری از یک جناح خاص” (74 درصد)، ” عدم سانسور خبر” (79 درصد)، ” سرعت انتشار خبر” (8/70 درصد)، ” صحت و درستی خبر” (82 درصد)، ” تازگی و به روز بودن خبر” (7/60 درصد)، ” نقل قول منبع خبر ازیک منبع موثق” (4/60 درصد)، ” اعلام منبع خبر” (2/55 درصد)،” ارائه خبر همراه با گزارش تصویری” (5/60)، ” کامل بودن و جامعیت خبر” (5/59 درصد) و ” استفاده از گوینده ، خبرنگار وکارشناسان  دعوت شده مجرب وچهره” (3/71 درصد) می باشد.که فرضیات مرتبط با این عوامل مورد تائید قرار گرفت.

نتایج آماری نشان می دهد 57 درصد از پاسخگویان نقش صحنه آرائی و دکوراسیون استودیو خبر در اعتماد پیدا کردن به اخبار 30/18 شبکه 5 سیما را کم وخیلی کم اعلام نموده اند که این فرضیه رد شد.

       فصل اول: کلیات تحقیق 

 

 • مقدمه وطرح مسئله
 • ضرورت و اهمیت تحقیق
 • هدف های تحقیق
 • سئوالات تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • تعریف نظری مفاهیم
 • تعریف عملیاتی مفاهیم

 

 • مقدمه

وسایل ارتباط جمعی امروزه جزء جدایی ‌ناپذیر زندگی انسانها شده اند، مردم برای گرفتن تصمیمات بهینه نیاز به اطلاعات و داده‌های درست ، جامع و روشن دارند که  معمولا این اطلاعات را از رسانه ها بدست می آورند.

یکی از کارکردهای ویژه رسانه‌های ارتباط جمعی، پخش مداوم و روزانه اخبار است. در واقع می‌توان گفت، انتشار جریان رویدادهای اجتماعی، وظیفه و نقش اساسی وسایل ارتباط جمعی است  .

اخبار که جزء برنامه های آگاهی بخش دسته بندی شده است هر روز از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. همزمان با رشد اهمیت اخبار، شیوه های ارائه برنامه خبری نیز دچار تغییرات  می شود.

تلویزیون با وجود برخوردار بودن از عنصر مهم، پر‌قدرت و جذاب تصویر، نقش بسیار مهم و ارزنده‌ای در رساندن اخبار به‌عهده دارد.

امروزه به سبب تأثیرگذاری زیاد تلویزیون بر مخاطب، گرایش رسانه‌های خبری به این نوع خبر بیشتر مشهود و ملموس است.

امکان پخش زنده جذابیت واعتماد بخشی را برای مخاطبان فراهم کرده است.

توصیف چگونگی، چرایی و آثار یک رویداد از طریق حضور گزارشگر در محل و استفاده از روش‌های تصویرسازی از طریق  گزارش توصیفی، بهره‌گیری از اطلاعات افراد دارای منفعت ، شاهد یا مسئول، صداهای محیط ، مستندسازی اطلاعات از راه کسب آنها از مسئولان و حاضران، توجه به نکات ریز و حساس ، برجسته‌سازی طبیعی آنها، تهیه گزارش با مشخصه زنده بودن ، ایجاد جذابیت ، رعایت ایجاز و بهره‌گیری از ابزارهای تلویزیونی مناسب برای عرضه گزارشی مطلوب از خصایص گزارش خبری تلویزیونی است .

تصویربرداری خبری باید مبتنی بر اصول حرفه ای تصویر برداری و در خدمت انتقال پیام و اثرگذاری بیشتر و در راستای  اعتماد بخشی به مخاطب  قرار گیرد. ضمن اینکه انتخاب موضوع ، زاویه‌ها و چرخش دوربین باید هنرمندانه و دقیق ودر راستای انتقال پیام به مخاطب  باشد.

هر رسانه‌ خبری  برای آنکه بتواند مخاطبان وسیعی را جذب و به خود وابسته سازد، باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد. از جمله اینکه، پیام ها را در اشکال زیبا و جذاب و قابل اعتماد وبا توجه به نیاز مخاطب و اهداف سازمان ارائه کند.

1-2- بیان مسئله

وجود رسانه های مختلف خبری و ظهور شبکه های مختلف ماهواره ای ،رقابت گرم برای جذب مخاطب با ارائه شیوه های نوین اطلاع رسانی برای جلب اعتماد مخاطبان فراهم نموده و در این رقابت باید رسانه ملی به ویژه خبر شبکه های استانی با ارائه اخبا ر صحیح و حرفه ای مخاطب خود را حفظ کنند. بدون شک رسانه ای می تواند ادامه حیات دهد که مخاطبان بتوانند به ان اعتماد کنند.

در بحث رسانه یکی از عوامل سرنوشت ساز در جلب مخاطب و حفظ آن در برابر امواج رسانه ای رقیبان ، نقش جلب اعتماد مخاطبان به رسانه است و اگر در سه زمینه کنونی امکانات ارتباطی یعنی “ارتباطات کامپیوتری ” ، ” ارتباطات راه دور” و  “وسایل ارتباط جمعی” فاقد باورپذیری باشد یا نتوانند اعتماد و حمایت توده مردم را به دست آورند اعتبار خود را از دست داده و ادامه بقایشان با دشواری مواجه خواهد شد( معتمد نژاد ، 1355).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه شناخت میزان نقش عوامل درون¬سازمانی اتاق خبر بر کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان نقش عوامل درون­سازمانی اتاق خبر  بر کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون انجام شده است. در این تحقیق که  از طریق روش پیمایشی با توزیع پرسش­نامه در بین نمونه آماری از میان کارکنان واحد مرکزی خبر صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت؛ رابطه چهار عامل ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، نیروی انسانی و منابع مادی و سرمایه­ای با کمیت و کیفیت خبر از منظر کارکنان واحد مرکزی خبر مورد سنجش و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته­های این تحقیق تمامی عوامل درون سازمانی مورد مطالعه در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیونی در اتاق خبر نقش دارند. البته این نقش آفرینی در ارتباط با عوامل مختلف، متفاوت است. نتایج این پژوهش نشان داد کارکنان واحد مرکزی خبر بر این باورند که ساختار سازمانی با همه ابعادش( خط مشی، حرفه­ای بودن، تصمیم­گیری، مدیریت و تکنولوژی) به عنوان موثرترین عامل در حد زیاد در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیونی در اتاق خبر نقش دارند. فرهنگ سازمانی در این تحقیق  در حد متوسط قرار دارد. بر اساس یافته­ها در فرهنگ سازمانی، غیر از متغیر کنترل، ابعاد تعهد، ارزش، یکپارچگی و الگوهای ارتباطی در فرایند تولید اخبار نقش دارند. همچنین منابع مادی و سرمایه ای شامل: محیط فیزیکی کار، خدمات، تجهیزات و بودجه نیز از جمله عوامل تأثیرگذار در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون می باشند. به اعتقاد کارشناسان سه عامل محیط فیزیکی کار، تجهیزات و بودجه به میزان زیادی بر اخبار تلویزیونی اثرگذار می باشند. طبق یافته­ها، نیروی انسانی شامل چهار متغیر استخدام،  نگهداری، آموزش و جذب نیز در حد متوسط قرار دارد. اما  دو بعد استخدام و آموزش بیشتر از ابعاد دیگر در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون نقش ایفا می­کنند. بطور کلی می­توان گفت: ساختار سازمانی در تمامی ابعادش در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیونی در اتاق خبر نقش دارد، اما هر یک از عوامل فرهنگ­ سازمانی، نیروی انسانی و  مادی و سرمایه­ای در تمامی ابعادشان تأثیرگذار نمی­باشند. از دیدگاه کارکنان واحد مرکزی خبر هر یک از این عوامل در یک یا چند بعد به میزان مؤثری در میزان کمیت و کیفیت اخبار نقش دارند.

واژگان کلیدی: خبر، اتاق خبر ، عوامل درون سازمانی، کمیت، کیفیت و  نظریه سیستم­ها

 

فصل اول

(کلیات تحقیق)

 

1-1 مقدمه

در دنیای پرشتاب امروز اطلاعات به یکی از نیازهای اساسی زندگی بشر تبدیل شده‌است. اختراع چاپ، سرآغاز ارتباطات نوین، بنیان جامعه شفاهی را درهم ریخته و ورود وسایل ارتباط‌جمعی مانند کتاب، روزنامه، رادیو، تلویزیون، ماهواره و اینترنت، فاصله‌ی زمان ارتباط میان‌فردی و جمعی‌ را تا سرحد ممکن کاهش داده است. هم­اکنون انقلاب تکنولوژی ارتباطی افزون‌تر از پیش درجریان است. تکنولوژی دیجیتال بر زندگی ما سایه افکنده و همه‌چیز درحال دیجیتالایز شدن است. با ورود سیستم­های دیجیتال رسانه‌ها دست‌خوش تغییر شده­اند، اتاق‌های خبر متحول گردیده، تحریریه اخبار، تدوین خبر، آرشیو، اتاق ضبط صدا، پخش اخبار و اتاق مدیر خبر یک­پارچه و تحت عنوان واحدی به نام «نیوزروم»[1] معرفی شده ‌است‌. «پاول(1998)»[2] از این تغییرات به عنوان «اتاق خبرتلویزیونی یک پارچه»یاد می­کند(افق،1386، ص26). امروزه، اتاق‌های خبر علاوه ‌بر تفاوت‌های ماهوی و ظاهری نسبت به گذشته از ویژگی‌ها وشاخصه‌های منحصربه‌فردی برخوردارند و پیروی آنها از اصول، سیاست‌ها وشیوه‌های مدیریتی متفاوت، باعث تمایز آشکار در پخش اخبار بین رسانه‌های صاحب نیوزروم و فاقد آن‌ شده است. بکارگیری این تکنولوژی قدرت انتخاب و گستره دسترسی مخاطبان را نیز از نظر تعیین نوع، حجم و زمان دریافت پیام متحول کرده‌است. در اتاق­های خبر جدید می‌توان حجم انبوهی از بازخوردهای مخاطبان را از طریق پست الکترونیکی، پیام کوتاه، تلفن‌های همراه و دیگر سرویس‌ها دریافت و پردازش کرد و دوباره آنها را در چرخه تولید خبر بکار گرفت. برخورداری از اینترنت نیز یکی از ویژگی‌های اتاق‌های خبر نوین است که به فعال­شدن بیشتر مخاطب و فرهنگ تعامل رسانه و مخاطب کمک نموده‌ است. در این اتاق‌ها که به سیستم دیجیتال مجهز هستند وبگاه­ها به عنوان بازتاب‌دهنده‌ی نوشتاری رویدادهای تصویری باعث تغییر و به عبارتی دست‌کاری ساختار و ماهیت خبری رسانه شده‌اند. از این رو دانش مدیریت در اتاق‍های خبر عصر دیجیتال یکی از عنوان‌های مهم حوزه مطالعات و تحقیقات ارتباطات است. «گسترش کیفی ارتباطات جمعی، توسعه کمی وسایل ارتباط‌جمعی، ابداع و بکارگیری مداوم شیوه‌های نوین و بدنبال آن افزایش سرعت انعکاس رویدادها، تلاش مستمر و پی­گیر کارکنان این وسایل را اجتناب­ناپذیر ساخته‌ است و گردانندگان این وسایل نیاز روزمره به نیروی متخصص را بشدت احساس می کنند»(معتمدنژاد، 1382،ص16). در رسانه‌های برخوردار از نیوزروم مدت­ها است بساط کاغذ برچیده شده‌‌ است، کی‌بورد بجای قلم، رایانه بجای ماشین­تحریر، فکس و تلکس وظیفه ثبت، انتقال متن و ده‌ها عمل دیگر را برعهده دارند. تمامی بخش‌های سازمان خبری بویژه اتاق خبر تحت شبکه هستند. خبرهای مکتوب و تصاویر خبری از تحریریه و اتاق تدوین خبر با سرعت بسیار زیاد به پخش ارسال می‌شوند وگویندگان خبری[3] با استفاده از تل‌پرامپتر[4] و لب‌تاپ متن‌های آماده را به آسانی قرائت می‌کنند. در اتاق‌های خبر نوین تمام اطلاعات بر روی یک ابرکامپیوتر منتقل شده‌اند و تمام سردبیران و دبیران و حتی گویندگان به آن اطلاعات و تصاویر دسترسی دارند. استفاده از ابزارهای نوین در اتاق خبر سرعت عمل کاربران را افزایش و میزان خطای آنان را تا حدود زیادی کاهش داده است. میزان نیروی انسانی در فرایند تولید با جایگزین‌شدن رایانه‌ها به حداقل رسیده، هرچند میزان کاهش نیرو به عنوان یکی از مزایای نیوزروم در همه شبکه‌ها به میزان یکسان اعمال نشده است. در این سیستم هوشمند، مدیریت هدایت‌گر اصلی است و می‌تواند بر تمام اجزای این فرایند از تولید تا پخش نظارت داشته‌ باشد. البته استفاده از مزایای نیوزروم به­طور کامل تابعی از شیوه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری در فرایند تولید اخبار است. برخورداری شبکه‌های تلویزیونی کشور به‌ویژه شبکه‌های محلی از دانش علمی مورد نیاز برای بهره‌گیری از امکانات دیجیتال در اتاق خبر و شیوه‌ی بکارگیری نیروی انسانی متناسب با توانایی‌ها وآموزش‌های آنها برای متحول­کردن اتاق خبر عصر دیجیتال در مقایسه با عصر آنالوگ بسیار تعیین­کننده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پابان نامه شناخت و مشخص ساختن میزان بازنمایی عناصر و مولفه‌های هویت ملی

فهرست    

فصل 1:کلیات طرح ……………………………………………………………………………………………………………6

1ـ بیان مسئله/ موضوع …………………………………………………………………………………………………….7

1-1ابعاد هویت ملی

1-1ـ1 هویت ملی و جامعه ایران

1-2رسانه ها و هویت  

1-2-1خبر و رسانه های جمعی

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………….18

1-4 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..19

1-4-1 هدف اصلی

1-4-1ـ1 اهداف فرعی

1ـ5 سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………20

1ـ5ـ1 سوال اصلی

1ـ5ـ1ـ1 سوالات فرعی

فصل 2: مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………..22

2- نظریه ها و دیدگاههای هویت ملی ………………………………………………………………………………22

2-1- نظریه هویت جمعی هنری تاجفل

2-1-2 ریچارد جنکینز و هویت ملی

2-1-3 ابعاد هویت ملی …………………………………………………………………………………………………..27

2-2 نظریه ها و دیدگاههای رسانه های جمعی …………………………………………………………………..29

2-2-1 بازنمایی ………………………………………………………………………………………………………………30

2ـ2ـ1ـ1 نظریه بازنمایی «بی لاتور»………………………………………………………………………………….32

2-2ـ2 عینیت گرایی………………………………………………………………………………………………………33

2-2-3 نظریه انگاره سازی ……………………………………………………………………………………………..34

2-2ـ4 نظریه برجسته سازی ………………………………………………………………………………………….36

2-2-5 دروازه بانی پیام …………………………………………………………………………………………………38

2-2-6 ارزشهای خبری …………………………………………………………………………………………………..41

2-2ـ7 ساخت و کارکرد رسانه ها ……………………………………………………………………………………45

2-3 رسانه های جمعی و هویت ……………………………………………………………………………………….48

2-4 مرور پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………..50

2-4ـ1 پیشینه تحقیق در میان پایان نامه های دانشگاهی………………………………………………….53

2-4ـ2 پیشینه تحقیق در میان مقاله های حوزه رسانه ها و هویت……………………………………..54

2-5 چهارچوب نظری ……………………………………………………………………………………………………..55

2-6 مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………..60

فصل3: روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………….61

3- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..62

3-1- جمعیت آماری

3-2 حجم نمونه

3-3 پایایی (اعتبار درونی) تحقیق

3-3-1 روایی (اعتبار بیرونی) تحقیق

3-4 مفاهیم اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………63

3ـ5 تعریف نظری مقوله ها

3ـ5ـ1 تعریف عملیاتی مقوله ها

3-6 واحد تحلیل ……………………………………………………………………………………………………………65

3-6ـ1 مراحل کدگذاری

3-6ـ2 کدگذاری مقدماتی

3-6ـ3 دستورالعمل کدگذاری

3-7 چگونگی ورود و پردازش داده ها/ اطلاعات ……………………………………………………………….67

فصل 4 تحلیل یافته ها …………………………………………………………………………………………………….71          

4ـ مقدمه؛ سیمای عمومی خبرهای هویت ملی در بخش خبری مشروح 21:00 شبکه یک سیما

4ـ1 توصیف داده های جداول و نمودارها…………………………………………………………………………..72

4ـ2 تحلیل جدول های دو بعدی و پاسخ به پرسش های تحقیق ………………………………………..82

4ـ2ـ1توصیف داده‌های جداول و نمودارهای ابعاد شش‌گانۀ هویت ملی

4ـ2ـ2تحلیل جدول‌های دو بعدی و پاسخ به پرسش‌های تحقیق

فصل5: نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………..109

5- جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………110

5-1 نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………..111

5-2 پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………………..115

5-2ـ1 پیشنهادهای پژوهشی

5ـ1ـ1 پیشنهادهای کاربردی

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………118

پیوست‌ها……………………………………………………………………………………………………………………….121

چکیده

پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوای مقوله‌ای میزان و نحوه بازنمایی هویت ملی در بخش خبری مشروح21:00شبکه اول سیما را مورد مطالعه قرار داده است. شبکه اول سیما یک شبکه سراسری و در سراسر کشور قابل در یافت بوده و بخش خبری مشروح21:00 آن از جمله بخش های خبری دیر پا و پر بیننده است. حجم نمونه این تحقیق 42 بخش خبری  بود که  بازه زمانی آن،  شش ماه نخست سال از اول فروردین تا پایان شهریور  1392 را در بر می گرفت. هویت ملی در این پژوهش در قالب شش مولفه جامعه‌ای، فرهنگی، سیاسی، تاریخی، جغرافیایی و دینی که مورد نظر بیشتر پژوهندگان این  حوزه است مورد مطالعه قرار گرفت.  یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که این بخش خبری به بازنمایی هویت ملی توجه داشته و سه مولفه جامعه ای و سیاسی و دینی را بیش از سایر مولفه‌ها (فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی) بازنمایی می‌کند. همچنین این پژوهش نشان داد که بخش خبری مذکور در بازنمایی مظاهر هویت ملی به تکنیک‌های برجسته‌سازی و انگاره‌سازی توجه دارد و این تکنیک‌ها را عموماً در غالب گزارش خبری بکار می‌گیرد. در بحث ارزش‌های خبری یافته‌ها نشان داد که بخش خبری 21:00 سیما برای گزینش و انتشار خبرهایی که مستقیم یا غیر مستقیم به هویت ملی و مولفه‌های مختلف آن مربوط می‌شده بیشتر ارزش خبری دربرگیری و مجاورت را مدنظر قرار می‌دهد. علاوه بر این یافته‌ها نشان داد که خبرهای مرتبط با هویت ملی به شکل قابل ملاحظه ای تحت تاثیر مناسبت‌های سیاسی ـ جامعه ای و مذهبی از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری و همچنین ماههای رجب، شعبان و رمضان بازنمایی می‌شوند.

 

فصل 1

کلیات تحقیق

 

1ـ بیان مسئله

هویت ملی در دنیای امروز و در روزگار دگرگونی‌های اجتماعی سریع و جهانی شدن به یکی از موضوعات مهم پژوهشی در بخش قابل ملاحظه‌ای از رشته‌های علوم اجتماعی و علوم ارتباطات تبدیل شده است. برای متقاعد شدن در این زمینه کافی است به حجم قابل‌توجهی از مطالب دانشورانی که بطور مستقیم یا غیر‌مستقیم به موضوع هویت پرداخته‌اند اشاره کرد. مثلاً در حوزۀ مباحث جهانی شدن، صاحب‌نظران مختلفی عمده‌ترین مباحث خود را به حوزۀ فرهنگ و هویت اختصاص داده‌اند که از جملۀ آنها می‌توان از«جهانی‌ شدن، فرهنگ و هویت» از احمد گل‌محمدی، «فرهنگ در عصر جهانی شدن چالش‌ها و فرصت‌ها» از دکتر محمد توحید فام و…، نام برد. در حوزۀ علوم اجتماعی و جامعه شناسی مباحث ریچارد چنکینز در خصوص هویت اجتماعی، نظریۀ اجتماعی و سیاست از کریج کالهون و همین‌طور بحث‌های هویت و قومیت‌ها در کتاب جامعه‌شناسی گیدنز، قوم‌شناسی سیاسی رولان برتون در خور توجه هستند. در  مجموعه مطالعات رسانه‌ها، کتاب «روانشناسی شناختی وسایل ارتباط جمعی» از ریچارد جکسون هریس که فصل چهارم کتاب خود را مشخصاً به نحوۀ انعکاس و بازنمایی هویت‌ها و قومیت‌ها در رسانه‌های جمعی اختصاص داده است، در خور توجه است. با توجه به مواردی که در اینجا بسیار به اختصار ذکر شد، می‌توان گفت که هویت ملی از جمله بحث‌های بسیار مهم دنیای مدرن است که هر اندیشمندی بنا به دغدغه‌های حوزه معرفتی و مورد علاقه خود به نحوی به آن پرداخته است.

به لحاظ لغوی واژۀ هویت (identity) از واژۀ (identitas) مشتق شده و به دو معنای ظاهراً متناقض بکار می‌رود؛ نخست همسانی و یکنواختی مطلق؛ دوم تمایز که در برگیرندۀ ثبات یا تداوم در طول زمان است. هرچند دو معنای نام‌برده متناقض و متضاد به‌نظر می‌آیند، ولی در اصل به دو جنبۀ اصلی و مکمل هویت معطوف هستند. مانوئل کاستلز از منظری مدرن هویت را همچون «ساخته شدن فرآیندی معنا بر پایۀ یک ویژگی فرهنگی یا یک دسته ویژگیهای فرهنگی که بر دیگر منابع معنا برتری دارند» تعریف می‌کند. وی معتقد است که همانگونه که نقش‌ها کارویژه‌ها را سازمان می‌دهند، هویت هم معنا را سازمان می‌دهد. (کاستلز،1997: 7؛ به نقل از گل‌محمدی،1386: 225). هرچند از نظر نباید دور داشت که کاستلز در مقدمۀ کتاب «جامعۀ اطلاعاتی» خود، در مورد هویت، عمده مباحث این حوزه را بر هویت‌های مدرن متمرکز کرده و از ظهور هویت‌های مقاوم در هیئت‌ جمعیت‌های دینی، فرهنگی، ملی، قومی و محلی سخن می‌گوید؛ و همچنین یادآوار می‌شود که این هویت‌های جدید را می‌توان در سه مقولۀ کلی جای داد که وی آنها را با عناوین «هویت مشروعیت‌بخش»، «هویت مقاومت» و «هویت برنامه‌ای» معرفی می‌کند (کاستلز، 1994: 22).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه علل گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی به استفاده از سامانه‌های پیامکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

پایان‏نامه‌ی کارشناسی ارشد

رشته علوم ارتباطات اجتماعی

عنوان:

علل گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی به استفاده از سامانه‌های پیامکی (مطالعه موردی شرکت مخابرات ایران)

 

استاد راهنما:

خانم دکتر سمیه تاجیک اسماعیلی

استاد مشاور:

آقای دکتر نادر صادقی لواسانی نیا  

سال 1391

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                      

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2 بیان مسأله………………………………………………………………………………………………… 3

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………….. 5

1-4 اهداف مشخص تحقیق……………………………………………………………………………….. 6

1-4-1اهداف کلی……………………………………………………………………………………………. 6

1-5 سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 6

1-6 فرضیه‏های تحقیق………………………………………………………………………………………. 7

1-7 تعریف نظری مفاهیم…………………………………………………………………………………… 8

1-7-1روابط عمومی………………………………………………………………………………………… 8

1-7-2پیامک ( SMS )…………………………………………………………………………………….. 8

1-7-3 هنجارهای ذهنی……………………………………………………………………………………. 9

1-8 تجربیات قبلی………………………………………………………………………………………… 10

1-9 نگرش نسبت به سامانه‌های پیامکی………………………………………………………………. 12

1-10 عوامل اقتصادی…………………………………………………………………………………….. 12

1-11 شرایط استفاده………………………………………………………………………………………. 13

1-12 عوامل بیرونی(محیطی)……………………………………………………………………………. 14

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2 تاریخچه استفاده از تلفن همراه……………………………………………………………………. 18

2-3 پیشینه نظری…………………………………………………………………………………………… 20

2-4 نظریه روابط عمومی…………………………………………………………………………………. 23

2-5 نظریه کنش متقابل نمادی…………………………………………………………………………… 25

2-6 نظریه مبادله……………………………………………………………………………………………. 27

2-7 نظریه تضاد……………………………………………………………………………………………. 28

2-8 نظریه ساختی کارکرد ی……………………………………………………………………………. 29

2-9 اطلاعیابی در روابط عمومی……………………………………………………………………….. 31

2-10 آسیبشناسی اجتماعی روابط عمومی……………………………………………………………. 32

2-11آسیب شناسی روابط عمومی در ایران………………………………………………………….. 37

2-12 نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری…………………………………………………………….. 39

2-13 سیر تحول نوآوری…………………………………………………………………………………. 40

2-13-1 موج اول: دیدگاه شومپیتر…………………………………………………………………….. 40

2-13-2 موج دوم: نوآوری تکنولوژیک………………………………………………………………. 40

2-13-3 اولین و آخرین مدل برای خلاقیت………………………………………………………… 40

2-14 عوامل تسهیل کننده فرآیند تغییر و نوآوری…………………………………………………… 41

2-15شناسایی عوامل مؤثر بر اجتناب از تبلیغات پیامکی………………………………………….. 43

2-15-1 تبلیغات و پیامک………………………………………………………………………………. 43

2-16عوامل موثر در عدم پذیرش فناوری نو در سازمان…………………………………………… 44

2-16-1 هنجارهای ذهنی……………………………………………………………………………….. 44

2-16-2 تجربیات منفی قبلی…………………………………………………………………………… 46

2-16-3 بدبینی نسبت به تبلیغات……………………………………………………………………… 46

2-16-3 قابلیت اعتماد به تبلیغات پیامکی…………………………………………………………… 47

2-17 صنایع مخابراتی و مشتریان……………………………………………………………………… 48

2-18 مروری بر ادبیات و بیشینه پژوهش……………………………………………………………. 53

2-18-1 پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………. 53

2-18-2 پیشینه خارجی تحقیق…………………………………………………………………………. 59

2-19 جمع بندی…………………………………………………………………………………………… 62

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

3-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 65

3-2 نوع و روش تحقیق………………………………………………………………………………….. 66

3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………….. 66

3-4 طرح نمونه برداری و حجم نمونه…………………………………………………………………. 66

3-5 ابزار و روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………. 67

3-6 اعتبار( پایایی) پرسشنامه تحقیق…………………………………………………………………… 67

3-7 روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………. 68

3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها………………………………………………………….. 69

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 71

بخش اول: توصیف داده‌ها…………………………………………………………………………………. 72

بخش دوم: تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………… 77

آزمون نرمال بودن داده‌ها…………………………………………………………………………………… 77

آزمون فرضیه‌ها………………………………………………………………………………………………. 78

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………… 92

نتایج حاصل از تحلیل فرضیه‌ها………………………………………………………………………….. 94

سئوال اصلی………………………………………………………………………………………………….. 94

فرضیه‌های فرعی…………………………………………………………………………………………….. 95

از نتایج هم سو با پژوهش حاضر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:……………………………….. 99

پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش………………………………………………………………….. 100

پیشنهاداتی برای پژوهشگران آینده……………………………………………………………………. 102

توصیههای کاربردی………………………………………………………………………………………. 102

محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………. 103

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………….. 104

فهرست جداول

عنوان                                                       صفحه

جدول (2-1) درآمدهای ناشی از تبلیغات از طریق موبایل در دنیا (میلیون دلار)…………….. 44

جدول (3-1) مربوط به آلفای کرونباخ مزلو مقیاس‌های پرسشنامه………………………………. 68

جدول (4-1) توزیع فراوانی مربوط به سن…………………………………………………………… 72

جدول (4-2) توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات…………………………………………… 73

جدول (4-3) توزیع فراوانی مربوط به جنسیت……………………………………………………… 74

جدول (4-4) توزیع فراوانی مربوط به تجربه کاری………………………………………………… 75

جدول(4-5) آمار توصیفی مربوط به متغیر‌ها…………………………………………………………. 76

جدول (4-6) مربوط به آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده‌ها… 77

جدول (4-7) مربوط به فاکتور‌های درون گروهی…………………………………………………… 78

جدول (4-8) مربوط به آمار توصیفی فاکتور‌های درون گروهی…………………………………. 78

جدول(4-9) اثر فاکتور‌های درون گروهی……………………………………………………………. 78

جدول (4-10)آمار توصیفی مربوط به تأثیر هنجارهای ذهنی مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی………………………………………………………………………………. 80

جدول(4-11)آزمون t تک متغیره مربوط به تأثیر هنجارهای ذهنی مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی…………………………………………………………………. 80

جدول (4-12)آمار توصیفی مربوط به تأثیر تجربیات قبلی مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی………………………………………………………………………………. 81

جدول(4-13)آزمون t تک متغیره مربوط به تأثیر تجربیات قبلی مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی…………………………………………………………………………… 81

جدول (4-14)آمار توصیفی مربوط به تأثیر عوامل بیرونی(محیطی) بر گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی……………………………………………………………………. 83

جدول(4-15)آزمون t تک متغیره مربوط به تأثیر عوامل بیرونی(محیطی) بر گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی……………………………………………………….. 83

جدول (4-16)آمار توصیفی مربوط به تأثیر نگرش مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی…………………………………………………………………………………………… 84

جدول(4-17)آزمون t تک متغیره مربوط به تأثیر نگرش مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی………………………………………………………………………………. 84

جدول (4-18)آمار توصیفی مربوط به تأثیر شرایط استفاده بر گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی………………………………………………………………………………. 86

جدول(4-19)آزمون t تک متغیره مربوط به تأثیر شرایط استفاده بر گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی…………………………………………………………………………… 86

جدول (4-20)آمار توصیفی مربوط به تأثیر عوامل اقتصادی بر گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی………………………………………………………………………………. 88

جدول(4-21)آزمون t تک متغیره مربوط به تأثیر عوامل اقتصادی بر گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی……………………………………………………………………. 89

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1مقدمه

پیشرفت­ها و تغییرات سریع در فناوری اطلاعات و ارتباطات، با لا رفتن سطح انتظارات جامعه، تقاضاهای جدید مشتریان، افزایش خدمات الکترونیکی، راه­اندازی سیستم­های اتوماسیون اداری، افزایش رقابت بین ارائه دهندگان خدمات و… همه و همه منجر به کاهش تقاضا برای خدمات سنتی و افزایش تقاضا برای خدمات جدید گردیده است. نوآوری عمری به درازای عمر بشر دارد زیرا بشر همواره به دنبال یافتن راه­های جدیدی برای انجام کارهای خود بوده است. بدون نو آوری، دنیایی که در آن زندگی می­کنیم چهره­ای کاملاٌ متفاوت خواهد داشت، تصور دنیایی بدون هواپیما، اتومبیل، مخابرات و… بسیار مشکل است.( گراویتچ[1]، 1967: 123-124 ).

مخابرات به عنوان یکی از ارکان مهم و حیاتی در امر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان یکی از شرکت­های شاخص و برتر شناخته شده در برقراری ارتباطات و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی جوامع نقش زیربنایی دارد. (بشیریه،1384).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه عناصر و مولفه های اصلی قدرت یک کشور

فهرست مطالب

بخش اوّل : مطالعات پایه

 • شناخت موضوع
  • طرح مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
  • اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
  • پرسشها و فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6
  • ماهیّت و مقیاس موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………6
  • ضرورت انجام موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………….6
  • فرآیند پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………6
  • نتایج مورد انتظار……………………………………………………………………………………………………………………………………….7
 • گفتمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
  • تعریف گفتمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
  • روش تحلیل گفتمان……………………………………………………………………………………………………………………………….10
  • پیشینه تحلیل گفتمان……………………………………………………………………………………………………………………………..10
  • مفاهیم اساسی تحلیل گفتمان………………………………………………………………………………………………………………….11
  • ویژگی های محوری نظریه گفتمان…………………………………………………………………………………………………………..14
  • انگاره های تحلیل گفتمان……………………………………………………………………………………………………………………….14
  • اهداف گفتمان………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
  • عوامل پیروزی وشکست یک گفتمان………………………………………………………………………………………………………..16
  • نقد تحلیل گفتمانی………………………………………………………………………………………………………………………………….17
  • گفتمان در اندیشه فوکو………………………………………………………………………………………………………………………17
 • فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30
  • معنای فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………..30
  • تعریف فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………..30
  • فرهنگ و فرهنگ عمومی……………………………………………………………………………………………………………………….32
  • شاین و لایه های فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………32
  • توسعه فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………………………….34

1-3-5-1 توسعه فرهنگی از دید گاه یونسکو……………………………………………………………………………………………34

1-3-5-2 سیاست فرهنگی سنتی…………………………………………………………………………………………………………..36

1-3-5-3 سیاست فرهنگی جدید…………………………………………………………………………………………………………….36

 • آموزش مداوم و زندگی فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………………37
 • جنبه­های فرهنگی محیط به طور کلی……………………………………………………………………………………………………….38
 • شکل­های جدید فرهنگ …………………………………………………………………………………………………………………………38
 • جهانی شدن و فرصت تعامل و گفتگوی فرهنگی……………………………………………………………………………………….39
 • نقش فرهنگ در نظام اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………..40
 • تمدن………………………………………………………………………………………………………………43
  • ابعاد مفهومی واژه تمدن…………………………………………………………………………………………………………………………..45
  • جامعه بشری به صورت کلی…………………………………………………………………………………………………………………….46
  • یک استاندارد برای رفتار………………………………………………………………………………………………………………………….46
  • تعریف تمدن…………………………………………………………………………………………………………………………………………..46
  • تمدن از دیدگاه مکاتب انسان شناسی………………………………………………………………………………………………………47
  • مقایسه فرهنگ و تمدن…………………………………………………………………………………………………………………………..48
  • رابطه بین دو واژه فرهنگ و تمدن……………………………………………………………………………………………………………49
  • تمدن به عنوان هویت فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………….50
  • دیپلماسی فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………………..52
 • نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………52

بخش دوم : مطالعات تکمیلی

 • هنرو آموزش رابط بین فرهنگ ها…………………………………………………………………………………………………………….55
  • تعریف هنر……………………………………………………………………………………………………………………………………………..55
  • هنر از دیدگاه نیوتن…………………………………………………………………………………………………………………………………69
  • هنر از دیدگاه تولستوی…………………………………………………………………………………………………………………………….57
  • هنر از دیدگاه کاندینسکی…………………………………………………………………………………………………………………………57
  • هنر از دیدگاه هربرت رید…………………………………………………………………………………………………………………………58
  • هنر از دیدگاه شریعتی……………………………………………………………………………………………………………………………..59
  • مفهوم هنر ، اثر هنری و هنرمند……………………………………………………………………………………………………………….62
  • سه مرخله هنر………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
  • هنر و واقعیت………………………………………………………………………………………………………………………………………….63
  • ذهنیت ارزش ها در هنر…………………………………………………………………………………………………………………………..63
  • اثر هنری ، محتوا و فرم…………………………………………………………………………………………………………………………..64
  • اثر هنری و هنرمند………………………………………………………………………………………………………………………………….64
  • هنر و هنرمند………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
  • نقش هنرمند…………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
  • مبانی تاریخ هنر………………………………………………………………………………………………………………………………………66
   • سبک………………………………………………………………………………………………………………………………………………66
   • زمینه تاریخی…………………………………………………………………………………………………………………………………..68
  • دسته بندی هنر………………………………………………………………………………………………………………………………………68
  • ارتباط هنر ها با یکدیگر…………………………………………………………………………………………………………………………..69
  • هنر اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..70
 • آموزش………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
  • هدف آموزش………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
  • تاثیر آموزش بر فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………………72
  • تاثیر فرهنگ بر جامعه……………………………………………………………………………………………………………………………..73
   • ارزش ها و صورت های پایدار و کهن…………………………………………………………………………………………………75
   • ارزش ها و صورت های نیمه پایدار یا سبک……………………………………………………………………………………….75
   • ارزش ها و صورت های زود گذر یا مد……………………………………………………………………………………………….75
  • وضایف نظام آموزش در مقابل فرهنگ……………………………………………………………………………………………………..76
   • فهم میراث فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………76
   • ارزش سنجی میراث فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………….77
   • توسعه و پیشرفت میراث فرهنگی……………………………………………………………………………………………………….78
  • آموزش هنر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….80
  • هنر اجتماعی و آموزش…………………………………………………………………………………………………………………………….83

بخش سوم : مطالعات زمینه

 • مشخّصات جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………………………………….84
 • جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان………………………………………………………………………………………………………………85
 • تاریخ استان……………………………………………………………………………………………………………………………………………87
 • شرایط اقلیمی شهر قم…………………………………………………………………………………………………………………………….91
 • انتخاب جهت مناسب ساختمانها……………………………………………………………………………………………………………….97
 • نتایج و پیشنهادات کلّی…………………………………………………………………………………………………………………………103

بخش چهارم مطالعات تطبیقی

 • مرکز حیدر علیف باکو……………………………………………………………………………………………………………………………105
 • مرکز فرهنگ ملل نانجینگ……………………………………………………………………………………………………………………110
 • مرکز هنر ملل واکر……………………………………………………………………………………………………………………………….113
 • مرکز مطالعات فرهنگی حوزه اسکاندیناوی دانمارک………………………………………………………………………………….116
 • کاخ موزه فرهنگ آسیایی تایوان…………………………………………………………………………………………………………….119

بخش پنجم : مطالعات فنی و برنامه فیزیکی

 • فضای باز مجموعه………………………………………………………………………………………………………………………………..121
 • کلاس های تئوری……………………………………………………………………………………………………………………………….122
 • تاریکخانه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………123
 • فضای نمایشگاهی موقت……………………………………………………………………………………………………………………….123
 • نمازخانه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..123
 • فضاهای تجاری……………………………………………………………………………………………………………………………………124
 • ارتباطات مردمی……………………………………………………………………………………………………………………………………124
 • ارتباطات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….125
 • کتابخانه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….125
 • بخش اداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………127
 • چایخانه و تریا………………………………………………………………………………………………………………………………………129
 • پارکینگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………129
 • موزه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………130
 • سالن چندمنظوره…………………………………………………………………………………………………………………………………..131
 • بازارچه صنایع دستی……………………………………………………………………………………………………………………………..143
 • آمفی تئاتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….143
 • رستوران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..144

بخش ششم : طرح نهایی……………………………………………………………………………………………………………..147

بخش اول:مطالعات پایه

1-1 شناخت موضوع

 • طرح مساله

آنچه که امروزه در روابط بین کشورهای نظام بین الملل اهمیت زیادی دارد و از جمله عناصر و مولفه های اصلی قدرت یک کشور محسوب می گردد ظرفیت قدرت نرم آن کشور در محیط بین المللی است. محیط امروز بین المللی که دوران گذار خود را طی کرده و به تعبیر جوزف نای عرصه انتقال تدریجی قدرت از شرق به غرب محسوب می‌شود بیش از هر چیز پذیرای مولفه ها و کاربست های دیپلماسی عمومی و فرهنگی است.
استفاده از نیروی نظامی برای کسب استیلاو نفوذ در میان ملت های دیگر کارایی خود را از دست داده و هیچ ملتی دیگر زیر بار ظلم و اشغال نظامی نمی رود. از همین روست که سرمایه گذاری های کشورها در زمینه دیپلماسی عمومی و فرهنگی بسیار افزایش یافته و اقبال به این نوع از ابزارهای استیلاو نفوذ نرم اهمیت فراوان یافته است .

در این میان توجه به دیپلماسی فرهنگی و نقشی که در جهت تامین اهداف و منافع یک کشور ایفا می کند بسیار ضروری می نماید. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که ظرفیت های عظیم تمدنی و فرهنگی داشته و با اتکا به همین مولفه ها می تواند دیپلماسی فرهنگی فعالی را ایفا کند باید به این عرصه توجه بسیار بیشتری داشته باشد.

 • اهداف پژوهش
 • تغییر روش تسلط کشورها بر یکدیگر از روش نظامی به جنگ نرم
 • با تحولات عظیم ارتباطاتی که امروز در دنیا بوجود آمده، جنگ فرهنگی به عرصه ای با ابعاد مختلف و فراگیر و پیچیده تبدیل شده است.(مقام معظم رهبری)
 • راه مقابله با تهاجم فرهنگی، گسترش و تعمیق رسالتهای فرهنگی انقلاب اسلامی در عرصه هایاخلاقی، رفتارهای فردی و اجتماعی، عقاید و باورهای دینی و مسائل سیاسی است. (مقام معظم رهبری)
  • پرسشها و فرضیه های تحقیق:

چگونه میتوان با طراحی یک مجموعه فرهنگی بین المللی ضمن معرفی فرهنگ ملل مختلف

فرهنگ ایرانی اسلامی را به دیگر کشور ها شناساند.؟

استفاده از این ابزار (فرهنگی) بی گمان مهم ترین فرصت جمهوری اسلامی ایران برای تقویت و افزایش روند همگرایی منطقه ای و در نتیجه تامین اهداف خود به شمار می رود و در راستای استفاده بهینه از این فرصت باید نهاد متولی این امر یعنی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تقویت شده و در جهت افزایش کارآیی آن گام برداشت.

 • ماهیت و مقیاس موضوع:

همانگونه که از نام بحث یعنی گفتمان فرهنگی با رئکرد گفتگوی تمدن ها بر می آید این موضوع در مقیاس بین المللی بوده و ریشه در فرهنگ و سنت های ملل گوناگون دارد.

 • ضرورت انجام موضوع:

رهبر معظم انقلاب در توصیف اهمیت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و لزوم توجه جدی به این مقوله می فرمایند: «سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خط مقدم جبهه فرهنگی در عرصه بین المللی هستند. ارائه تصویر درست و واقعی از نظام جمهوری اسلامی و واقعیتها و پیشرفتهای ایران امروز، در کنار ترویج زبان و ادبیات فارسی از جمله وظایف سنگین سفیران فرهنگی نظام اسلامی است »

 • فرآیند پژوهش

روش‌های به کار گرفته شده در جم آوری اطلاعات در این پروژه به سه دست کلی‌ مطالعات کتابخانه‌ای  ،مطالعات میدانی و یافته های اینترنتی تقسیم بندی میشود.در تمام فصول به کار گیری هر سه این روش‌ها مورد نیاز بود است.البته با توجه به اینکه موضوع پروژه تا کنون  کمتردر ایران مورد بحث بود،مطالعات میدانی نقش پر رنگ تری در این پروژه به خود گرفته است.

 • نتایج مورد انتظار

برنامه های دیپلماسی فرهنگی، سرمایه گذاران و بازرگانان یک کشور را نسبت به اقتصاد، جامعه و مردم کشور دیگری آشنا ساخته که ممکن است موجب سرمایه گذاری عمده اقتصادی آنان در آن کشور شود. علاوه بر این تصرف بازارهای مالی و صادراتی منطقه ای و بین المللی، بدون شناخت زبان و فرهنگ ملل مقصد امکان پذیر نیست. آشنایی ناکافی با فرهنگ های خارجی، تاثیرات منفی زیادی در این زمینه داشته و همچنین عملکرد تجاری و اقتصادی شرکت های چند ملیتی را که در کشورها و میان ملل مختلف دنیا به فعالیت می پردازند، مختل می سازد.  برای مثال، شرکت های آمریکایی سالانه دو بیلیون دلار به علت عدم آشنایی کافی کارکنانشان با موقعیت های چند فرهنگی از دست میدهند
همچنین برنامه های دیپلماسی فرهنگی، اغلب مخاطبان جوان را هدف قرار می دهند. افزایش تعامل فرهنگی با جوانان کشورهای خارجی به دولت ها این امکان را می دهد که تاثیر مثبت بر افرادی داشته باشند که شاید در آینده، مسئولیت های مهمی در داخل کشور خود به عهده بگیرند

1-2 گفتمان

1-2-1 تعریف گفتمان

می‌توان گفتمان را پدیده، مقوله جریانی اجتماعی دانست و به تعبیر بهتر ، گفتمان ،   جریان و بستری ا ست که دارای زمینه‌ای اجتماعی است. گزاره‌های مطرح شده، قضایای مفروض و…کی؟ کجا؟ چگونه؟ توسّط چه کسی؟ یا علیه چه چیزی یا چه کسی؟ صورت گرفته اند. به بیان دیگر : بستر زمانی، مکانی، موارد استفاده و سوژه‌های استفاده کننده هر مطلب یا گزاره و قضیّه، تعیین کننده شکل، نوع و محتوای هر گفتمان به شمار می‌روند. گفتمان‌ها، مجسّم کننده معنا و ارتباطات اجتماعی‌اند.
گفتمان، ممکن است به مثابه یک سیستمی از امکان تلقّی شود. این امکان، همان است که اجازه می‌دهد تا ما احکامی را بسازیم که درست یا نادرست‌اند و این موضوع، طرح شاخه‌ای از معرفت را ممکن می‌گرداند؛ ولیکن قواعد گفتمان، قواعدی نیستند که افراد به‌طور آگاهانه پیروی می‌کنند. گفتمان، یک روش یا نقطه ثقل یک بررسی نیست؛ بلکه مجموعه قواعدی است که پیش‌شرط‌های اولیه را برای شکل‌گیری احکام فراهم می‌سازد؛ به ترتیبی که آنها بعنوان ورای سخنوران گفتمان قرار دارند. در واقع موقعیّت، عمل و ویژگی دانایان، نویسندگان و شنوندگان یک گفتمان، عبارت است از وظیفه و کارکرد این نوع از قواعد گفتمانی.
گفتمان را به مثابه حوزه خاص کاربرد زبانی به کمک نهادها و تأسیساتی که گفتمان به آنها مربوط است و نیز براساس موقعیّت یا موضعی که گفتمان از آن برمی‌خیزد و موضع یا جایگاهی را برای گوینده در نظر می‌گیرد، می‌توان مشخّص کرد، امّا این موضع یا جایگاه، به‌خودی‌خود و به‌طور مستقل وجود ندارد،بلکه می‌توان آن را دیدگاه موضعی دانست که هر گفتمان با توجه به رابطه خود با گفتمان مخالف دیگر اتّخاذ می‌کند. بدین‌ترتیب، هر گفتمان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، از طریق رابطه آن با گفتمانی دیگر و مخاطب ساختن گفتمانی دیگر به اجرا در می‌آید. ضمن اینکه هر گفتمان به مسایل، موضوعات و اهداف معینی می‌پردازد و مفاهیم و مضامین خاصّی را مورد نظر قرار می‌دهد،در‌حالی‌که مفاهیم دیگری را کنار می‌گذارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گروه علوم اجتمایی

 گرایش: پژوهشگری

عنوان:

فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی

استاد راهنما :

دکتر صمد عابدینی

استاد مشاور:

جناب آقای ابراهیمی

 تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                       صفحه

 

چکیده. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه: 3

1-2 بیان مسأ له. 4

1-3 ضرورت انجام تحقیق.. 7

1-4 اهداف تحقیق.. 8

1-5 فرضیه های تحقیق.. 9

فصل دوم:  پیشینه و ادبیات پژوهش

2-1 پیشینه تحقیق.. 11

2-1-1 مطالعات داخلی پیرامون تحقیق.. 11

2-1-2 پیشینه خارجی تحقیق.. 15

2-2 ادبیات تحقیق.. 17

2-2-1مقدمه: 17

2-2-2 مفهوم نزاع دسته جمعی: 18

2-2-3 تحلیل عوامل موثر بر خشونت، پرخاشگری و نزاع های دسته جمعی.. 20

2-2-4 جایگاه نزاع در فرهنگ دینی.. 23

2-2-5راهکارهای کاهش نزاع دسته جمعی.. 25

2-2-5-1جامعه سازی یا آداب معاشرت با مردم برای پیشگیری از نزاع. 26

2-2-5-2 نقش طوایف در پیشگیری از نزاع دسته جمعی.. 26

2-3 نظریه های مرتبط با تحقیق.. 27

2-3-1 مبانی نظری روان شناسان و جامعه شناسان در خصوص نزاع. 28

2-3-2 طرفداران ذاتی بودن پرخاشگری.. 30

2-3-2-1 فرضیه ناکامی پرخاشگری.. 31

2-3-2-2 نظریه لورنس(غریزی بودن نزاع و پرخاشگری) 32

2-3-2-3 نظریه می یر(علل زیستی – روانی نزاع و پرخاشگری.. 32

2-4-1طرفداران منشا اجتماعی پرخاشگری.. 33

2-4-1-1 نظریه هایی با  دلایل ناسازگاری.. 33

2-4-1-2 منابع مورد منازعه: 33

2-4-1-3 نقش های ناسازگار. 34

2-4-1-4 ارزش های ناسازگار. 34

2-4-1-5 الگوی کنترل اجتماعی هیرشی.. 35

2-4-1-6 نظریه منابع.. 35

2-4-1-7 نظریه تضاد. 36

2-4-1-8نهادهای مبتنی بر اطلاعات: 36

2-4-1-9  تضادهای مبتنی بر منافع: 37

2-4-1-10  تضادهای ساختاری.. 37

2-4-1-11  تضادهای ارزشی.. 37

2-4-1-12  نظریه ناکامی ستیزه جویی دولارد. 37

2-4-1-13نظریه رابرت کینگ مرتون.. 38

2-5-1-14  نظریه رایان.. 38

2-4-1-15 نظریه پیوند افتراقی ساترلند. 39

2-4-1-16 نظریه کلوارد و اهلین.. 39

2-5-1 نظریه مارکسیستی.. 40

2-5-2نظریه غیر مارکسیستی.. 40

2-5-3 نظریه ساختی- کارکردی.. 41

2-5-4 نظریه آسیب شناسی اجتماعی.. 41

2-5-5 نظریه بی سازمانی اجتماعی.. 42

2-5-6 تئوری یادگیری اجتماعی.. 42

2-6جمع بندی: 43

فصل سوم:  روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه. 46

3-2  نوع روش تحقیق: 47

3-3  روش گرد آوری اطلاعات.. 48

3-4  ابزار گردآوری اطلاعات.. 48

3-5  روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 49

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1مقدمه. 52

4-2 یافته های توصیفی.. 53

4-3 بررسی فرضیه ها 58

فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1مقدمه : 72

5-2 نتیجه گیری : 73

5-3 پیشنهادات: 77

5-3-1 سایر پیشنهادت کاربردی: 78

فهرست منابع داخلی.. 82

فهرست جداول

جدول شماره 4-1: فرمول محاسبه اندازه اثر بر اساس  آمار مورد استفاده. 52

جدول شماره 4-2: اطلاعات تفصیلی پیرامون پژوهشهای مورد استفاده در فراتحلیل.. 54

جدول شماره 4-3: توزیع فراوانی مقطع زمانی انجام تحقیقات بررسی شده. 55

جدول شماره 4-4: توزیع فراوانی تعداد فرضیه های مورد بررسی.. 56

جدول شماره 4-5: توزیع فراوانی روش گردآوری اطلاعات… 56

جدول شماره 4-6:  توزیع فراوانی آمارهای استفاده شده در تحقیقات مورد بررسی.. 57

جدول شماره 4-7: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: سن). 58

جدول4-8: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: سن). 59

جدول4-9: نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده. 59

جدول شماره 4-10: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: جنسیت). 60

جدول4-11: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: جنسیت). 61

جدول4-12 : نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده(متغیر مستقل: جنسیت). 61

جدول شماره 4-13: اندازه اثر تحقیقات مرتبط… 62

جدول شماره 4-14: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: عوامل فرهنگی، اختلافات خانوادگی و ملکی). 63

جدول4-15 : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: عوامل فرهنگی، اختلافات خانوادگی و ملکی). 63

جدول شماره 4-16: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: احساس محرومیت و آنومی). 64

جدول4-17: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل آنومی). 64

جدول4-18 : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل احساس محرومیت). 64

جدول شماره 4-19: اندازه اثر تحقیقات مرتبط… 65

جدول4-20 : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل  پرخاشگری). 65

جدول شماره 4-21: اندازه اثر تحقیقات مرتبط… 66

جدول4-22: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل  اختلافات قومی یا قومگرایی). 66

جدول4-23 : نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده. 67

جدول شماره 4-24: اندازه اثر تحقیقات مرتبط… 68

جدول4-25: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل  اختلافات قومی یا قومگرایی). 68

جدول شماره 4-26: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: پایگاه اجتماعی-اقتصادی). 69

جدول4-27 : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: پایگاه اجتماعی-اقتصادی). 69

جدول4-28 : نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده (متغیر مستقل: پایگاه اجتماعی-اقتصادی)  70

فهرست نمودار

نمودار 4-1:  مقطع زمانی انجام تحقیق.. 55

نمودار 4-2:  آماره های مورد استفاده در تحقیقات… 57

چکیده:

فراتحلیل حاضر، کوششی است برای تحلیل مجدد مجموعه ای از این پژوهشهای آسیب شناختی در زمینه عوامل موثر بر نزاع دسته جمعی، در تحقیق حاضر برای فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته ابتدا اندازه اثر بر حسب رویکرد تحلیل و آماره مورد استفاده تعیین شدند،سپس برای تعیین میزان رابطه بین متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته از آزمون واریانس و توکی استفاده شد.  طبق نتایج بدست آمده سن در گرایش به نزاع تاثیر دارد. مردان بیش از زنان به نزاع دسته جمعی گرایش دارند. بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده با سطح تحصیلات رابطه معناداری وجود ندارد و  در تمامی تحقیقات بررسی شده دارندگان تحصیلات بالاتر گرایش کمتری به نزاع دارند. همچنین بین میانگین اندازه اثر با پایگاه اجتماعی-اقتصادی پاسخگویان رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد.

در رابطه با متغیر عوامل موثر در نزاع گفتنی است:هر سه عامل فرهنگی، اختلافات خانوادگی و اختلافات ملکی در گرایش به نزاع، تاثیر متفاوتی دارند. تاثیر احساس محرومیت در میزان گرایش به نزاع در تحقیق انجام گرفته در لردگان بیش از شهر اهواز است . بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده با  آنومی رابطه معناداری وجود دارد لازم به ذکر اندازه اثر بدست آمده در حد متوسط است. تاثیر پرخاشگری در میزان گرایش به نزاع در تحقیق انجام گرفته در لردگان بیش از شهر اهواز است. اختلاقات قومی برحسب مناطق محتلف تاثیر متفاوتی بر گرایش به نزاع دارد و اندازه اثر قومگرایی در شهر خدابنده کمتر از متوسط و در اهواز، ایلام و لردگان بالاتر از متوسط است.

1-1 مقدمه:

پدیده نزاع و درگیری در جامعه از آن دسته آسیب هایی است که با ایجاد اخلال در روابط اجتماعی، فضایی آکنده از بغض، کینه و دشمنی را در میان افراد به وجود می آورد که این امر با زمینه سازی برای ایجاد نزاع و تنشهای بعدی، جامعه را از نظر مادی و معنوی متضرر می سازد و همواره مواجهه با آن مورد توجه متولیان نظم و امنیت اجتماعی بوده است(پورافکاری،3:1383). نزاع بطور اعم وصورت جمعی آن بطور اخص در هر جامعه ای همیشه بعنوان یکی از مسائل اجتماعی مطرح بوده است و در صورتیکه عمومیت پیدا نموده و موجبات جریحه دار شدن افکار عمومی گردد بعنوان یک جرم از لحاظ جامعه شناختی بدان پرداخته می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه تحلیل دریافت پیام های آشکار و نهفته در انیمیشن های والت دیزنی

دانشگاه امام صادق

دانشکده معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات

پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش مطالعات سیاستگذاری

تحلیل دریافت پیام های آشکار و نهفته در انیمیشن های والت دیزنی

توسط تماشاگران ایرانی

استاد راهنما: دکتر مهدی محسنیان راد

استاد مشاور: دکتر محمد هادی همایون

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این پایان‌نامه با هدف بررسی وجود پیام های پنهان و آشکار در محتوای انیمیشن های والت دیزنی از منظر مغایرت با آموزه های فرهنگی-دینی جامعه ما نگارش شده است. شرکت والت دیزنی را می توان معتبرترین و قدیمی ترین کمپانی هالیوود دانست که ویژه کودکان تا کنون به تولید انیمیشن پرداخته است. این انیمیشن ها در ایران نیز در میان کودکان از محبوبیت ویژه ای برخوردار است. این رساله ابتدا نگاهی اجمالی به تاریخچه انیمیشن و ادبیات تولید شده در حوزه ارتباط میان کودک و تلویزیون و نظریات کارشناسان حوزه ارتباطات و فرهنگ دارد و این مسئله را دنبال می شود که برنامه غالب تلویزیونی مورد علاقه کودکان که انیمیشن است چه ساخت هایی را در ذهن مخاطبان خود ایجاد می کند. در ادامه شیوه های تبلیغاتی غالب و همچنین جریان های اصلی انتقال فرهنگ در آمریکا در قالب امپریالیسم فرهنگی، دیپلماسی عمومی و تبلیغات مسلکی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. با مشخص شدن مختصات حوزه نقد و همچنین جمع آوری ادبیات مناسب به لحاظ چارچوب تئوریک، نقد و بررسی مبتنی بر نشانه شناسی تعداد 11 انیمیشن انجام می گردد. در انتها دو آزمایش نیز انجام شده است که اولی در حوزه شناخت پیام مخفی انیمیشن ها و دوم شناخت کلیشه ها توسط مخاطبان است. در آزمایش نخست اثبات می شود که کودکان متوجه پیام های پنهان موجود در انیمیشن ها نمی شوند اما با آموزش رسانه ای می توانیم کمک کنیم که درک بهتری نسبت به آنها بیابند. در آزمایش دوم نیز به این نتیجه می رسیم که کودکان متوجه پیام های آشکار انیمیشن و کلیشه های رایج می شوند. اما ارائه سواد رسانه ای به آنها باعث تحریک کنجکاوی و دقت بیشتر بر کلیشه ها و در نتیجه ارائه پاسخ های صحیح می گردد.

کلمات کلیدی:

انیمیشن، والت دیزنی، پیام مخفی

هـ

فهرست

فصل اول: کلیات پژوهش… 5

1-1.      مقدمه. 5

1-2.                بیان مسئله. 6

1-3.                     اهداف تحقیق.. 7

1-4.                          سوال های پژوهش.. 8

1-5.                فرضیه ها 9

1-6.           تعاریف.. 10

1-6.1.       انیمیشن. 10

1-6.2.        والت دیزنی.. 16

1-6.3.  پیام. 23

1-6.4.            پیام مخفی.. 24

1-6.5.                              آموزش و یادگیری پنهان. 34

1-6.6.                 سواد رسانه ای.. 36

1-6.7.            کلیشه سازی.. 37

1-6.8.                     امپریالیسم فرهنگی.. 39

1-6.9.                     تماشاگران ایرانی.. 44

1-7.                                      کاربردهای متصور از تحقیق: 46

فصل دوم: چارچوب نظری و ادبیات تحقیق.. 47

2-1. چارچوب نظری.. 47

کودک و رسانه. 49

تاثیر تلویزیون بر رفتار و تربیت.. 51

تلویزیون و فضاسازی رسانه ای.. 53

تلویزیون و آشکارسازی وقایع. 57

تلویزیون و تحریف واقعیت.. 57

تلویزیون و خشونت.. 58

تلویزیون و یادگیری کودکان. 60

و

تلویزیون، ابزار آموزشی.. 61

تلویزیون و انتقال مفاهیم فرهنگی.. 62

انیمیشن و تبلیغات سیاسی.. 64

الف- دیپلماسی عمومی ایالات متحده و نیاز به در اختیار گرفتن رسانه های جمعی.. 68

ب- دکترین یهود در دراختیار گرفتن رسانه های جمعی.. 71

ج- اجرای عملیات روانی و نیاز به در اختیار گرفتن رسانه های جمعی.. 81

فصل سوم:. 83

تحلیل نشانه شناختی: 84

نشانه شناسی فرهنگ و آموزه های اسلامی: 99

مصاحبه. 107

کلیشه سازی و کلیشه ها 109

روش آزمایشی.. 113

انیمیشن های مورد بررسی.. 117

فصل چهارم.. 119

بررسی نشانه شناختی انیمیشن ها 120

کلیشه های یافت شده در انیمیشن ها: 133

پیام های نهفته ی والت دیزنی.. 137

نقد انیمیشن شیر شاه (Lion King). 142

نقد انیمیشن دامبو (Dumbo). 153

طراحی یک آزمایش بر روی گروه انسانی.. 157

آزمایش شماره 1. 159

آزمایش شماره 2. 165

فصل پنجم.. 172

نتیجه آزمایش شماره 1. 179

نتایج آزمایش شماره 2. 179

پیشنهادات.. 181

منابع.. 183

کتب و مقالات فارسی: 183

منابع لاتین. 190

منابع اینترنتی: 194

ز

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1.        مقدمه

از زمان پیدایش و رواج تلویزیون، بررسی تأثیر محتواهای تلویزیون به خصوص بر روی کودکان یکی از دغدغه­های محققان در حوزه­های مختلف علوم انسانی به­ویژه علوم ارتباطات و روان­شناسی بوده و تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده است. تحولات اخیر در شکل رسانه­ها و روی کار آمدن وسایل و امکانات جدیدی که استفاده از آن­ها بسیار آسان است و مهارت خاصی نیاز ندارد، بهره­گیری کودکان از رسانه­ها را توسعه و گسترش داده است. از آن جمله امکانات ویدئویی است که محتواهای در دسترس کودکان را افزایش داده و موجب شده است که کودکان وقت زیادی را صرف تماشای انواع فیلم­ها ­کنند. امروزه یکی از دارایی­های کودکان کیف­های «سی. دی» است که پُر است از انواع فیلم­ها و برنامه­های کودکان و به­خصوص انواع فیلم­های انیمیشنی و کم­تر کودکی پیدا می­شود که بخشی از وقت روزانه خود را با این فیلم­ها سپری نکند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان

  تحصیلات تکمیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد در (علوم تربیتی-مدیریت و برنامه­ریزی آموزشی)

عنوان:

ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان(پردیس­های استان سیستان و بلوچستان)، بر اساس اسناد بالا دستی.

استاد راهنما: دکتر علیرضا حیدرزادگان

(این پایان نامه از حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان بهره مند شده است)

اردیبهشت ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارزشیابی برنامه درسی پردیس­های دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان بر اساس اسناد بالا دستی بوده است.

روش پژوهش حاضر، ارزشیابی با استفاده از الگوی (CIPP) بود. جامعه آماری این تحقیق شامل 100 نفر از اساتید مؤظف و غیر­مؤظف شاغل در پردیس­های دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان ­در سال تحصیلی 94-93 بوده است که با استفاده از جدول مورگان تعداد 80 نفر از آنان با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها­ی مورد نیاز این پژوهش، از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد، که پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ محاسبه گردید. این ضریب برای عنصر محتوای برنامه ­درسی (77/0)، اهداف برنامه­ درسی (75/0)، فرآیند یاددهی– یادگیری (89/0)، استفاده از فن­آوری اطلاعات (78/0)، دوره­های کارورزی دانشجو ­معلمان (87/0)، تعامل مستمر دانشجو ­معلمان و اساتید با مراکز علمی و پژوهشی (90/0)، شیوه تعیین صلاحیت و جذب دانشجو معلمان (65/0)، مشارکت اساتید در تولید برنامه ­درسی (87/0) و فرآیند ارزشیابی از آموخته­های دانشجو معلمان (84/0) به دست آمد. تجزیه­ و ­تحلیل جداول توافقی توزیع فراوانی داده­ها و آزمون استنباطی خی­دو نشان داد که از نظر اساتید دانشگاه فرهنگیان میزان بازنگری در شیوه تعیین صلاحیت و شیوه جذب دانشجو معلمان در مقایسه با اسناد بالا دستی مطلوب ارزیابی شده است و میزان بازنگری در عنصر محتوای برنامه ­درسی، اهداف برنامه­ درسی، فرآیند یاددهی– یادگیری، دوره­های کارورزی دانشجو معلمان، مشارکت اساتید در تولید برنامه ­درسی در مقایسه با اسناد بالا دستی نسبتاً مطلوب ارزیابی شده است. یافته­ها همچنان نشان داد که بر اساس ارزیابی مشارکت کنندگان در تحقیق میزان بازنگری در عنصر استفاده از فن­آوری اطلاعات در فرآیند یاددهی یادگیری، فرآیند ارزشیابی از آموخته­های دانشجو معلمان و تعامل مستمر دانشجو ­معلمان و اساتید با مراکز علمی و پژوهشی در مقایسه با اسناد بالا­دستی نامطلوب می­باشد.

بنابراین با توجه به یافته­های پژوهش نیاز است که دانشگاه فرهنگیان به استناد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اساسنامه این دانشگاه در زمینه فرآیند ارزشیابی از آموخته­های دانشجو معلمان، استفاده از فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری و تعامل مستمر دانشجو ­معلمان و اساتید این دانشگاه  با سایر مراکز علمی و پژوهشی اقدامات عملی چشمگیری از خود نشان دهد.

کلمات کلیدی: ارزشیابی برنامه ­درسی، دانشگاه فرهنگیان، اسناد بالا دستی، الگوی ارزشیابی.CIPP

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول   1

کلّیــــــات   1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 9

1-5- سؤالات تحقیق.. 11

1-6-تعریف مفاهیم. 12

فصل دوم  16

ادبیات تحقیق   16

2- مقدمه  17

2-1- مفهوم ارزشیابی.. 17

2-1-1- اهمیت و ضرورت ارزشیابی.. 18

2-1-2- دسته بندی ارزشیابی های آموزشی با توجه به موضوع ارزشیابی.. 20

2-1-2-1-ارزشیابی از دانشجویان. 20

2-1-2-2-ارزشیابی از برنامه درسی پردیس های دانشگاه فرهنگیان. 20

2-1-3- ارزشیابی از برنامه های درسی و مواد آموزشی.. 21

2-1-4- انتخاب مدل و الگوی ارزشیابی.. 21

2-1-5- مراحل ارزشیابی.. 23

2-2- مفهوم برنامه درسی.. 26

2-2-1- تاریخچه برنامه درسی: 27

2-2-1-1-دو دوره کلی پژوهش در تاریخ برنامه ریزی درسی.. 27

2-2-1-2-برنامه درسی در قبل از قرن بیستم. 28

2-2-1-3-برنامه درسی در قرن بیستم. 30

2-2-2- برنامه درسی آموزش عالی.. 32

2-2-3- نقش مدیریت در برنامه درسی آموزش عالی: 37

2-2-4- مراحل برنامه ریزی درسی و آموزشی.. 38

2-3- اسناد بالا دستی.. 39

2-3-1- سند تحول بنیادین آموزش و پرورش… 39

2-3-2- اساسنامه دانشگاه فرهنگیان. 41

2-4- پیشینه ی تحقیق.. 42

2-5- الگوی مفهومی تحقیق.. 52

فصل سوم  53

روش تحقیق   53

2-6- روش تحقیق.. 54

2-7- جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری.. 54

2-8- ابزار تحقیق.. 58

2-9- روشهای آماری مورد استفاده در پژوهش… 59

3- فصل چهارم  60

تجزیه و تحلیل یافته های   60

پژوهش    60

3-1-1- سؤال اول پژوهش: 63

3-1-2- سؤال دوم پژوهش: 66

3-1-3- سؤال سوم پژوهش: 69

3-1-4- سؤال چهارم پژوهش: 72

3-1-5- سؤال پنجم پژوهش: 75

3-1-6- سؤال ششم پژوهش: 78

3-1-7- سؤال هفتم پژوهش: 81

3-1-8- سؤال هشتم پژوهش: 84

3-1-9- سؤال نهم پژوهش: 87

3-1-10- سؤال دهم پژوهش: 90

4- فصل پنجم  92

بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات   92

4-1- بحث.. 93

4-1-1- سؤال اول پژوهش… 93

4-1-2- سؤال دوم پژوهش… 95

4-1-3- سؤال سوم پژوهش… 96

4-1-4- سؤال چهارم پژوهش… 98

4-1-5- سؤال پنجم پژوهش… 99

4-1-6- سؤال ششم پژوهش… 100

4-1-7- سؤال هفتم پژوهش… 101

4-1-8- سؤال هشتم پژوهش… 102

4-1-9- سؤال نهم پژوهش… 102

4-1-10- سؤال دهم پژوهش… 105

4-1-11- سؤال یازدهم پژوهش… 106

4-2- نتیجه گیری.. 108

4-3- پیشنهادات کلی.. 117

مراجع   118

منابع انگلیسی   123

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                                      صفحه

جدول3-1: فراوانی نمونه پژوهش براساس جنسیت   55

جدول 3-2: فراوانی نمونه براساس سطح تحصیلی   56

جدول 3-3: فراوانی نمونه پژوهش براساس دانشگاه(پردیس) محل خدمت   57

جدول 3-4: میزان پایایی پرسشنامه ارزیابی از عناصر و میزان تحقق اهداف عینی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان براساس اسناد بالا دستی   58

جدول 4-1: توزیع فراوانی، امتیاز و وضعیت هر یک از سؤالات و کل عنصر محتوای برنامه درسی   63

جدول 4-2: جدول توافقی فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار سه حالت متغیر محتوای برنامه درسی.. 65

جدول 4-3: نتایج آزمون خیدو  جهت مقایسه حالتهای متغیر  65

جدول 4-4: توزیع فراوانی، امتیاز و وضعیت هر یک از سؤالات و کل عنصر اهداف برنامه درسی   66

جدول 4-5: جدول توافقی فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار سه حالت متغیر اهداف برنامه درسی.. 68

جدول 4-6: نتایج آزمون خیدو  جهت مقایسه حالتهای متغیر  68

جدول 4-7: توزیع فراوانی، امتیاز و وضعیت هر یک از سؤالات و کل عنصر فرآیند یاددهی-یادگیری.. 69

جدول 4-8: جدول توافقی فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار سه حالت متغیر فرآیند یاددهی– یادگیری   71

جدول 4-9: نتایج آزمون خیدو  جهت مقایسه حالتهای متغیر  71

جدول 4-10: توزیع فراوانی، امتیاز و وضعیت هر یک از سؤالات و کل عنصر استفاده از فنآوری اطلاعات.. 72

جدول 4-11: جدول توافقی فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار سه حالت متغیر استفاده از فنآوری اطلاعات   74

جدول 4-12: نتایج آزمون خیدو  جهت مقایسه حالتهای متغیر  74

جدول 4-13: توزیع فراوانی، امتیاز و وضعیت هر یک از سؤالات و کل عنصر استانداردهای دورهی کارورزی   75

جدول 4-14: جدول توافقی فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار سه حالت متغیر استانداردهای دورهی کارورزی   77

جدول 4-15: نتایج آزمون خیدو  جهت مقایسه حالتهای متغیر  77

جدول 4-16: توزیع فراوانی، امتیاز و وضعیت هر یک از سؤالات و کل عنصر تعامل مستمر با سایر مراکز علمی و پژوهشی   78

جدول 4-17: جدول توافقی فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار سه حالت متغیر تعامل مستمر  دانشجو معلمان و اساتید با مراکز علمی و پژوهشی. 80

جدول 4-18: نتایج آزمون خیدو  جهت مقایسه حالتهای متغیر  80

جدول 4-19: توزیع فراوانی، امتیاز و وضعیت هر یک از سؤالات و کل عنصر ارزیابی، تأیید صلاحیت و شیوه جذب دانشجو معلمان  81

جدول 4-20: جدول توافقی فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار سه حالت متغیر عنصر شیوه ارزیابی، تأیید صلاحیت و شیوه جذب دانشجو معلمان  83

جدول 4-21: نتایج آزمون خیدو  جهت مقایسه حالتهای متغیر  83

جدول 4-22: توزیع فراوانی، امتیاز و وضعیت هر یک از سؤالات و کل عنصر مشارکت اساتید در تولید محتوا 84

جدول 4-23: جدول توافقی فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار سه حالت متغیر مشارکت اساتید در تولید محتوا 86

جدول 4-24: نتایج آزمون خیدو  جهت مقایسه حالتهای متغیر  86

جدول 4-25: توزیع فراوانی، امتیاز و وضعیت هر یک از سؤالات و کل عنصر ارزشیابی از آموختههای دانشجو معلمان  87

جدول 4-26: جدول توافقی فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار سه حالت متغیر ارزشیابی از آموختههای دانشجو معلمان  89

جدول 4-27: نتایج آزمون خیدو  جهت مقایسه حالتهای متغیر  89

جدول 4-28: میانگین و انحراف معیار  میزان تحقق هر یک از عناصر برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان در مقایسه با اسناد بالا دستی   90

جدول 4-29: نتایج رتبه بندی عناصر برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان  91

جدول 4-30: نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی تفاوت رتبههای تحقق عناصر برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان. 91

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                     صفحه

نمودار2-1: الگوی مفهومی تحقیق   52

نمودار 3-1: فراوانی درصدی نمونه پژوهش براساس جنسیت   55

نمودار 3-2: فراوانی درصدی نمونه پژوهش براساس سطح تحصیل   56

نمودار 3-3: فراوانی درصدی نمونه پژوهش براساس پردیس محل خدمت   57

1-1- مقدمه

آموزش عالی در ایران بر حسب ضرورت­های تاریخی،«دگرگونی­های بسیاری به­خود دیده و مسیر پرفراز و نشیب و گسیخته­ای را پیموده است». استفاده از ارزیابی در فعالیت­های آموزشی به اندازه خود فعالیت­های آموزشی قدمت دارد؛ اما به کار گرفتن ارزیابی آموزشی بعنوان بازخوردی جهت بهبودی فعالیت­های آموزشی امری نسبتاً جدید است (بازرگان، 2008). در نظام آموزش عالی از ارزیابی آموزشی می­توان برای انتخاب دانشجو، هیأت علمی، برنامه درسی و بطور کلی سایر درون دادهای نظام آموزشی استفاده کرد، علاوه بر آن بر چگونگی اجرای فرایند نظارت نموده، سرانجام با استفاده از ارزیابی برون داد و پیامدها نظام را در جهت مطلوب هدایت کرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه مطالعه­ ی­ مسائل جهان اسلام و بررسی آنها

عنوان : مطالعه­ ی­ مسائل جهان اسلام و بررسی آنها

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بخش اول: کلیات

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: ادبیات تحقیق و چهارچوب نظری

فصل سوم: محورهای مطالعه و روش تحقیق

فصل اول: مقدمه                                     

اولین فصل این پژوهش گفتار آغازین، بیان مسئله، طرح و تحدید موضوع، اهداف اصلی و فرعی، اهمیت موضوع تحقیق و ضرورت انجام پژوهش را شامل می­شود. در گفتار آغازین درباره­ی مطالعه­­ ی جهان اسلام، نقش آن در جهان، کلیت و گستردگی آن و مسائل مهم این جهان سخن گفته شده است. پس از پرداختن به  بیان مسئله، به طرح و تحدید موضوع پرداختیم و جنبه­­ها و ابعاد اصلی را بررسی کردیم. سپس هدف اصلی و اهداف فرعی را بیان نموده و توجه خود را به اهمیت موضوع تحقیق معطوف نمودیم، همچنین ضرورت انجام پژوهش را با توجه به مسائل موجود مورد مطالعه قرار دادیم.

 • 1 – گفتار آغازین

همانطور که می­دانیم مطالعه­ ی­ مسائل جهان اسلام و بررسی آنها، تاکنون از جنبه­های گوناگون مورد توجه صاحبنظران و محققین در این حوزه قرارگرفته ونظر آنان را به خود جلب نموده است. جهان اسلام امروزه به عنوان واحدی عظیم، مورد بررسی کارشناسان قرار گرفته است. لازم به ذکر است این عظمت پس از ظهوراسلام درجزیره­العرب حادث شد. این گستردگی هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ جغرافیایی، فرهنگی و جمعیتی  در نظر گرفته می­شود که این خود عاملی است تا این مجموعه­ی عظیم نقش مهمی را در میان مسایل روز ایفا کند و توجه قدرت­های بزرگ را به خود جلب نماید. لزوم مطالعه­ی جهان اسلام و اعضای آن نیز از همین نکته مشخص می­گردد. شناخت کامل و همه جانبه­ی این واحد عظیم به مستحکم­تر شدن پایه­های اسلامی حکومت و تقویت روابط  بین کشورها و در نهایت کوتاه شدن دست بیگانگان منجر می­شود. مطالعه­ی هر چه بیشتر و شناخت همه جانبه از تمامی ابعاد توسط کارشناسان این حوزه و ارایه­ی نتایج به مدیران، سیاستگذارای و برنامه ریزی در این زمینه را تسهیل می­بخشد.

جهان اسلام از نظر جغرافیایی شامل سرزمین­های وسیعی می­شود که بدنه­ی اصلی آن به شکل مستطیلی از کرانه­های اقیانوس اطلس شروع شده، تا جنوب غربی و شمال شرقی آسیای مرکزی امتداد می­یابد و واحدهای کوچک­تری چون آلبانی را نیز شامل می­گردد، در اقیانوس هند، بنگلادش، بخش بزرگی از هند و سراسر پاکستان و شبه جزیره­ی مالاکا، جزایر مالدیو، سوماترا، جاوه، برونئی، گینه نو و میندانائو را در برمی­گیرد و همچنین شامل قسمت عمده­ی آسیا و آفریقا و بخشی از اروپا می­شود.  این جهان با بیش از 31 میلیون کیلومتر مربع، بالغ بر یک پنجم مساحت خشکی­های زمین را در برمی­گیرد، 57 کشور اسلامی را در خود جای داده است که همگی آنها عضو سازمان کنفرانس اسلامی هستند و بسیاری از کشورهایی که از لحاظ سیاسی و اقتصادی در موقعیت بسیار حساسی قرار دارند در این حوزه واقع می­شوند.(صفوی،1387: 34)

توجه به گستردگی جهان اسلام  این مطلب را می­رساند که طیف وسیعی از اتفاقاتی که در جهان حادث می­شود می­تواند به نوعی با این واحد ارتباط داشته باشد. این ارتباط نوعی شناخت همه جانبه را در مورد ابعاد گوناگون جهان اسلام طلب می­نماید. می­توان اینگونه بیان نمود که این جهان به عنوان یک قطب سیاسی و یک قطب جمعیتی از لحاظ استراتژیکی مورد توجه در تمامی عرصه­ها قرار گرفته است و درصحنه­های جهانی نقش عمده وپایگاه بسیارمستحکمی را داراست. همچنین این مجموعه پس از ظهور اسلام شامل تغییرات زیادی بوده تا شکل کنونى را به دست آورده است.

مطالعه­ی این جهان در دو سال اخیر، به سبب وجود تحولاتی که در تعدادی از کشورهای اسلامی تحت عنوان بیداری اسلامی صورت گرفت توجه کارشناسان  این حوزه را به خود جلب نموده است. دغدغه­ی ذهنی ما در این تحقیق بررسی جنبه­های مختلف جهان اسلام است. این ابعاد شامل شرایط فرهنگی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، جمعیتی و  … می­شود. به تعبیر دیگر در جریان تحقیق تلاش خواهیم کرد تا با مطالعه­ی دقیق اسناد و اطلاعات موجود به شناخت جهان اسلام به عنوان یک کل و بررسی ویژگی­های کشورهای اسلامی به عنوان اجزای تشکیل دهنده­ی آن بپردازیم. لزوم بررسی جهان اسلام به عنوان یک واحد عظیم و کشورهای عضو این جهان جهت بدست آوردن اطلاعات دقیق و صحیح در این حوزه از مسایل مهم و خاص در این پژوهش به شمار می­رود.

البته بیان این مطلب حائز اهمیت است که بدست آوردن تمامی اطلاعات در این زمینه به دلیل گستردگی و تنوع موضوعات کاری دشوار بوده و بعضا به دلیل نبود اطلاعات جامع و کامل در زمینه­های فوق، با مطالعه اسنادی سعی نمودیم تا به بررسی حوزه­هایی از جهان اسلام و اعضای آن بپردازیم.

امروزه مشخصات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، جمعیتی و تکنولوژیکی کشورها از یک جهت به عنوان یک نیروی مهم تعیین­ کننده در سرنوشت )اقتصادی، سیاسی و فرهنگی وضعیت( فعلی جوامع محسوب می­شوند و از طرف دیگر با عملکرد کیفی خود می­توانند در تعیین چشم انداز آینده­ی کشورها و نواحی در جهان اسلام به صورت­های مثبت یا منفی نقش داشته باشند. اکنون جهان اسلام به عنوان یک نیروی عظیم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در تمام صحنه­های جهانی مطرح شده و معادلات سیاسی بسیاری را برهم زده است.

جهان اسلام به عنوان یک واحد گسترده در زمینه­های فرهنگی، سیاسی، نظامی  و همچنین در عرصه­های دور و نزدیک قاره­ها و تمام سرزمین­های جهان به وضوح مطرح بوده و عاملی مهم از لحاظ اجتماعی و فرهنگی به شمار می­رود. درمحافل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی وفرهنگی جهان همواره به عظمت جهان اسلام وکشورهای اسلامی تاکید می­شود، زیرا این جهان شناخته شده، حدود 22 درصد جمعیت دنیا و 25 درصد کشورهای جهان را در خود جای داده و همچنین درصحنه­های جهانی نقش عمده وپایگاه بسیارمستحکمی را داراست. مسلماً مطالعه و تحلیل موقعیت­های فرهنگی، اجتماعی، ایدئولوژی واقتصادی این جامعه و همچنین سیمای آینده­ی آن ازجهات بالابسیارحائزاهمیت است.

به تعبیر دیگر ما در جریان تحقیق تلاش خواهیم کرد تا با استفاده از روش اسنادی در پی آن باشیم تا با شناخت مختصات این مجموعه، اجزای آن، موقعیت جهان اسلام را در کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار دهیم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید